wyszukiwarka dotacji dla firm

Działalność B+R przedsiębiorstw

RPO W-M 1.2.1

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: I nabór: 30 kwietnia 2019 - 28 czerwca 2019; II nabór: listopad 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO W-M 1.2.1 przyjmuje Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.2.1

Działanie ma przyczynić się do wzrostu innowacyjności firm w obszarach inteligentnych specjalizacji dzięki działalności badawczo-rozwojowej poprzez wsparcie infrastruktury B+R oraz prowadzenie badań w przedsiębiorstwach (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej służącej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 8 600 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka do 95% dofinansowania projektu
Budżet konkursu 10 300 000 PLN (I nabór: 8,6 mln PLN; II nabór: 1,7 mln PLN)

Dla kogo?

Region warmińsko-mazurskie
Konkurs skierowany do MŚP i duże przedsiębiorstwa oraz ich grupy (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja); konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO W-M 1.2.1?

Typy projektów, które mogą otrzymać wsparcie:

1. Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.

2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie, walidację nowych lub ulepszonych produktów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalanie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt nie jest jeszcze określony), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji, testowania jako element większego projektu B+R).

W ramach typu 2 możliwe będzie dofinansowanie kompleksowych działań zmierzających do uzyskania praw wyłącznych do wytworzonych/uzyskanych w ramach projektu własnych rozwiązań technologicznych, zakończone uzyskaniem tych praw.

Jeden wniosek może dotyczyć tylko jednego typu projektu.


Wyłącznie w przypadku MŚP (nie dotyczy dużych przedsiębiorstw) obok prac badawczo-rozwojowych elementem projektu może być wdrożenie wyników tych prac, przy czym komponent wdrożeniowy musi stanowić mniejszość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Warunki dofinansowania przedsięwzięć:

 • Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.
 • Wszelkie inwestycje w infrastrukturę B+R w przedsiębiorstwie będą mogły być realizowane pod warunkiem wskazania planowanej agendy badawczej, która będzie realizowana przy wykorzystaniu dofinansowanej infrastruktury.
 • Projekt musi dotyczyć działalności wnioskodawcy prowadzonej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.


Informacje dla dużych przedsiębiorstw:

 • Dopuszczalne jest aplikowanie o środki przez duże przedsiębiorstwa, pod warunkiem wykazania przez beneficjenta mechanizmu zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do gospodarki regionu oraz zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE.

 • W przypadku projektów realizowanych przez duże firmy preferencją objęte będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi.


Mechanizmy powiązania inwestycji:

 • Projekty B+R przedsiębiorstw będą wspierane również w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.


Maksymalny poziom wsparcia jest uzależniony od rodzaju planowanych prac oraz wielkości podmiotu:

 • Badania przemysłowe (małe przedsiębiorstwo - 70%, średnie przedsiębiorstwo - 60%, duże przedsiębiorstwo - 50%),

 • Eksperymentalne prace rozwojowe (małe przedsiębiorstwo - 45%, średnie przedsiębiorstwo - 35%, duże przedsiębiorstwo - 25%),

 • Studium Wykonalności (małe przedsiębiorstwo - 70%, średnie przedsiębiorstwo - 60%, duże przedsiębiorstwo - 50%).
 • Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne: 15% kosztów kwalifikowalnych w przypadku dużych przedsiębiorstw, 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku MŚP.
 • Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności (w tym uzyskanie praw wyłącznych) 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.
 • Regionalna pomoc inwestycyjna: 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku przedsiębiorstw dużych, 60% w przypadku przedsiębiorstw średnich, 70% w przypadku przedsiębiorstw małych.
 • Pomoc de minimis: 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.


Ograniczenia:

 • Wsparcie nie  obejmuje produkcji masowej ani działalności handlowej.
 • Projekty dotyczące wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img