wyszukiwarka dotacji dla firm

Innowacje w przedsiębiorstwach

RPO OP 1.1

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: grudzień 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO OP 1.1 przyjmuje Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.1

Wsparcie udzielone w ramach działania będzie koncentrować się na zwiększeniu aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 1 500 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu
Zaliczka do 70% wysokości dofinansowania
Budżet konkursu 14 700 000 PLN

Dla kogo?

Region opolskie
Konkurs skierowany do przedsiębiorstw, w szczególności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO OP 1.1?

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

1. Budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (pierwszy typ projektu nie może być realizowany oddzielnie, może być realizowana wyłącznie w połączeniu z drugim typem projektu).

2. Finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj.:

 • badań naukowych i przemysłowych,  
 • prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),  
 • linii pilotażowych,
 • działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,
 • zaawansowanych zdolności produkcyjnych,
 • pierwszej produkcji (nie mogą istnieć samodzielnie projekty składające się tylko z pierwszej produkcji).

3. Wdrożenie wyników prac B+R powstałych w związku z realizacją projektu (dotyczy MŚP).


Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji). Wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie. Nie mogą istnieć samodzielne projekty składające się tylko z pierwszej produkcji.

Pierwszy typ projektu nie może być realizowany oddzielnie, tj. inwestycja polegająca na budowie, rozbudowie lub zakupie wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw może być realizowana wyłącznie w połączeniu z drugim typem projektu.


Wyłącznie w przypadku MŚP (nie dotyczy dużych przedsiębiorstw) obok prac badawczo-rozwojowych elementem projektu realizowanego ze środków CT1 może być wdrożenie wyników tych prac, przy czym komponent wdrożeniowy musi stanowić mniejszość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.


Infrastruktura i wyposażenie planowane do zakupu/pozyskania w ramach projektu, które wykorzystywane będą do wdrożenia wyników prac B+R (w tym produkcji) powinny być kwalifikowane wyłącznie w ramach III typu projektu, nawet jeśli możliwe jest prowadzenie przy ich wykorzystaniu prac badawczo-rozwojowych.

Projekt musi obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Realizowane będą jedynie projekty umożliwiające rozwój branż zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionalne.
 • Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział (w przypadku Wnioskodawców posiadających wpis do KRS) lub miejsce prowadzenia działalności (w przypadku Wnioskodawców działających na podstawie wpisu do CEIDG) na terenie województwa opolskiego.

 • Warunkiem przyznania pomocy w zakresie realizacji projektów innowacyjnych i prowadzenia prac B+R będzie posiadanie przez przedsiębiorstwa planów dotyczących prac B+R.

 • Premiowane będą projekty ograniczające presję na środowisko, w tym m.in. ograniczenie emisji i substancji do środowiska.
 • Duże przedsiębiorstwa mogą być wspierane tylko w przypadku, gdy zapewnione jest rozpowszechnianie wyników badań i rozwoju w gospodarce regionalnej.
 • W przypadku dużych przedsiębiorstw premiowane będą projekty realizowane we współpracy z MSP i/lub organizacjami pozarządowymi i instytucjami badawczymi.

 • Projekt musi obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

 • W przypadku projektów podmiotów innych niż MŚP, których całkowite koszty kwalifikowane przekraczają 1 mln euro, istnieje konieczność uwzględniania dochodu w projekcie.

 • W przypadku projektu objętego Regionalną Pomocą Inwestycyjną, aby wystąpił tzw. efekt zachęty, rozpoczęcie realizacji projektu musi nastąpić po dniu złożenia wniosku w odpowiedzi na niniejszy konkurs. 

 • W przypadku budowy prototypu wykorzystującego już istniejącą na rynku infrastrukturę/urządzenie, prace B+R nie mogą polegać jedynie na dostosowaniu ich do nowych funkcjonalności lub modyfikacji pewnej części ich konstrukcji.
Poziom dofinansowania projektu

 • Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 1,5 mln PLN.
 • Minimalna kwota dofinansowania projektu – 300 tys. PLN.


Projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa 55 %,
 • średnie przedsiębiorstwa 45 %,
 • duże przedsiębiorstwa 35 %.


Projekty objęte pomocą w zakresie badań i rozwoju:

Koszty dotyczące badań przemysłowych:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa 70 %,
 • średnie przedsiębiorstwa 60 %,
 • duże przedsiębiorstwa 50 %.

Koszty dotyczące prac rozwojowych:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa: 45 %,
 • średnie przedsiębiorstwa 35 %,
 • duże przedsiębiorstwa 25 %. 

Dodatkowo maksymalna intensywność pomocy udzielanej na badania przemysłowe i prace rozwojowe może wzrosnąć o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do poziomu 80% jeżeli zostaną spełnione określone warunki.


Koszty kwalifikowalne

 • Koszty kwalifikowalne poniesione na tworzenie infrastruktury B+R (zakupy sprzętu i roboty budowlane) nie mogą przekraczać 50% kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym koszty prac budowlanych nie mogą przekroczyć 30% kosztów kwalifikowalnych tworzenia infrastruktury B+R.
 • Zakup nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej jest kwalifikowalny do wysokości 10% kosztów całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych nierozerwalnie związanych z realizacją projektu jest kwalifikowalny do 40% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

 • Usługi związane z realizacją prac B+R w ramach projektu tj. podwykonawstwo części prac merytorycznych są kwalifikowalne do 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

 • Kosztów budynków i gruntów (np. dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków) nie mogą przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.
 • Dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu nie mogą stanowić więcej niż 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (listopad 2018):

Nabór zamknięty (czerwiec 2017):

Nabór zamknięty (grudzień 2016):

Nabór zamknięty (kwiecień 2016):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img