wyszukiwarka dotacji dla firm

Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym (żłobki)

RPO MP 8.5

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 18 marca 2019 - 15 lipca 2019 (konkurs podzielony na rundy)

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO MP 8.5 przyjmuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 8.5

Wspieranie rozwiązań na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym jest jednym z kluczowych warunków dla wspierania zatrudnienia. Komplementarnie do projektów mających na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, w ramach działania 8.5 podejmowane będą interwencje mające na celu umożliwienie powrotu lub wejścia na rynek pracy osobom, które pełnią funkcje opiekuńcze nad małymi dziećmi (do lat 3).

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 40 800 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 40 800 000 PLN

Dla kogo?

Region małopolskie
Konkurs skierowany do wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (wyłączenie nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów)

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO MP 8.5?

Działania podlegające dofinansowaniu:

Zakres wsparcia udzielonego na rzecz dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 może obejmować następujące działania:

  • tworzenie nowych miejsc opieki, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo utworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3,
  • dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3.


Ponadto jedynie w ramach inicjatyw na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna możliwa jest:

  • organizacja działań informacyjno-promocyjnych dotyczących korzystania z tej formy opieki oraz pełnienia funkcji opiekuna (wyłącznie w połączeniu z innymi formami wsparcia).


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN.


Do wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 można zaliczyć:

a) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarnohigienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp. wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;

b) zakup i montaż wyposażenia (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki) wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;

c) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania; 

d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna

e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;

f) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka; 

g) przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, odbycie szkolenia uzupełniającego; 

h) inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

  • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
  • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
  • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

  • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
  • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
  • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
  • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img