wyszukiwarka dotacji dla firm

Małopolskie centra innowacji

RPO MP 1.3

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 30 września 2018 - 31 grudnia 2018

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO MP 1.3 przyjmuje Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.3

W ramach działania wsparcie zostanie przeznaczone na uzupełnienie potencjału infrastrukturalnego instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji, w szczególności infrastruktury badawczo-rozwojowej, niezbędnej do rozszerzenia oferty proinnowacyjnych usług świadczonych na rzecz firm technologicznych, realizację regionalnego programu rozwijania centrów transferu wiedzy (działalność będzie ukierunkowana na inicjowanie i wspieranie współpracy jednostek naukowych oraz podmiotów gospodarczych).

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 23 100 000 PLN
Refundacja do 55% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 23 100 000 PLN

Dla kogo?

Region małopolskie
Konkurs skierowany do instytucje otoczenia biznesu (IOB) – ośrodki innowacji oraz jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO MP 1.3?

Wsparcie zostanie przeznaczone na uzupełnienie potencjału infrastrukturalnego wyspecjalizowanych instytucji otoczenia biznesu - ośrodków innowacji, takich jak:

 • parki technologiczne (w tym parki naukowo-technologiczne, parki naukowo-przemysłowe),

 • inkubatory technologiczne,

 • centra wyspecjalizowane w zakresie badań i transferu technologii, w szczególności w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej, niezbędnej do rozszerzenia oferty usług badawczo-rozwojowych i/lub usług proinnowacyjnych, świadczonych w szczególności na rzecz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw technologicznych, z uwzględnieniem przedsiębiorstw technologicznych w początkowej fazie działalności, tj. działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce.Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Wsparcie w ramach programu przeznaczone jest na inkubowanie działalności B+R wśród przedsiębiorstw, w szczególności podmiotów z sektora MŚP.


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 • dla mikro i małe przedsiębiorstwa –  do 55% wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • dla średnie przedsiębiorstwa – 45% wydatków kwalifikowalnych projektu,

 • pozostali beneficjenci – 35% wydatków kwalifikowalnych projektu.


Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 5 mln PLN.


Wymogi i zasady, które będą mieć zastosowanie podczas oceny przedsięwzięć dotyczących infrastruktury IOB – ośrodków innowacji:

 • inwestycje w infrastrukturę oraz wyposażenie IOB – ośrodków innowacji będą wspierane jako element niezbędny do rozwoju oferty i profesjonalizacji usług badawczo—rozwojowych i/lub proinnowacyjnych,
 • zasadniczy element inwestycji stanowi infrastruktura badawczo-rozwojowa, w tym aparatura badawcza i/lub innego typu infrastruktura niezbędna do świadczenia usług badawczo-rozwojowych i/lub proinnowacyjnych, 
 • elementem inwestycji może być infrastruktura służąca zapewnieniu fizycznej przestrzeni dla tworzenia i rozwijania przedsiębiorstw technologicznych, w szczególności w początkowej fazie działalności (wsparciu nie podlegają inwestycje, których zakres dotyczy infrastruktury związanej z przestrzenią o charakterze wyłącznie biurowym), 
 • inwestycje wynikają z udokumentowanej diagnozy zawierającej analizę potrzeb ze strony przedsiębiorstw należących do sektora MSP, w tym przedsiębiorstw technologicznych, działających w obszarach inteligentnej specjalizacji regionalnej, 
 • inwestycje we wspólną, niezbędną infrastrukturę B+R oraz jej lokalizacja w IOB przyczyni się do redukcji kosztów przedsiębiorstw związanych z zakupem podobnej infrastruktury oraz inkubacji przedsiębiorstw i prowadzenia prac B+R,
 • inwestycje wynikają ze strategii biznesowej ośrodka innowacji,
 • przygotowany został plan wykorzystania infrastruktury ośrodka innowacji, określający sposób wykorzystania efektów projektu w fazie jego realizacji i/lub eksploatacji, w szczególności katalog usług, które będą świadczone w oparciu o infrastrukturę ośrodka innowacji,
 • zapewnienie możliwie wysokiego udziału współfinansowania ze źródeł prywatnych oraz wykorzystanie wspartej infrastruktury do działalności gospodarczej: wymóg ten zostanie zapewniony poprzez wprowadzenie warunku, zgodnie z którym wsparcie mogą uzyskać wyłącznie przedsięwzięcia realizowane w schemacie pomocy publicznej,
 • zapewnienie, że infrastruktura wsparta w ramach projektu będzie wykorzystywana do świadczenia usług badawczo-rozwojowych i/lub proinnowacyjnych na rzecz podmiotów zewnętrznych, w tym głównie przedsiębiorstw z sektora MŚP,
 • zapewnienie komplementarności rozumianej, jako dopełnienie istniejących zasobów, w tym powstałych w ramach wsparcia udzielonego w perspektywie 2007-2013.


Kryteria wyboru projektów: http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-naborach/RPMP-01-03-00-IP-01-12-041-18/Zal_1_Regulamin_konkursu_Kryteria_oceny_2018.pdfKategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img