wyszukiwarka dotacji dla firm

Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

RPO MP 1.2.2

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2019 - 18 czerwca 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO MP 1.2.2 przyjmuje Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.2.2

Wsparciem objęte zostaną inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 27 500 000 PLN
Refundacja do 55% kosztów projektu
Zaliczka do 40% całkowitej wartości dofinansowania
Budżet konkursu 38 800 000 PLN

Dla kogo?

Region małopolskie
Konkurs skierowany do mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa; konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw; konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami, IOB i organizacjami pozarządowymi

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO MP 1.2.2?

Wsparciem objęte zostaną inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług.


Typ projektów podlegający dofinansowaniu: Projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach


Wspierane będą inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, służące uruchamianiu lub rozszerzaniu działalności laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, bądź też tworzeniu lub rozwijaniu centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Elementem wspieranych inwestycji może być infrastruktura przeznaczona do badania jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług na potrzeby własne lub dla innych podmiotów.


Wnioskodawcy będą mogli uzyskać wsparcie wyłącznie w przypadku, gdy przedstawią kompletne, wiarygodne i realne plany dotyczące prac badawczo-rozwojowych, jakie będą prowadzone na infrastrukturze zakupionej w projekcie tzn.agendę badawczą,uzasadniającą inwestycję w infrastrukturę badawczo-rozwojową, będącą przedmiotem projektu, zawierającą opis obszarów działalności badawczo-rozwojowej, plan prac B+R, przewidywane wyniki oraz przewidywany sposób wdrożenia.


Premiowane będą projekty, dla których wnioskodawca przedstawił plan wykorzystania infrastruktury B+R, przewidujący dodatkowe formy wykorzystania infrastruktury B+R, tj. w zakresie innym niż własna działalność badawczo-rozwojowa Wnioskodawcy i/lub partnerów (jeśli dotyczy), ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Projekt musi wykazywać zgodność z obszarami regionalnych inteligentnych specjalizacji, określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego.
 • Projekt musi być realizowany na terenie województwa małopolskiego.
 • O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 100 tys. PLN.

 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 mln PLN.
 • Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 55% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, 45% dla średnich przedsiębiorstw oraz 35% dla pozostałych beneficjentów.


Wydatki kwalifikowalne

Wydatki kwalifikowalne w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • wydatki na zakup aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych, urządzeń i innych składników wyposażenia laboratoriów wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia,
 • wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych (w przypadku dużych przedsiębiorstw koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów inwestycji początkowej),
 • wydatki z tytułu leasingu, na spłatę rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat,
 • wydatki z tytułu leasingu, na spłatę rat wartości początkowej środków trwałych innych niż wartości niematerialne i prawne, poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego,
 • wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych,
 • koszty budynków i gruntów, w tym wydatki na zakup nieruchomości niezabudowanej oraz wydatki na zakup nieruchomości zabudowanej.


Wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy de minimis:

 • koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu, w szczególności agendy badawczej i planu gospodarczego wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej lub ich elementów,
 • koszty uzyskania certyfikatów istotnych z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności infrastruktury badawczo-rozwojowej,
 • koszty materiałów np. surowców, półproduktów, odczynników,
 • koszty sprzętu laboratoryjnego (zakupy niezaliczane do kategorii środków trwałych, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami rachunkowości),
 • wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o dofinansowanie,
 • koszty pośrednie w wysokości 1,5% bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img