wyszukiwarka dotacji dla firm

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej (żłobki)

RPO MAZ 8.3.1

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: sierpień 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO MAZ 8.3.1 przyjmuje Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 8.3.1

Dotacja ma na celu zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3. Priorytetem będzie tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci żłobków i klubów dziecięcych.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 39 170 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 39 170 000 PLN

Dla kogo?

Region mazowieckie
Konkurs skierowany do gminy, osoby fizyczne – prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO MAZ 8.3?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące poprawy dostępności do usług świadczących opiekę nad dziećmi, co w konsekwencji ma się przełożyć na umożliwienie powrotu do zatrudnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. 


W ramach konkursu realizowane będą projekty, w których wsparcie kierowane jest bezpośrednio do:

 • osób bezrobotnych lub osoby biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopach wychowawczych,
 • osób opiekujących się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, pracujących będących w trakcie przerwy związanej z wychowaniem dziecka, przebywających na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich.


Typy działań podlegające dofinansowaniu:

1. Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w formie żłobków (m.in. przyzakładowych) lub klubów dziecięcych i opiekuna dziennego oraz dostosowanie już istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

2. Świadczenie usług w postaci pokrycia części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 w (tj. za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub zatrudnienie niani).

Typ 2 projektów może jedynie stanowić wsparcie uzupełniające typu 1 projektów.


W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe są m.in. następujące kategorie działań:

 • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego  projektowania itp.,
 • zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki),
 • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,
 •  wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
 •  modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci,
 • zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci,
 •  inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.


Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3, obejmuje wynagrodzenie personelu sprawującego opiekę nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym lub:

 • wynagrodzenie opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu lub,
 • wynagrodzenie oraz koszty składek na ubezpieczenia społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Osobne konkursy dla ZIT Mazowsze (8.3.2) i pozostałych obszarów (8.3.1).
 • Dla projektów wynikających z planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi w procesie oceny przewidziane są dodatkowe punkty preferencyjne.
 • Preferowane będą projekty będące wynikiem partnerstwa międzysektorowego oraz projekty zgodne z programem rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na którym realizowany jest projekt. Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.
 • Zakup środków trwałych – do 40%  wydatków kwalifikowalnych projektu.
 • Minimalna wartość projektu to 100 tys. PLN. 


Kategoria dotacjiDlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img