wyszukiwarka dotacji dla firm

Dotacje dla MŚP - inwestycje w MŚP oraz OZE

RPO MP 3.4.4

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: TYP A projektów: 30 kwietnia 2018 - 29 maja 2018

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO MP 3.4.4 przyjmuje Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 3.4.4

Wykorzystanie wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług, tj. w szczególności uruchomienia pierwszej produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług opartych na wynikach prac B+R oraz inwestycje MŚP – producentów urządzeń finalnych niezbędnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 13 750 000 PLN
Refundacja do 55% kosztów projektu
Zaliczka brak zaliczek
Budżet konkursu 110 000 000 PLN

Dla kogo?

Region małopolskie
Konkurs skierowany do przedsiębiorstwa z sektora MŚP działające na rynku dłużej niż 24 miesiące

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO MP 3.4.4?

W 2018 roku dofinansowaniu podlega jedynie typ A projektów:

TYP A: Wykorzystanie wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.


W ramach konkursu wspierane będą projekty innowacyjne, polegające na:

1) Wdrożeniu posiadanych wyników prac B+R, opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu, przy wsparciu środków z poddziałań:

 • RPO WM 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw lub
 • RPO WM 1.2.3 Bony na innowacje lub
 • MRPO działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych - Schemat A Projekty badawcze lub
 • innych środków europejskich lub zrealizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo.

2) Wdrożeniu wyników prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo ze środków własnych.

Nabycie wyników prac B+R może nastąpić jedynie od: jednostki naukowej posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B lub przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego lub konsorcjum naukowego lub konsorcjum naukowo-przemysłowego (konsorcja składające się wyłącznie z podmiotów wpisujących się w niniejszy katalog) lub niezależnej jednostki, stanowiącej akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach).

3) Wdrożeniu wynalazku, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu uzyskania patentu lub wzoru użytkowego, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu udzielenia prawa ochronnego.Do wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu można zaliczyć:

 • inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe (zakup wyłącznie nowych środków trwałych, również w formie leasingu finansowego),
 • nabycie nieruchomości do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15% (w przypadku najmu / dzierżawy gruntów i budynków - najem/ dzierżawa musi trwać przez okres co najmniej trzech lat od terminu zakończenia realizacji projektu rozumianego jako data płatności końcowej inwestycji),
 • wartości niematerialne i prawne (należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc, muszą podlegać amortyzacji, muszą zostać nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą oraz muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej trzy lata),
 • wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych (kwalifikowalne do 50% wydatków kwalifikowalnych w projekcie).


Do wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis można zaliczyć wszystkie wydatki wskazane powyżej oraz:

 • wydatki służące rozwojowi sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny) do 30% wydatków kwalifikowalnych w projekcie, w tym: wydatki na zakup oprogramowania na potrzeby e-sklepu, wydatki na projekt graficzny oraz utworzenie strony internetowej e-sklepu.
TYP B: Inwestycje MŚP - producentów urządzeń finalnych niezbędnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji.

W tym zakresie wspierane będą inwestycje MŚP wytwarzających urządzenia finalne lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do produkcji:

a) energię elektryczną z wiatru, wody, biogazu i biomasy,

b) ciepło przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,

c) innych urządzeń grzewczych, aniżeli wskazane w pkt. a) i b), w tym m.in. urządzeń służących do produkcji, magazynowania lub odzyskiwania ciepła z otoczenia (np. pomp ciepła, rekuperatorów), kotłów grzewczych gazowych, olejowych, elektrycznych, na paliwa stałe, urządzeń kogeneracyjnych.

c) energię elektryczną i ciepło w kogeneracji,

d) biokomponenty oraz biopaliwa II i/lub III generacji.


Wydatki kwalifikowalne w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis, obejmujące koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, z uwzględnieniem ograniczeń:

 • wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych, z tym że koszt robót budowlanych maksymalnie do 50% wydatków kwalifikowalnych w projekcie,
 • nabycie nieruchomości do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%.


Wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy de minimis:

 • wydatki służące rozwojowi sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny) do 30% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Preferencje uzyskają projekty, które są zgodny z obszarami regionalnej inteligentnej specjalizacji województwa małopolskiego.
 • Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku projektów objętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis wynosi:

            - mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,
            - średnie przedsiębiorstwa – 45%.

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 500 000 PLN.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 25 mln PLN.


    Kategoria dotacji


    Do pobrania

    Linki zewnętrzne


    Nabór zamknięty (maj 2018):

    Nabór zamknięty (sierpień 2017):

    Nabór zamknięty (luty 2017):

    Nabór zamknięty (kwiecień 2016):


    Dlaczego my?

    Dlaczego SEVEN PM?

    • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
    • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
    • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


    Co zyskujesz?

    • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
    • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
    • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
    • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

    Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

    Wersja do druku

    Zamów alerty
    o nadchodzących dotacjach


    Dodatkowo za darmo otrzymasz
    "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

    Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
    Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
    Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

    anim-img