wyszukiwarka dotacji dla firm

Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

RPO ŁÓDŹ X.1

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: I nabór: 30 czerwca 2019 - 15 lipca 2019; II nabór: lipiec 2019; III nabór: wrzesień 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ŁÓDŹ X.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania X.1

Celem działania jest ułatwienie powrotu na rynek pracy rodzicom poprzez zapewnienie opieki na dziećmi w wieku do lat 3 w formach instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 6 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 24 400 000 PLN (I nabór: 6 mln PLN; II nabór: 5,6 mln PLN; III nabór: 12,8 mln PLN)

Dla kogo?

Region łódzkie
Konkurs skierowany do wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ŁÓDŹ X.1?

Oczekiwanym efektem projektów będzie zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia osobom, które pełnią funkcje rodzicielskie poprzez zastosowanie kompleksowych działań w postaci zapewnienia miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w przypadku zidentyfikowanej potrzeby działań na rzecz aktywizacji zawodowej. Rezultatem podejmowanych działań ma być zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej, co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego tych osób.


W ramach przedmiotowego konkursu możliwy jest do realizacji typ projektu wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez: 

1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie instytucjonalnej (żłobi, kluby dziecięce, opiekun dzienny).

2. Aktywizacja zawodowa osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie: doradztwa zawodowego, doradztwa indywidualnego, pośrednictwa pracy, szkoleń.

W ramach jednego projektu należy zrealizować typ projektu nr 1 i opcjonalnie nr 2.


W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte poniższe grupy docelowe:

 • osoby pracujące (przez osoby pracujące rozumie się osoby będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci) opiekujące się dzieckiem w wieku do lat 3 przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym,
 • osoby bezrobotne lub  bierne zawodowo, w tym przebywające na urlopie wychowawczym, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy


Do kosztów kwalifikowalnych w ramach konkursu zalicza się m. in.

 • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych sanitarnohigienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, sanitariatów, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.,
 • zakup i montaż wyposażenia i środków trwałych (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki),
 • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,
 • wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
 • modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci,
 • wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem utworzonego miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym: wynagrodzenie personelu zatrudnionego w miejscu opieki, koszty żywienia dzieci,
 • inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • wynagrodzenie oraz koszty składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową uaktywniającą,
 • koszty pośrednie.


W celu upowszechnienia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dzieciom z niepełnosprawnościami jest możliwe finansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym np. zatrudnienie asystenta dziecka, dostosowanie posiłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności dziecka, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną diagnozę.Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Minimalna wartość projektu to 50 000 PLN.
 • W ramach niniejszego konkursu finansowanie działalności nowo utworzonych miejsc opieki wynosi maksymalnie 24 miesiące.


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabory zamknięte:


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img