wyszukiwarka dotacji dla firm

Dotacje dla MŚP - wczesna faza rozwoju

RPO MP 3.4.3

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 31 maja 2019 - 16 lipca 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO MP 3.4.3 przyjmuje Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 3.4.3

Wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 5 500 000 PLN
Refundacja do 55% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 21 300 000 PLN

Dla kogo?

Region małopolskie
Konkurs skierowany do firm z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO MP 3.4.3?

Wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.


W ramach konkursu wspierane będą projekty innowacyjne, polegające na:

1) Wdrożeniu posiadanych wyników prac B+R, opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu, przy wsparciu środków z poddziałań:

 • RPO WM 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw lub
 • RPO WM 1.2.3 Bony na innowacje lub
 • MRPO działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych - Schemat A Projekty badawcze lub
 • innych środków europejskich lub zrealizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo.

2) Wdrożeniu wyników prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo ze środków własnych.

Nabycie wyników prac B+R może nastąpić jedynie od: jednostki naukowej posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B lub przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego lub konsorcjum naukowego lub konsorcjum naukowo-przemysłowego (konsorcja składające się wyłącznie z podmiotów wpisujących się w niniejszy katalog) lub niezależnej jednostki, stanowiącej akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach).

3) Wdrożeniu wynalazku, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu uzyskania patentu lub wzoru użytkowego, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu udzielenia prawa ochronnego.Do wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu można zaliczyć:

 • inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe (zakup wyłącznie nowych środków trwałych, również w formie leasingu finansowego) oraz wartości niematerialne i prawne (należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc, muszą podlegać amortyzacji, muszą zostać nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą oraz muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej trzy lata), służące do produkcji nowych lub znacząco ulepszony produktów lub świadczenia nowych lub znacząco ulepszonych usług,
 • nabycie nieruchomości do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15% (w przypadku najmu / dzierżawy gruntów i budynków - najem/ dzierżawa musi trwać przez okres co najmniej trzech lat od terminu zakończenia realizacji projektu rozumianego jako data płatności końcowej inwestycji),
 • wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych (kwalifikowalne do 50% wydatków kwalifikowalnych w projekcie).


Do wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis można zaliczyć wszystkie wydatki wskazane powyżej oraz:

 • wydatki służące rozwojowi sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny) do 30% wydatków kwalifikowalnych w projekcie, w tym: wydatki na zakup oprogramowania na potrzeby e-sklepu, wydatki na projekt graficzny oraz utworzenie strony internetowej e-sklepu.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Preferencje uzyskają projekty, które są zgodny z obszarami regionalnej inteligentnej specjalizacji województwa małopolskiego.
 • Beneficjentem mogą być firmy prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 55% dla mikro- i małych przedsiębiorstw oraz 45% dla średnich przedsiębiorstw.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln PLN.
Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img