wyszukiwarka dotacji dla firm

Innowacje w MŚP

RPO ŁÓDŹ II.3.1

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: czerwiec 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ŁÓDŹ II.3.1 przyjmuje Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania II.3.1

Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim na inwestycje związane z rozbudową MŚP, zmianą procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług lub przemianami organizacyjnymi. Ponadto, w ramach poddziałania wspierane są przedsięwzięcia w zakresie stosowania przez MŚP technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 3 500 000 PLN
Refundacja do 55% kosztów projektu
Zaliczka do 50% kwoty dofinansowania
Budżet konkursu 34 200 000 PLN

Dla kogo?

Region łódzkie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ŁÓDŹ II.3.1?

W ramach działania realizowane mogą być przede wszystkim projekty związane z rozbudową MŚP, zmianą procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług lub przemianami organizacyjnymi. Ponadto w ramach działania wspierane mogą być przedsięwzięcia w zakresie stosowania przez MŚP technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). 


Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na:

 • Wdrożeniu lub zakupie i wdrożeniu wyników prac B+R.
 • Wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.


Do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć:

 • zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,
 • zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (m.in. nabycie, walidacja i obrona patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej),
 • zakup materiałów i robót budowlanych,
 • dzierżawa lub najem gruntów i budynków (finansowana ze środków własnych wnioskodawcy przez co najmniej trzy lata od całkowitego zakończenia realizacji projektu,
 • dzierżawa lub najem instalacji lub maszyn w formie leasingu finansowego (w części raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału, bez części odsetkowej i innych opłat) obejmującego obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy,
 • koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczone za okres dwóch lat.


Ograniczenia dotyczące wydatków kwalifikowalnych:

 • wydatki poniesione na przygotowanie projektu będą kwalifikowalne do wysokości 3,5% wydatków,
 • wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą nie mogą przekroczyć łącznie 5% wydatków kwalifikowalnych – łącznie miesięcznie nie więcej niż 20 tysięcy PLN,
 • wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej będą kwalifikowane do wysokości 10% wydatków kwalifikowanych projektu,
 • wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia efektywności energetycznej będą kwalifikowalne do wysokości 30 % wydatków projektu.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Preferencje uzyskają projekty:

 • realizowane na terenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) oraz projekty, które wpisują się w strategiczne kierunki działań wskazane w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020,
 • wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego oraz obszary gospodarcze w ramach poszczególnych nisz specjalizacyjnych określone w „Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych”.


Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego.


Wdrażane w ramach projektu innowacyjne rozwiązanie nie może być stosowane w województwie łódzkim dłużej niż 3 lata. Ocena będzie dokonywana na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę informacji potwierdzających innowacyjność projektu, zawartych we wniosku o dofinansowanie, opinii o innowacyjności lub załączonych dokumentach takich jak: wyniki badań, publikacje naukowe, dokumenty patentowe, dokumenty statystyczne i inne, które pozwolą na weryfikację spełnienia niniejszego kryterium.


Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

 • 55% w przypadku mikro- i małego przedsiębiorstwa,
 • 45% w przypadku średniego przedsiębiorstwa.


Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 200 tys. PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3,5 mln PLN.


Ocenie podlegać będzie, czy projekt dotyczy innowacyjnych rozwiązań w obrębie produktu (innowacja produktowa) lub procesu (innowacja procesowa). Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych jednak te rodzaje innowacji nie będą podlegały ocenie i finansowaniu.

Przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić:

 • innowację produktową - oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia,
 • innowację procesową - oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy,
 • innowację marketingową - oznaczającą zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa,
 • innowację organizacyjną - polegającą na zastosowaniu w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych. 


W przypadku projektu polegającego na inwestycji w efektywność energetyczną ocenie podlegać będzie czy planowane działania:

 • zostały zidentyfikowane na podstawie audytu energetycznego,
 • dotyczą m.in. zmniejszenie strat energii, ciepła i wody w stosowanych procesach technologicznych,
 • stanowią element większego projektu. 


Kryteria wyboru projektów: http://www.cop.lodzkie.pl/images/konkursy/2018/40-konkurs-02-03-01-IP-02-10-040_18/Zal_4_Kryteria_wyboru_projektow-02-03-01-IP-02-10-040_18.pdf


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (wrzesień 2018):

Nabór zamknięty (listopad 2017):

Nabór zamknięty (listopad 2016):

Nabór zamknięty (marzec 2016): 
Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img