wyszukiwarka dotacji dla firm

Edukacja przedszkolna

RPO ŁÓDŹ VII.4.2

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 30 listopada 2016 - 22 grudnia 2016

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ŁÓDŹ VII.4.2 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania VII.4.2

Celem działania jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej i wyrównanie szans rozwojowych dzieci na jak najwcześniejszym etapie kształcenia. Pozwoli to na lepsze przygotowanie dzieci do kolejnych etapów edukacji oraz ułatwi rodzicom łączenie życia zawodowego z życiem prywatnym.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 24 800 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka do 80% wartości projektu
Budżet konkursu 24 800 000 PLN

Dla kogo?

Region łódzkie
Konkurs skierowany do osoby prawne i fizyczne prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły i placówki

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ŁÓDŹ VII.4.2?

Budowa, przebudowa, adaptacja, obiektów na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z wyposażeniem, doposażeniem w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne itp.

Jako element uzupełniający interwencję zmierzającą do osiągnięcia celu szczegółowego możliwe będą działania, mające wpływ na sprawność fizyczną uczniów, dotyczące adaptacji istniejących pomieszczeń na bazę sportową, w tym zakupu wyposażenia, w placówkach edukacyjnych. Realizacja inwestycji możliwa będzie jedynie w przypadku zdiagnozowania istotnych potrzeb (gdy służyć będzie wypełnieniu luk w zakresie niezbędnej infrastruktury w placówkach edukacyjnych).

Budowa nowych obiektów lub przebudowa istniejących, związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności edukacyjnej, jest dopuszczalna jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie będzie możliwości adaptacji istniejących budynków i gdy przedstawiono uzasadnienie wskazujące, że zaproponowane inwestycje stanowią element strategicznego podejścia do edukacji przedszkolnej i szkolnej na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Wsparcie inwestycji współfinansowanych z EFRR w ramach poddziałania będzie możliwe wyłącznie w powiązaniu z interwencją EFS jako element uzupełniający przedsięwzięcia EFS, wspierający osiągnięcie celów osi priorytetowej XI.  W celu udokumentowania istnienia komplementarności należy przedłożyć zawartą umowę o dofinansowanie w ramach EFS lub (jeśli umowa jest na etapie przygotowywania) stosowne dokumenty potwierdzające powyższe. W przedmiotowym przypadku umowę w ramach EFS należy przedłożyć najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.


Wydatki na budowę mogą być ponoszone, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

  • organ prowadzący nie dysponuje infrastrukturą, która byłaby możliwa do wykorzystania na potrzeby edukacji przedszkolnej;
  • potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą potrzeb i trendów demograficznych (w perspektywie kolejnych 3 lat);
  • infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania.

Wydatki na przygotowanie projektu będą kwalifikowalne do wysokości 3,5% kosztów.

Wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą nie mogą przekroczyć łącznie 5% wydatków kwalifikowalnych – łącznie miesięcznie nie więcej niż 20 tysięcy. PLN.

Wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej będą kwalifikowalne do wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

  • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
  • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
  • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

  • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
  • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
  • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
  • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img