wyszukiwarka dotacji dla firm

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

RPO MP 1.2.1

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: Typ A projektów: 30 kwietnia 2019 - 24 października 2019 (nabór jest podzielony na rundy); typ B projektów: nabór zamknięty

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO MP 1.2.1 przyjmuje Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.2.1

Dotacja przeznaczona jest na zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w B+R, jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej. Finansowane będą przedsięwzięcia, które przyczynią się do realizacji założeń Regionalnej Strategii Innowacji WM oraz będą mieć pozytywny wpływ na rozwój kluczowych technologii wspomagających (Key Enabling Technologies, KETs).

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 24 000 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu
Zaliczka do 40% całkowitej wartości dofinansowania
Budżet konkursu 285 600 000 PLN (typ A projektów: 74,8 mln PLN; typ B projektów: 210,8 mln PLN)

Dla kogo?

Region małopolskie
Konkurs skierowany do przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem MŚP, jednostek naukowych, uczelni, organizacji pozarządowych, IOB

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO MP 1.2.1?

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.


W ramach konkursu dofinansowaniu podlegają następujące typy projektów:

Typ projektu A: badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, który przed rozpoczęciem charakteryzuje co najmniej II poziom gotowości technologicznej (TRL).


W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

 • nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie prototypów doświadczalnych,
 • tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
 • walidacja danego rozwiązania,
 • uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,
 • wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).
Typ projektu B: Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem, który przed rozpoczęciem charakteryzuje co najmniej  II
poziom gotowości technologicznej (TRL) i poza prowadzeniem samych prac  badawczo-rozwojowych  i  przygotowaniem  do wdrożenia polega na wdrożeniu do działalności gospodarczej wyników prac badawczo-rozwojowych uzyskanych w ramach projektu.

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia realizowane przez podmioty z sektora MŚP (samodzielnie lub w partnerstwie / konsorcjum z innymi podmiotami, gdzie liderem jest podmiot z sektora MŚP), zapewniające możliwość realizacji pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania.

Przedsięwzięcia te obejmują dwie fazy tj.

 • fazę badawczo-rozwojową oraz
 • fazę wdrożeniową.

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R uzyskanych w ramach realizowanego projektu w działalności gospodarczej, a także samym wdrożeniem wyników prac B+R uzyskanych w ramach projektu w działalności gospodarczej.


W zakresie fazy B+R wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

 • nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie prototypów doświadczalnych,
 • tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
 • walidacja danego rozwiązania,
 • wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent fazy B+R projektu).


W zakresie fazy wdrożeniowej wsparcie przeznaczone będzie na wdrożenie wyników fazy B+R do działalności własnej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie rozwiązania / rozwiązań opracowanych w ramach fazy B+R projektu. Celem tej fazy powinno być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych, w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych, produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

Faza wdrożeniowa obejmuje wdrożenie wyników prac B+R i stanowi komponent uzupełniający, którego wartość wydatków kwalifikowanych stanowi poniżej 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Wsparcie może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się wnioskodawcy do wdrożenia wyników prac B+R w okresie trwałości projektu, przy czym wdrożenie może być sfinansowane ze środków własnych lub innego, zewnętrznego źródła finansowania, np. ze środków przeznaczonych na wdrożenia wyników prac B+R w ramach działań 3.4.3 i 3.4.4 RPO WM.
 • Wsparcie uzyskać mogą wyłącznie przedsięwzięcia zgodne z obszarami inteligentnych specjalizacji regionalnych, przy uwzględnieniu mechanizmu eksperymentacji.
 • Projekt musi być realizowany na terenie województwa małopolskiego, tj. wskazane we wniosku miejsce realizacji projektu znajduje się na terenie województwa małopolskiego. Warunek uznaje się za spełniony także w przypadku zlecenia przez Wnioskodawcę realizacji części zadań w projekcie wykonawcy spoza obszaru województwa lub kraju, ale na terytorium Unii Europejskiej.

 • Rezultaty projektu (produkt, usługa, technologia) muszą charakteryzować się nowością, co najmniej w skali polskiego rynku.
 • Kwestia własności intelektualnej nie może stanowić bariery dla wdrożenia rezultatów projektu.
 • Projekty,  w  których  nie  przewidziano  prac  rozwojowych  nie  mogą  uzyskać dofinansowania.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi w przypadku projektów typu A 200 tys. PLN., w przypadku projektów typu B 500 tys. PLN z zastrzeżeniem, że wartość wydatków kwalifikowanych dotyczących fazy wdrożeniowej projektu stanowi poniżej
  50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi w przypadku projektów typu A 30 mln PLN, w przypadku projektów typu B 50 mln PLN z zastrzeżeniem, że wartość wydatków kwalifikowanych dotyczących fazy wdrożeniowej projektu stanowi poniżej 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.


Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

1) W przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 70%,
 • średnie przedsiębiorstwa – do 60%,
 • pozostali beneficjenci – do 50%.

2) W przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 45%,
 • średnie przedsiębiorstwa – do 35%,
 • pozostali beneficjenci – do 25%.

3) W przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 70%,
 • średnie przedsiębiorstwa – do 60%,
 • pozostali beneficjenci – do 50%.

Poziom dofinansowania w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku spełnienia określonych warunków.

Maksymalna intensywność pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności (dotyczy fazy B+R) wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. 

Maksymalna intensywność pomocy de minimis (dotyczy fazy B+R oraz fazy wdrożeniowej) wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.Koszty kwalifikowalne - typ A projektów

Wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe:

 • koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni bezpośrednio do realizacji prac badawczo-rozwojowych przy danym projekcie,
 • koszty aparatury naukowo-badawczej oraz sprzętu służącego realizacji projektu badawczego,
 • koszty budynków i gruntów,
 • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji (koszty nabycia wyników badań lub prac rozwojowych, koszty podwykonawstwa rozumianego jako zlecanie wykonawcy zewnętrznemu, tj. stronie trzeciej części merytorycznych prac w ramach projektu),
 • koszty doradztwa / usług doradczych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu, pod warunkiem wykazania bezpośredniego powiązania pomiędzy zakresem doradztwa / usług doradczych a zakresem prac badawczo-rozwojowych zaplanowanych w ramach projektu,
 • koszty materiałów np. surowców, półproduktów, odczynników,
 • koszty sprzętu laboratoryjnego (zakupy niezaliczane do kategorii środków trwałych, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami rachunkowości),
 • koszty elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,
 • koszty wartości niematerialnych i prawnych zakupionych od podmiotów trzecich na warunkach rynkowych, w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 • koszty odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych, które zostały wytworzone na indywidualne potrzeby beneficjenta i nie są powszechnie dostępne w sprzedaży,
 • Koszty pośrednie rozliczane są metodą stawki ryczałtowej w wysokości równej 25% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych projektu, w części dotyczącej kosztów badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych,
 • koszty realizacji studium wykonalności oznaczającego ocenę i analizę potencjału projektu, które ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia, kwalifikowalne w wysokości do 80 tys. PLN (koszty te nie są traktowane jako koszty podwykonawstwa, co oznacza, że stanowią one podstawę do wyliczania kosztów pośrednich).


Wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy publicznej dla MŚP na wspieranie innowacyjności (kwalifikowane w wysokości do 20% kosztów kwalifikowanych projektu):

 • koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych,
 • pozostałe koszty przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej.


Wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy de minimis:

 • koszty dotyczące podnoszenia kwalifikacji przez personel badawczy projektu: koszty udziału w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, wizytach studyjnych krajowych i zagranicznych personelu badawczego zatrudnionego bezpośrednio do realizacji projektu,
 • koszty najmu i leasingu środków trwałych, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu,
 • koszty poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o dofinansowanie,
 • koszty analiz obejmujących badanie stanu techniki przez rzecznika patentowego.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img