wyszukiwarka dotacji dla firm

Modele biznesowe MŚP

RPO ŁÓDŹ II.2.1

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: I nabór (typ 2 projektów): zamknięty; II nabór (typ projektów 1): 31 maja 2019 - 28 czerwca 2019; III nabór (typ 2 projektów): listopad 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ŁÓDŹ II.2.1 przyjmuje Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania II.2.1

Wsparcie ukierunkowane jest na zwiększanie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw, która przyczyni się do wzrostu obrotów w handlu zagranicznym. Podejmowane działania dotyczą opracowania i wdrożenia nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe rynki zbytu za granicą.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 50 000 PLN
Refundacja do 50% kosztów projektu
Zaliczka 1 typ prjektów: brak zaliczek; 2 typ projektów: do 65% kwoty dofinansowania
Budżet konkursu 68 700 000 PLN (I nabór - typ 2 projektów: 21,6 mln PLN; II nabór - typ projektów 1: 4,3 mln PLN; III nabór - typ 2 projektów: 42,8 mln PLN)

Dla kogo?

Region łódzkie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ŁÓDŹ II.2.1?

Dofinansowaniu podlegają następujące typy projektów:

Typ 1 projektów (II nabór wniosków): Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji, czyli wprowadzenia  nowych  lub  już  istniejących  produktów (wyrobów lub  usług) przedsiębiorstwa na nowe zagraniczne rynki zbytu.


Typ 2 projektów (I i III nabór wniosków): Wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym.

Działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.


Pierwszy typ projektów obejmuje takie działania jak:

 • badanie rynku,
 • określenie rynków docelowych dla działalności eksportowej;
 • analiza pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy na danym rynku;
 • strategia wejścia na rynki globalne,
 • dostosowanie strategii produktu lub usługi do danego rynku,
 • określenie norm, wymagań, certyfikatów stawianych przez rynki (kraje) docelowe;
 • opis produktów/ usług przedsiębiorstwa oraz jego aktualnej pozycji na rynku międzynarodowym,
 • przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji, określenie celów strategicznych przedsiębiorstwa w kontekście planowanych działań międzynarodowych,
 • wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych,
 • koncepcje otwierania nowych kanałów biznesowych dla ułatwienia sprzedaży zagranicznej,
 • planowanie rozbudowy łańcucha dostaw,
 • plany dywersyfikacji geograficznej i sektorowej,
 • propozycje optymalnych sposobów komunikacji oraz sposobów promocji na danym rynku,
 • opracowanie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
 • opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach,
 • wstępny harmonogram wdrażania strategii biznesowej.Drugi typ projektów obejmuje takie działania jak:
 • opracowanie koncepcji wprowadzenia nowych produktów lub usług na rynki docelowe, zawierającej m.in: określenie rynków docelowych dla działalności eksportowej wnioskodawcy; analizę pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy na danym rynku; analizę wejścia na rynek docelowy przeprowadzoną w oparciu o analizę aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktów do rynku; rodzaje działań koniecznych do wejścia na nowe rynki zbytu; wskazanie, że wnioskodawca ponosi nakłady na B+R w celu stworzenia lub rozwoju produktów lub usług, które mają być przedmiotem eksportu,
 • stworzenie koncepcji wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego,
 • opracowanie optymalnej koncepcji finansowania, wskazującej potencjalne źródła finansowania wraz z ich rekomendacją,
 • wynajęcie powierzchni wystawienniczej,
 • projekt i zabudowę stoiska,
 • wpis do katalogu targowego, opłatę rejestracyjną, reklamę w mediach targowych,
 • wstęp na targi lub wystawy,
 • obsługę organizacyjną udziału w targach i wystawach oraz misjach gospodarczych,
 • organizację i obsługę techniczną stoiska,
 • podróże służbowe przedstawicieli uczestniczących w imprezach wystawienniczych (transport, zakwaterowanie, diety, ubezpieczenia, wizy),
 • transport, ubezpieczenie oraz odprawę celną eksponatów, innych materiałów lub produktów,
 • usługi tłumaczeń wraz z prawami autorskimi,
 • przygotowanie projektu i produkcję indywidualnych materiałów promujących produkty lub usługi MŚP (np. przygotowanie i druk materiałów promocyjnych, broszur, katalogów, folderów reklamowych zawierających ofertę handlową, prezentacje multimedialne, filmy instruktażowe, materiały testowe rozdawane w czasie imprezy wystawienniczej),
 • zakup usług doradczych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych, w tym w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,
 • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi,
 • koszty usług doradczych w zakresie tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek,
 • koszty usług doradczych w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą, odnoszące się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych.
Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Preferencje uzyskają projekty:

 • wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego oraz obszary gospodarcze w ramach poszczególnych nisz specjalizacyjnych,
 • realizowane na terenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI),
 • wpisujące się w strategiczne kierunki działań wskazane w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.Informacje dotyczące pierwszego typu projektów

Nowy model biznesowy przedsiębiorstwa zmierzający do jego internacjonalizacji musi zostać opracowany przez zewnętrznego doradcę.

Przez nowy zagraniczny rynek zbytu należy rozumieć kraj, z którym do czasu realizacji projektu nie była prowadzona  przez  dane przedsiębiorstwo wymiana handlowa.


Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 50 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.


Nowy model biznesowy przedsiębiorstwa musi:

 • być opracowaniem o zindywidualizowanym i spersonalizowanym charakterze,
 • określać strategię przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji,
 • zostać  sporządzony  zgodnie  z  "wzorem  nowego  modelu  biznesowego  przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji, stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu konkursu.


Wsparcie możliwe jest tylko pod warunkiem, że produkt (wyrób lub usługa), którego dotyczy nowy model biznesowy, spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • zakład  produkcyjny/usługowy,  w  którym  jest  i  będzie  wytwarzany  końcowy  wyrób/świadczona usługa, znajduje się na terytorium województwa łódzkiego,
 • wyrób  jest  i  będzie  wytwarzany/usługa  jest  i  będzie  świadczona  przez  osoby  zatrudnione na terytorium województwa łódzkiego.


Wnioskodawca musi posiadać siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium województwa łódzkiego.Informacje dotyczące drugiego typu projektów

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 500 tys. PLN.


Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

a) w przypadku projektów objętych pomocą de minimis do 85% wydatków kwalifikowalnych,

b) w przypadku projektów objętych pomocą na usługi doradcze oraz udział w targach do 50% wydatków kwalifikowalnych.

Możliwe jest łączenie różnych rodzajów pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach jednego projektu.


Nowy model biznesowy przedsiębiorstwa musi:

 • być opracowaniem o zindywidualizowanym i spersonalizowanym charakterze,
 • określać strategię przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji.


Wparcie możliwe jest tylko pod warunkiem, że spełnione są jednocześnie wymogi określone w punktach 1, 2 i 3 tj.:
1) Produkt (wyrób lub usługa), którego dotyczy projekt spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) zakład produkcyjny/usługowy, w którym jest lub będzie wytwarzany końcowy wyrób/świadczona usługa, znajduje się na terytorium województwa łódzkiego,
b) wyrób jest lub będzie wytwarzany/usługa jest lub będzie świadczona przez osoby zatrudnione na terytorium województwa łódzkiego.


2) Działania wdrożeniowe w projekcie wynikają ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa i dotyczą wyłącznie nowych zagranicznych rynków zbytu.


3) Projekt zakłada realizację co najmniej dwóch działań wdrożeniowych wskazanych w strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji, w odniesieniu do każdego ze wskazanych w projekcie rynków docelowych (w przypadku spotkań/misji/targów/wystaw jako jedno działanie wdrożeniowe należy rozumieć całość kosztów związanych z udziałem w danej imprezie targowo-wystawienniczej/misji gospodarczej/spotkaniu).Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne
Nabór zamknięty (luty 2019):

Nabór zamknięty (kwiecień 2018):

Nabór zamknięty (luty 2018):

Nabór zamknięty (czerwiec 2017):

Nabór zamknięty (luty 2017):

Nabór zamknięty (kwiecień 2016):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img