wyszukiwarka dotacji dla firm

Współpraca biznesu z nauką

RPO W-M 1.2.2

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: I nabór: 30 kwietnia 2019 - 10 czerwca 2019; II nabór: listopad 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO W-M 1.2.2 przyjmuje Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.2.2

Działanie ma przyczynić się do wzrostu innowacyjności firm w obszarach inteligentnych specjalizacji dzięki działalności badawczo-rozwojowej poprzez zakup usług B+R oraz wykorzystaniu w przedsiębiorstwach wyników badań/rozwiązań technologicznych wypracowanych z naukowcami/podmiotami oferującymi usługi naukowe i badawczo-rozwojowe.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 17 300 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka do 95% dofinansowania projektu
Budżet konkursu 30 300 000 PLN (I nabór: 17,3 mln PLN; II nabór: 13 mln PLN)

Dla kogo?

Region warmińsko-mazurskie
Konkurs skierowany do schemat A, B i C: przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni (liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo); schemat C: duże przedsiębiorstwa

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO W-M 1.2.2?

Projekty będą polegały na zakupie usług B+R oraz wykorzystaniu w przedsiębiorstwach wyników badań/ rozwiązań technologicznych wypracowanych z naukowcami/ podmiotami oferującymi usługi naukowe i badawczo-rozwojowe, w następujących schematach:

1) Schemat A: „Bon na nawiązanie współpracy” – instrument polegający na finansowaniu dotacyjnym projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R. 

Działanie służy wspomaganiu inicjowania współpracy w obszarze B+R pomiędzy przedsiębiorstwami a naukowcami/ podmiotami oferującymi usługi naukowe i badawczo-rozwojowe, zarówno z jak i spoza regionu oraz z innych krajów UE. 

Zakres merytoryczny współpracy może dotyczyć takich działań jak: wykonanie badań, wsparcie rozwoju technologii lub produktu na wstępnym etapie jego opracowywania, przygotowanie do komercjalizacji wyników prac B+R. Zakładanym rezultatem projektu powinno być wywoływanie współpracy pomiędzy wnioskodawcą i sektorem naukowo-badawczym. Efektem współpracy powinno być rozwiązanie określonego problemu, prowadzące do rozwoju firmy i w perspektywie zapewniające podniesienie jej innowacyjności. Przykładowymi projektami mogą być: dopracowanie nowego produktu lub technologii, pomoc doradcza we wdrożeniu nowej technologii, badanie wyrobu na zgodność z normą. Środki wsparcia w ramach niniejszego działania są przeznaczone na finansowanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców/ podmioty oferujące usługi naukowe i badawczo-rozwojowe.


2) Schemat B: „Bon na rozwój współpracy poprzez projekty B+R” – dotacje przeznaczone na rozwój nowych lub udoskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów/ usług/ technologii, przygotowanie do uzyskania akredytacji i certyfikacji, proces akredytacji i certyfikacji oraz proces uzyskiwania ochrony praw własności intelektualnej, z wyłączeniem kosztów postępowań sądowych.

Działanie pozwala na finansowanie projektów badawczych i badawczo-rozwojowych mających na celu rozwój nowych lub doskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów/usług/technologii, przygotowanie do uzyskania i pozyskanie certyfikacji oraz uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej.

Beneficjent może zdecydować o zakupie usług badawczych, technologii i wiedzy, zarówno od naukowców/ podmiotów oferujących usługi badawczo-rozwojowe z regionu, jak i spoza regionu oraz z innych krajów UE. Wsparcie jest przeznaczone na finansowanie prac B+R, mogących obejmować prace realizowane przez pracowników firmy i/lub przez zewnętrzny podmiot oferujący usługi B+R/ naukowca, której udział jest obligatoryjny.


3) Schemat C: „Kontrakt B+R” – dofinansowanie dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych do etapu pierwszej produkcji włącznie.

Działanie pozwala na finansowanie dużych projektów badawczo-rozwojowych (w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie, walidację nowych lub ulepszonych produktów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalanie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt nie jest jeszcze określony). Wsparcie nie obejmuje produkcji masowej ani działalności handlowej. Zakłada się, że dofinansowanie uzyskać będą mogły przedsięwzięcia obejmujące pierwszą produkcję poprzedzoną wcześniejszymi etapami (prace rozwojowe, faza demonstracji, walidacji). Projekty dotyczące wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane.

Beneficjenci dokonują zakupu usług badawczych, technologii i wiedzy od jednostek B+R lub podmiotów oferujących usługi naukowe i badawczo-rozwojowe. Opracowane rozwiązanie musi być unikalne i innowacyjne. Usługodawcy mogą pochodzić z regionu, jak i spoza regionu, w tym z innych krajów UE. Powyższy zakup usług jest obligatoryjny. Dodatkowo wsparcie może być przeznaczone na finansowanie prac B+R realizowanych przez pracowników firmy. W ramach części wdrożeniowej finansowane mogą być zakupy środków trwałych niezbędnych do wdrożenia wypracowanego rozwiązania oraz zakupy wyposażenia laboratoryjnego.


Jeden wniosek może dotyczyć tylko jednego Schematu.


Wyłącznie w przypadku MŚP (nie dotyczy dużych przedsiębiorstw) obok prac badawczo-rozwojowych elementem projektu realizowanego w ramach działania może być wdrożenie wyników tych prac, przy czym komponent wdrożeniowy musi stanowić mniejszość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Warunkiem  dofinansowania  przedsięwzięcia  jest  wykazanie  jego  wpływu  w  obszarze  inteligentnych specjalizacji województwa.
 • Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
 • Warunkiem  uzyskania  wsparcia  inwestycyjnego  na  zakup  usług  badawczych,  technologii  i  wiedzy  w jednostkach  B+R  lub  od  zespołów  badawczo  rozwojowych  przez  Beneficjentów  jest  unikalność  i innowacyjność opracowanego rozwiązania.
 • Beneficjent jest zobowiązany do uwzględnienia podczas wyboru wykonawcy usługi warunków i kryteriów zapewniających wybór  podmiotu z doświadczeniem i możliwościami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia.


Beneficjenci:

 • Schemat A i B: przedsiębiorstwa z sektora MŚP.
 • Schemat C: przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz przedsiębiorstwa duże (pod warunkiem wykazania przez Beneficjenta mechanizmu zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonej działalności badawczo – rozwojowej do gospodarki regionu oraz zapewnienie, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE.
 • Schemat A, B i C: konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.


Informacje dla dużych przedsiębiorstw:

 • Dopuszczalne jest aplikowanie o środki przez duże przedsiębiorstwa, pod warunkiem wykazania przez Beneficjenta mechanizmu zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do gospodarki regionu oraz zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE.
 • Duże przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o dofinansowanie w ramach schematu C projektów.


Mechanizmy powiązania inwestycji:

 • Projekty B+R przedsiębiorstw będą wspierane również w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.


Maksymalny poziom dofinansowania jest uzależniony od rodzaju planowanych prac oraz wielkości podmiotu:

 • Badania przemysłowe (małe przedsiębiorstwo - 70%, średnie przedsiębiorstwo - 60%, duże przedsiębiorstwo - 50%).
 • Eksperymentalne prace rozwojowe (małe przedsiębiorstwo - 45%, średnie przedsiębiorstwo - 35%, duże przedsiębiorstwo - 25%).
 • Studium Wykonalności (małe przedsiębiorstwo - 70%, średnie przedsiębiorstwo - 60%, duże przedsiębiorstwo - 50%).
 • Pomoc de minimis: 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.
 • Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności (w tym uzyskanie praw wyłącznych) 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.
 • Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne: 15% kosztów kwalifikowalnych w przypadku dużych przedsiębiorstw, 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku MŚP.
 • Regionalna pomoc inwestycyjna: 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku przedsiębiorstw dużych, 60% w przypadku przedsiębiorstw średnich, 70% w przypadku przedsiębiorstw małych.


Ograniczenia dotyczące wydatków kwalifikowalnych:

 • koszty promocji zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu nie mogą przekroczyć 10% wydatków kwalifikowanych wniosku pierwotnie złożonego (dla schematu C),
 • koszty nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w tym prawa użytkowania wieczystego nie mogą przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych,
 • dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu (w tym koszty materiałów niezbędnych do prowadzenia badań oraz koszty bieżącej konserwacji aparatury i urządzeń) są kwalifikowalne do wysokości 60% całkowitych wydatków kwalifikowanych wniosku pierwotnie złożonego.Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img