Wzrost konkurencyjności MŚP

RPO LUBL 3.7


Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: listopad 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO LUBL 3.7 przyjmuje Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 3.7

Działania ma na celu przełamanie barier związanych z dostępem do finansowania, know – how, a także pobudzenie działań tworzących wspólny łańcuch wartości przedsiębiorstwa. Wsparciem zostaną objęte działania przyczyniające się do powstania nowych lub znacząco ulepszonych produktów oraz usług, również opartych na TIK.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 3 000 000 PLN
Refundacja do 70% kosztów projektu
Zaliczka nie
Budżet konkursu 43 100 000 PLN

Dla kogo?

Region lubelskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

 • materiały i surowce
 • roboty budowlane
 • środki trwałe
 • wartości niematerialne i prawne
 • zakup gruntów
 • zakup nieruchomości
 • zakup środków transportu

Kontakt w sprawie dotacji


Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO LUBL 3.7?

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na następujące rodzaje projektów:

 1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług.

 2. Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).

 3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.

 4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.Zapraszamy do odsłuchania podcastu, w którym znajdują się szczegółowe informacje dotyczące konkursu 3.7: https://youtu.be/v2g9KZ61LyQWsparcie będzie udzielane w formie pomocy zwrotnej.

Wartość zwrotu uzależniona jest od osiągnięcia określonej wartości wskaźnika „Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów”.

Wartość wskaźnika „Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów” musi wynosić minimum 25% wartości kosztów kwalifikowalnych.Zależność zwrotu dofinansowania w odniesieniu do osiągnięcia wartości wskaźnika „Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów”:

 • w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie mniejszym niż 25% wartości kosztów kwalifikowalnych beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 100% dofinansowania,
 • w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 25% wartości kosztów kwalifikowalnych, ale mniejszym niż 30% wartości kosztów kwalifikowalnych beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 50% dofinansowania,
 • w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 30% wartości kosztów kwalifikowalnych, ale mniejszym niż 40% wartości kosztów kwalifikowalnych beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 30% dofinansowania,
 • w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 40% wartości kosztów kwalifikowalnych, ale mniejszym niż 50% wartości kosztów kwalifikowalnych beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 10% dofinansowania,
 • w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 50% wartości kosztów kwalifikowalnych beneficjent nie będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania.
Dofinansowanie może być przeznaczone na inwestycję początkową, tj. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 • założeniem nowego zakładu lub,
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub,
 • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub,
 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Wsparcie przewidziane jest wyłącznie dla innowacyjnych projektów zakładających wprowadzenie innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali rynku regionalnego (województwa lubelskiego) stosowanej nie dłużej niż 3 lata.
 • Wnioskodawca zobligowany jest do posiadania głównej siedziby, oddziału lub zakładu na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, a miejsce głównej siedziby, oddziału lub zakładu musi zostać wykazane w dokumencie rejestrowym wnioskodawcy.
 • Wsparcie w ramach planowanego konkursu będzie udzielane w formie pomocy zwrotnej. Wartość wskaźnika „Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów” musi wynosić minimum 25% wartości kosztów kwalifikowalnych.
 • Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu wynosi 70% dla mikro- i małych przedsiębiorstw oraz 60% dla średnich przedsiębiorstw.
 • Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 2 mln PLN dla mikro- i małych przedsiębiorstw oraz 3 mln PLN dla średnich przedsiębiorstw.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln PLN.
 • Maksymalna wartość projektu wynosi 13 mln PLN.


Koszty kwalifikowalne

1. NIERUCHOMOŚCI - do 10% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu (15% w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych).

2. MATERIAŁY I ROBOTY BUDOWLANE - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych wraz z zakupem nieruchomości, ujętych w kosztach kwalifikowanych, również nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.

3. ZAKUP NOWEGO ŚRODKA TRWAŁEGO.

4. ZAKUP UŻYWANEGO ŚRODKA TRWAŁEGO.

W ramach zakupu nowych oraz używanych środków trwałych, kwalifikowane są następujące środki transportu:

 • samochody ciężarowe o ładowności powyżej 5 ton (KŚT – 742),
 • ciągniki samochodowe (KŚT – 746) wyłącznie z naczepą (KŚT – 747),
 • wózki jezdniowe (KŚT – 760, 761, 762, 763, 764, 768).

5. RATY SPŁAT WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ ŚRODKA TRWAŁEGO.

6. ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

7. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) - jeżeli beneficjent nie jest VATowcem.


Obowiązek zrealizowania wskaźników i sankcje

1. Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania wskaźnika rezultatu „Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów” w wysokości stanowiącej nie mniej niż 25 % wartości wydatków kwalifikowalnych Projektu, oznaczonej w § 5 ust. 3 niniejszej Umowy, w terminie 12 miesięcy od zakończenia finansowego realizacji Projektu.


2. Niezrealizowanie wskaźnika rezultatu „Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów” w wysokości stanowiącej co najmniej 25 % wartości wydatków kwalifikowalnych Projektu, oznaczonej w § 5 ust. 3 niniejszej Umowy, skutkowało będzie powstaniem obowiązku zwrotu 100 % kwoty dofinansowania określonego w § 5 ust. 5 niniejszej Umowy.


3. Celem udokumentowania realizacji wskaźnika rezultatu „Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów”, Beneficjent wraz z pierwszym raportem rocznym, o którym mowa w § 22 ust. 11 niniejszej Umowy, przedstawia rejestr przychodów z tytułu realizacji Projektu wypełniony na wzorze LAWP umieszczonym na stronie www.rpo.lubelskie.pl.


4. Po zakończeniu weryfikacji dokumentacji, o której mowa w ust. 3, Beneficjent informowany jest przez LAWP, za pośrednictwem SL2014, o osiągniętej wartości wskaźnika rezultatu „Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów”.


5. W przypadku gdy Beneficjent osiągnie wartość wskaźnika rezultatu „Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów” w wysokości:
a) co najmniej 50 % wartości wydatków kwalifikowalnych Projektu, oznaczonej w § 5 ust. 3 niniejszej Umowy, nie będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania z tego tytułu;
b) co najmniej 40 % ale mniej niż 50 % wartości wydatków kwalifikowalnych Projektu, oznaczonej w § 5 ust. 3 niniejszej Umowy, będzie zobowiązany do zwrotu 10 % kwoty dofinansowania określonego w § 5 ust. 5 niniejszej Umowy;
c) co najmniej 30 % ale mniej niż 40 % wartości wydatków kwalifikowalnych Projektu, oznaczonej w § 5 ust. 3 niniejszej Umowy, będzie zobowiązany do zwrotu 30 % kwoty dofinansowania określonego w § 5 ust. 5 niniejszej Umowy;
d) co najmniej 25 % ale mniej niż 30 % wartości wydatków kwalifikowalnych Projektu,oznaczonej w § 5 ust. 3 niniejszej Umowy, będzie zobowiązany do zwrotu 50 % kwoty dofinansowania określonego w § 5 ust. 5 niniejszej Umowy;
e) niższej niż 25 % wartości wydatków kwalifikowalnych Projektu, oznaczonej w § 5 ust. 3 niniejszej Umowy, będzie zobowiązany do zwrotu 100 % kwoty dofinansowania określonego w § 5 ust. 5 niniejszej Umowy.


6. Warunkiem zaliczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów do przychodów mogących skutkować spełnieniem wskaźnika, o którym mowa w ust. 1 jest uznanie, że transakcja w wyniku której Beneficjent uzyskał przychód została przeprowadzona na warunkach rynkowych. Na potrzeby niniejszej Umowy przyjmuje się, że transakcja zostanie uznana za przeprowadzoną na warunkach rynkowych, gdy warunki transakcji między umawiającymi się stronami nie różnią się od tych, na jakich uczyniłyby to niezależne przedsiębiorstwa, oraz nie zawierają jakiegokolwiek elementu pomocy państwa.


7. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów na rzecz podmiotów pozostających z Beneficjentem w relacji powiązania lub partnerstwa w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014, nie są uwzględniane przy ustalaniu wartości wskaźnika rezultatu określonego w ust. 1.


8. Dokumenty dotyczące sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów, w szczególności zaś umowę zawartą z podmiotem, któremu sprzedawano produkt oraz stosowne dowody księgowe potwierdzające przeprowadzone transakcje, Beneficjent przechowuje zgodnie z postanowieniami § 23 niniejszej Umowy.


9. W przypadku stwierdzenia przez LAWP, że Beneficjent nie osiągnął wartości wskaźnika rezultatu „Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów” w wysokości uprawniającej do utrzymania całości wsparcia udzielonego w ramach Projektu, będzie on zobowiązany do zwrotu dofinansowania w kwocie ustalonej na podstawie ust. 5., na zasadach określonych przez LAWP w treści informacji, o której mowa w ust. 4.


10. Zwrot dofinansowania wynikający z okoliczności, o których mowa w ust. 5 rozpocznie się nie później niż w terminie 60 dni, a zakończy nie później niż w terminie 1 roku, od dnia przekazania przez LAWP informacji, o której mowa w ust. 4.


11. Niezachowanie przez Beneficjenta któregokolwiek z terminów, o których mowa w ust. 10 skutkowało będzie powstaniem obowiązku zwrotu dofinansowania w kwocie ustalonej na podstawie ust. 5, na zasadach ogólnych, wynikających z art. 207 ustawy o finansach publicznych oraz § 59 niniejszej Umowy.


Wkład własny - udokumentowanie

Wymagania w zakresie udokumentowania wkładu własnego wnioskodawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania środków finansowych na realizację projektu. Wykazanie środków finansowych możliwe jest m.in. poprzez:

 • przedstawienie sprawozdań finansowych za trzy ostatnie zamknięte okresy obrachunkowe, z których będzie jasno wynikało, że zysk netto, przynajmniej w jednym z dwóch ostatnich zamkniętych okresów obrachunkowych przekraczał wartość wkładu własnego odnoszącego się do kosztów kwalifikowalnych ujętych w projekcie oraz wnioskodawca musi posiadać stabilną sytuację finansową;
 • przedstawienie innych dokumentów finansowych potwierdzających posiadanie środków pieniężnych gwarantujących finansowe wykonanie projektu (w wysokości co najmniej wkładu własnego odnoszącego się do kosztów kwalifikowalnych ujętych w projekcie), tj.:
  • promesa kredytowa/promesa leasingu finansowego /promesa pożyczki inwestycyjnej, wystawiona na podstawie zweryfikowanej przez bank zdolności finansowej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem o dostarczeniu kopii umowy kredytowej/umowy leasingowej/umowy pożyczki inwestycyjnej po podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz upoważnieniem do przekazania informacji/informacji objętych tajemnicą bankową;
  • aktualny wyciąg z rachunku bankowego potwierdzony przez pracownika banku podpisem i pieczęcią bankową lub zawierający adnotację o tym, iż dany wyciąg został wygenerowany elektroniczne na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.), oraz że nie wymaga podpisu ani stempla.


Kategoria dotacji

 • badania i rozwój
 • e-usługi / projekty IT
 • inwestycje w MŚP
 • wsparcie eksportu


Do pobrania

Linki zewnętrzneNabór zamknięty (styczeń 2019):


Nabór zamknięty (maj 2017):


Nabór zamknięty (wrzesień 2016):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.