Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R

RPO PODL 1.2.1


Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 30 listopada 2018 - 31 lipca 2019 (konkurs jest podzielony na rundy)

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO PODL 1.2.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.2.1

Dotacja na prace B+R w sektorach gospodarki zaliczanych do regionalnych inteligentnych specjalizacji wyznaczonych w RIS3, czyli: ekoinnowacje, nauki o środowisku, sektor medyczny, nauki o życiu, przemysł rolno-spożywczy, przemysł metalowo-maszynowy, przemysł szkutniczy - oraz sektory powiązane z wymienionymi. Możliwość wsparcia wysoce innowacyjnych przedsięwzięć spoza RIS.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 7 000 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 100 000 000 PLN (25 mln PLN na rundę)

Dla kogo?

Region podlaskie
Konkurs skierowany do przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże przedsiębiorstwa), konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw, konsorcja przemysłowo-naukowe

Wydatki podlegające refundacji

 • analizy przygotowawcze i usługi eksperckie
 • koszty budynków i gruntów
 • koszty ogólne
 • koszty pośrednie
 • materiały i surowce
 • prace zlecone jednostkom naukowym
 • roboty budowlane
 • środki trwałe
 • szkolenia
 • usługi doradcze
 • uzyskanie ochrony własności przemysłowej
 • wartości niematerialne i prawne
 • wynagrodzenia
 • zakup gruntów
 • zakup nieruchomości

Kontakt w sprawie dotacji


Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO PODL 1.2.1?

Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.


W aktualnym naborze wsparciem będą objęte typy projektów 1, 2  oraz projekty kompleksowe.


Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

1. Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności inwestycyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R). Warunkiem wsparcia inwestycji w zakresie infrastruktury przedsiębiorstw będzie przedstawienie informacji dotyczących planowanych prac B+R.

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 100 tys. PLN.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 10 mln PLN.


2. Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we własnym zakresie lub obejmujące nabycie usług od innych jednostek, w tym także spoza regionu/kraju – jako element projektu).

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 100 tys. PLN.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 7 mln PLN.


Wyłącznie w przypadku MŚP (nie dotyczy dużych przedsiębiorstw) obok prac badawczo-rozwojowych elementem projektu może być wdrożenie wyników tych prac, przy czym komponent wdrożeniowy musi stanowić mniejszość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu).


Elementem projektu typu 1-2 może być również wsparcie doradczo-szkoleniowe dla MŚP niezbędne do rozwoju działalności B+R (dotyczące praw własności intelektualnej, konsulting technologiczny itd.).


Wniosek o dofinansowanie powinien dotyczyć tylko jednego typu projektu – nie ma możliwości złożenia jednego wniosku łączącego dwa typy projektów. Możliwe jest złożenie odrębnych projektów obejmujących poszczególne typy przez jednego Wnioskodawcę.


Zapraszamy do odsłuchania podcastu (nabór 2017): https://www.youtube.com/watch?v=FS9KeTSe-aw&feature=youtu.beSzczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Promowane będzie ekoprojektowanie oraz wykorzystanie technologii pozwalających na oszczędności w zużyciu energii, surowców i materiałów, przynoszących wyraźną korzyść dla środowiska.
 • Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty, które wpisują się w obszar rdzenia specjalizacji lub specjalizacji wschodzących wskazanych w Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3).
 • Projekt musi być realizowany w województwie podlaskim.
 • W przypadku wnioskowania o dofinansowanie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej pomoc może zostać udzielona jedynie na inwestycję początkową.

 • Warunkiem wsparcia inwestycji dużych przedsiębiorstw będzie zapewnienie efektów dyfuzji działalności B+R+I do gospodarki lub współpraca z MŚP lub organizacjami pozarządowymi.

 • Udział innych podmiotów nie będących przedsiębiorstwami, powinien odbywać się na zasadzie współpracy z przedsiębiorstwem/-ami (odbiorcą efektu badań) w formie konsorcjum przedsiębiorstw lub konsorcjum naukowo-przemysłowego.

 • W przypadku, gdy pomoc przyznawana jest dużemu przedsiębiorstwu konieczne jest zapewnienie, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE.Maksymalny poziom dofinansowania projektów

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną:

 • dla mikro- i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikowalnych
 • dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikowalnych,
 • dla dużych przedsiębiorstw – do 50% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą na projekty badawczo-rozwojowe jest uzależniony od rodzaju planowanych prac (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe).

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą dla MŚP na wspieranie innowacyjności - 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą na usługi doradcze na rzecz MŚP - 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis – 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.Kategoria dotacji

 • badania i rozwój
 • inwestycje w MŚP


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.