Aktywizacja zawodowa

RPO LUBL 9.1


Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 30.06.2016

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO LUBL 9.1 przyjmuje Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 9.1

Działanie ma na celu wsparcie poprzez skuteczną aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 500 000 PLN
Refundacja do 95% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 10 000 000 PLN

Dla kogo?

Region lubelskie
Konkurs skierowany do osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych

Wydatki podlegające refundacji

 • koszty ogólne
 • środki trwałe
 • szkolenia
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • wyjazdy i delegacje

Kontakt w sprawie dotacji


Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO LUBL 9.1?

Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,
 • staże i/lub praktyki zawodowe,
 • szkolenia,
 • subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • wsparcie adaptacyjne pracownika,
 • wspieranie mobilności zawodowej poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Beneficjent w okresie realizacji projektu powinien prowadzić biuro projektu (lub posiadać siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa lubelskiego.


Kategoria dotacji


  Dlaczego my?

  Dlaczego SEVEN PM?

  • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
  • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
  • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


  Co zyskujesz?

  • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
  • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
  • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
  • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.