Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa: centra logistyczne

RPO PODL 1.4.1


Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2018 - 14 sierpnia 2018

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO PODL 1.4.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.4.1

Dotacja przeznaczona na projekty polegających na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury centrów logistycznych. Położenie województwa na wschodniej granicy UE sprawia, że przez jego terytorium odbywa się znaczny tranzytowy ruch towarowy, z czym związana jest potrzeba inwestycji w zakresie utworzenia kompleksowego centrum logistycznego.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 20 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 20 000 000 PLN

Dla kogo?

Region podlaskie
Konkurs skierowany do przedsiębiorców

Wydatki podlegające refundacji

 • analizy przygotowawcze i usługi eksperckie
 • koszty budynków i gruntów
 • materiały i surowce
 • roboty budowlane
 • środki trwałe
 • wartości niematerialne i prawne
 • zakup gruntów
 • zakup nieruchomości
 • zakup środków transportu

Kontakt w sprawie dotacji


Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO PODL 1.4.1?

Wsparciem będą objęte projekty polegające na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury centrów logistycznych.


Do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania terminalu/centrum logistycznego m.in.:

1. Nabycie własności nieruchomości niezabudowanych lub zabudowanych lub innego prawa do tych nieruchomości.

2. Budowa, przebudowa lub rozbudowa terminali/centrów logistycznych, w tym np. modernizacja placów składowych i przeładunkowych, magazynów, parkingów, dróg wewnętrznych, torów kolejowych.

3. Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury technicznej, w szczególności przewodów i/lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych.

4. Nadzór nad robotami budowlanymi, o ile wynika z przepisów prawa.

5. Nabycie lub wytworzenie środków trwałych w tym: maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i instalacji, wyposażenia technicznego biur.

6. Nabycie środków transportu w tym m.in.: uniwersalnych samojezdnych urządzeń przeładunkowych przystosowanych do przeładunku wszelkiego typu jednostek (kontenery lądowe, naczepy, nadwozia), bramowych suwnic kontenerowych, dźwigów, żurawi samochodowych, wozów podnośnikowych (czołowych i bocznych), lokomotyw manewrowych etc.

7. Zakup lub modernizacja systemów telematycznych umożliwiających monitorowanie pojazdów lub przewożonego ładunku, kontrolę parametrów pracy pojazdów i przekazywanie rejestrowanych danych do centrum ich przetwarzania.

8. Zakup lub modernizacja systemów informatycznych umożliwiających przetwarzanie uzyskanych danych w celu skuteczniejszego zarządzania terminalem/centrum logistycznym.

8. W ramach pomocy de minimis można sfinansować prace przygotowawcze, w szczególności koszty projektu budowlanego, koszty dokumentacji technicznej oraz specjalistycznych ekspertyz, z zastrzeżeniem, że są to koszty konieczne do realizacji projektu.
Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Maksymalna/minimalna wartość projektu nie została ustalona.


Kategoria dotacji

 • inwestycje w MŚP
 • logistyka / transport
 • tereny inwestycyjne


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.