Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

RPO LUBL 4.2


Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: styczeń 2020

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO LUBL 4.2 przyjmuje Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 4.2

Stworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, który stać się ma jednym z elementów zrównoważonego rozwoju regionu oraz zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki. Wspierane działania mają zapewnić dywersyfikację dostaw energii, oraz zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne regionu, przy wykorzystaniu jego naturalnych uwarunkowań i potencjałów, zgodnie z programem wojewódzkim dot. wsparcia OZE, realizującym założenia Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 2 500 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu
Zaliczka brak zaliczek
Budżet konkursu 45 300 000 PLN

Dla kogo?

Region lubelskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki

Wydatki podlegające refundacji

 • analizy przygotowawcze i usługi eksperckie
 • materiały i surowce
 • roboty budowlane
 • środki trwałe
 • wartości niematerialne i prawne

Kontakt w sprawie dotacji


Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO LUBL 4.2?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

1. Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

2. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji.

3. Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci).

4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne , niewymagająca przesyłania jej na duże odległości.

5. Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach).


Do wsparcia kwalifikują się inwestycje w jednostki, których moc mieści się w zakresie:

 • energia wodna (do 5 MWe),
 • energia wiatru (do 5 MWe),
 • energia słoneczna (do 2 MWe/MWth),
 • energia geotermalna (do 2 MWth),
 • energia biogazu (do 1 MWe),
 • energia biomasy (do 5 MWth/MWe).

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.

 • Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu dla przedsiębiorstw z sektora MŚP wynosi 2,5 mln PLN, a dla przedsiębiorstw spoza sektora MŚP 3 mln PLN.
 • Maksymalny % poziom dofinansowania projektu uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz wybranego typu projektu.
 • Przewiduje się terytorializację poprzez zastosowanie preferencji dla projektów realizowanych na terenach wiejskich.
 • Potencjalne inwestycje powinny być zgodne z opracowanymi programami dotyczącymi ochrony powietrza.
 • Inwestycje w OZE muszą uwzględniać wymogi wynikające z planowania przestrzennego oraz niezbędna będzie analiza, zgodnie z prawem krajowym, potencjalnego oddziaływania na środowisko. Podczas procesu inwestycyjnego należy uwzględniać ograniczenia występujące dla rozwoju energii opartej o źródła odnawialne, takie jak: występowanie na danym obszarze form ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000, występowanie obszarów cennych przyrodniczo, w tym miejsc cennych dla ptaków w okresie lęgowym i podczas wędrówki, występowanie korytarzy migracji zwierząt, warunki hydrologiczne, wymogi ochrony zabytków i krajobrazu, ograniczenia związane z ochroną bioróżnorodności oraz ochronę akustyczną.
 • Projekty dotyczące wsparcia wykorzystania energii wodnej będą dotyczyły wyłącznie modernizacji małych elektrowni wodnych (brak jest możliwości budowy nowych małych elektrowni wodnych).
 • Kluczowe w ramach oceny projektów będzie kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów finansowych. Poza tym o wsparciu takich projektów decydować będą także inne osiągane rezultaty w stosunku do planowanych nakładów finansowych (np. wielkość redukcji CO2). Wzmocnieniu efektów realizowanych projektów służyć będzie wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK.
 • Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza, a w szczególności PM 10. W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. Wsparcie otrzymają projekty o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW włącznie.
 • Projekty powinny w stosownych przypadkach tj. związanych ze wsparciem instalacji kogeneracyjnych przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.
 • Projekty powinny być uwarunkowane wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, do których doprowadzona jest energia ze wspieranych instalacji zapewniając, że inwestycje są oparte na zapotrzebowaniu na ciepło użytkowe.
 • W przypadku pomocy udzielonej z EFSI dużemu przedsiębiorcy Instytucja Pośrednicząca uzyska zapewnienie od tego przedsiębiorcy, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w zakresie takiej samej lub podobnej działalności w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium Unii Europejskiej w związku z realizacją dofinansowywanego projektu.

Kategoria dotacji

 • OZE i efektywność energetyczna


Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (maj 2017):Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.