wyszukiwarka dotacji dla firm

Odnawialne źródła energii

RPO ŁÓDŹ IV.1.2

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 29 grudnia 2017 - 19 stycznia 2018

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ŁÓDŹ IV.1.2 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania IV.1.2

Wspierane będą inwestycje w zakresie produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej przy wykorzystaniu energii odnawialnej. Wytworzona energia może być wykorzystana również na potrzeby własne.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 42 500 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka zaliczka do 90% wartości projektu
Budżet konkursu 42 500 000 PLN

Dla kogo?

Region łódzkie
Konkurs skierowany do przedsiębiorstwa, JST, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki naukowe, podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe i inne

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ŁÓDŹ IV.1.2?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

1. Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W zakresie dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

2. Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki. Przez modernizację infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii rozumie się przebudowę w celu podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych tej infrastruktury, w wyniku których nastąpi przyrost mocy zainstalowanej (w odniesieniu do instalacji służącej do produkcji energii) lub ograniczenie strat sieciowych o co najmniej 20% (w odniesieniu do infrastruktury służącej dystrybucji energii). Jako element projektu możliwy będzie również zakup niezbędnych urządzeń służących do produkcji lub dystrybucji wytworzonej energii.


Jako element projektu możliwy będzie również zakup niezbędnych urządzeń służących do produkcji lub dystrybucji wytworzonej energii.


W ramach ww. typów projektów będzie możliwe wsparcie inwestycji dotyczących:

 • elektrowni wodnych (inwestycje wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej),
 • instalacji wykorzystujących energię słoneczną,
 • elektrowni wiatrowych,
 • instalacji wykorzystujących energię geotermalną,
 • instalacji wykorzystujących biomasę,
 • instalacji wykorzystujących biogaz (w ramach działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem).


Wsparciem objęte będą urządzenia bądź instalacje do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, których łączna maksymalna moc zainstalowana nie będzie przekraczała następujących limitów:

 • w zakresie energii wodnej – do 5 MWe (włącznie),
 • w zakresie energii wiatrowej – do 5 MWe (włącznie),
 • w zakresie energii słonecznej – do 2 MWe/MWth (włącznie),
 • w zakresie energii geotermalnej – do 2 MWth (włącznie),
 • w zakresie energii biogazu – do 1 MWe (włącznie),
 • w zakresie energii biomasy – do 5 MWth/MWe (włącznie).


Kwalifikowane będą projekty, w których minimalna moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej wynosi 200 kWp. Powyższe ograniczenie nie dotyczy projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Limity wydatków obowiązujące dla wszystkich działań w ramach IV Osi:

 • wydatki poniesione na przygotowanie projektu będą kwalifikowalne do wysokości 3,5% wydatków kwalifikowalnych,
 • wydatki bezpośrednie związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą nie mogą przekroczyć łącznie 5% wydatków kwalifikowalnych - łącznie miesięcznie nie więcej niż 20 tys. PLN,
 • wniesienie wkładu niepieniężnego do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych.


Do wydatków kwalifikowalnych specyficznych dla działania zaliczamy w szczególności:

1. Wydatki związane z przygotowaniem projektu:

 • wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji (w tym m.in. dokumentacji związanej z wykonaniem próbnych odwiertów geotermalnych, badań geologicznych, audytów energetycznych).

2. Wydatki związane z realizacją projektu:

 • wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej będą kwalifikowane do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją (maksymalnie do 10% wydatków kwalifikowalnych),
 • wykonywanie odwiertów geotermalnych, w tym odwiertów badawczych,
 • wydatki związane z budową, przebudową lub modernizacją sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (maksymalnie do 15% wydatków kwalifikowalnych),
 • zakup i montaż niezbędnych urządzeń infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzących ze źródeł odnawialnych, w tym mechanizmów sterowania pozycją paneli fotowoltaicznych (trackery), służących pozycjonowaniu solarnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej oraz maszyn służących ładowaniu biomasy do instalacji spalających biomasę lub instalacji biogazowni (np. ładowarki, koparki), wykorzystywanych jedynie w procesie technologicznym,
 • wydatki związane z budową lub modernizacją infrastruktury służącej do dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (maksymalnie do 15% wydatków kwalifikowalnych), w tym budowa, przebudowa wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej / cieplnej służącej podłączeniu źródła produkującego energię z obiektem, który ma być zasilany (w przypadku projektów dotyczących produkcji energii z OZE na potrzeby własne beneficjenta),
 • systemy magazynowania wytworzonej energii elektrycznej lub cieplnej (maksymalnie do 10% wydatków kwalifikowalnych),
 • systemy monitoringu służące badaniu efektywności instalacji oraz wpływu na środowisko naturalne,
 • wydatki związane z odszkodowaniami za utracone zbiory i naprawą szkód oraz niezbędne wydatki związane z opłatami/odszkodowaniami za czasowe zajęcie części nieruchomości w trakcie realizacji projektu mogą być uznane za kwalifikowalne, jeżeli będą niezbędne do realizacji projektu,
 • wycinka drzew i krzewów, jeżeli jest to niezbędne do realizacji projektu.


Do wydatków niekwalifikowalnych zalicza się:

 • zakup środków transportu,
 • budowa lub modernizacja linii produkcyjnych służących do wytwarzania biopaliw oraz jednostek wytwórczych energii elektrycznej i cieplnej wykorzystujących OZE,
 • wydatki związane z uruchomieniem i prowadzeniem plantacji roślin służących do produkcji biomasy i biopaliw,
 • podłączenie indywidualnych użytkowników do sieci energetycznych i cieplnych,
 • zakup i montaż używanej infrastruktury w zakresie energii wiatrowej oraz używanej infrastruktury w zakresie spalania biomasy,

 • instalacje do współspalania biomasy z paliwami kopalnymi.


Kryteria wyboru projektów: http://rpo.lodzkie.pl/images/2017/583-nabor-4.1.2/Zal.nr_IV.pdf


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img