wyszukiwarka dotacji dla firm

Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji

RPO ZP 1.5

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: I nabór: zamknięty; II nabór (sektor turystyczny): 30 kwietnia 2019 - 28 czerwca 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ZP 1.5 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodnipomorskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.5

Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność w obszarach regionalnych specjalizacji lub inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego. Wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje we wskazanych specjalizacjach.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 4 000 000 PLN
Refundacja do 55% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 57 900 000 PLN (I nabór: 38,5 mln PLN; II nabór - sektor turystyczny: 19,4 mln PLN)

Dla kogo?

Region zachodniopomorskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ZP 1.5?

Typ projektu podlegający dofinansowaniu.

Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki w obszarze: turystyki wodnej, turystyki aktywnej (w tym w szczególności turystyki rowerowej), turystyki poznawczej i kulturowej.


Wsparciem objęte będą projekty wpływające na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu oraz wpisujące się w obszary wskazane w dokumencie strategicznym „Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sektorze turystyki” wyłącznie w zakresie wskazanym poniżej, tj.:

 • turystyki wodnej,
 • turystyki aktywnej, w tym w szczególności turystyki rowerowej,
 • turystyki poznawczej i kulturowej.


Wsparcie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia, których realizacja prowadzi do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali regionalnej, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

 • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi wynosi 500 tys. PLN.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 4 mln PLN.
 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu  wynosi 55% w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw oraz 45% w przypadku średnich przedsiębiorstw.


Koszty kwalifikowalne

Do wydatków kwalifikowalnych można zaliczyć:

 • Nabycie nieruchomości niezabudowanej i/lub nabycie nieruchomości zabudowanej, w tym prawa użytkowania wieczystego są kwalifikowalne do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (w przypadku terenów poprzemysłowych i terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki limit ten wynosi 15%).
 • Nabycie środków trwałych.
 • Zakup robót i materiałów budowlanych.
 • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych.
 • Dzierżawa/najem instalacji lub maszyn na podstawie umowy leasingu finansowego.
 • Zakup środków transportu - ograniczony  do  rodzaju  743 (samochody  specjalne), 748 (przyczepy), 773 (tabor transportu śródlądowego) oraz 790 (pozostałe środki transportu) zgodnie z klasyfikacją środków trwałych.
Dodatkowo:

 • Wydatki wskazane w katalogu wydatków kwalifikowalnych związane z bazą spełniającą funkcję noclegową oraz spa&wellness mogą zostać uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, że projekt będzie zlokalizowany na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia (SSW).
 • Wydatki związane z budową/rozbudową/przebudową bazy gastronomicznej mogą stanowić jedynie uzupełnienie budżetu projektu a nie jego główną część.
 • Zakup środków transportu ograniczony  do rodzaju 743, 748, 773 oraz 790 może stanowić jedynie uzupełnienie budżetu projektu, a nie jego główną część.
Informacje dotyczące zamkniętych naborów

Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: Projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności przemysłu stoczniowego.

Dofinansowaniu będą podlegały przedsięwzięcia realizowane w zakresie i na rzecz budowy statków, konstrukcji pływających, łodzi, konstrukcji offshore i/lub ich naprawy, konserwacji, przebudowy, a także produkcja i dostarczanie wyposażenia i części statków, konstrukcji pływających, łodzi, konstrukcji offshore (np. kotwic, śrub napędowych, silników, instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, instalacji, oświetlenia).Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw.

Wsparcie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w branżach wskazanych w regulaminie konkursu lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości, realizowane na rzecz wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:


     Konkurs dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom:

     • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
     • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
     • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
     • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego,
     • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
     • zaawansowane wyroby metalowe,
     • produkty drzewno-meblarskie,
     • opakowania przyjazne środowisku,
     • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
     • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
     • multimodalny transport i logistyka,
     • produkty oparte na technologiach informacyjnych.


             Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej.


             Realizacja projektu musi prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie firmy. Dodatkowo realizacja projektu może prowadzić do wdrożenia innowacji nietechnologicznej w przedsiębiorstwie. Innowacja nietechnologiczna nie może stanowić głównego elementu projektu, a jedynie uzupełniać innowację produktową lub procesową. 


             Warunkiem koniecznym jest, aby realizacja projektu prowadziła do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym, tzn. zrealizowana inwestycja i jej rezultaty powinny przekładać się na poprawę pozycji przedsiębiorstwa wobec konkurencji (w działalności, której projekt dotyczy) w skali co najmniej ponadregionalnej. 


             Premiowane będą:

             • projekty, prowadzące do: nwdrożenia innowacji produktowej, tzn. projekt zakłada wprowadzenie produktu (lub usługi) charakteryzującego się nowością - w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności - w porównaniu do produktów dostępnych na docelowym rynku regionalnym, krajowym lub światowym;wdrożenia  do  praktyki  przedsiębiorstwa  innowacji  procesowej,  tj.  wdrożenia nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy co najmniej w skali rynku regionalnego lub polskiego,
             • projekty wpływające na podniesienie stopnia innowacyjności gospodarki regionu,
             • projekty, których realizacja będzie prowadziła do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na poziomie krajowym lub światowym,
             • projekty zakładające wykorzystanie  elementów  wyników  prac  B+R  prowadzonych samodzielnie przez  przedsiębiorcę  lub  na  jego  zlecenie,  bądź  wyników zaplanowanych do zakupu  w ramach projektu,
             • projekty przyczyniające się do utworzenia nowych miejsc pracy,projekty charakteryzujące się gotowością do realizacji,
             • projekty przyczyniające się do rozwoju współpracy wnioskodawcy z podmiotami edukacyjnymi (np. projekt stworzy miejsca pracy dla absolwentów szkół zawodowych, przedsiębiorca podpisał umowę z Cechem Rzemiosł/Izbą.


                   Kategoria dotacji


                   Do pobrania

                   Dlaczego my?

                   Dlaczego SEVEN PM?

                   • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
                   • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
                   • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


                   Co zyskujesz?

                   • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
                   • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
                   • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
                   • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

                   Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

                   Wersja do druku

                   Zamów alerty
                   o nadchodzących dotacjach


                   Dodatkowo za darmo otrzymasz
                   "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

                   Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
                   Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
                   Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

                   anim-img