wyszukiwarka dotacji dla firm

Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia: infrastruktura B+R

RPO PODK 1.2

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 29 marca 2019 - 28 czerwca 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO PODK 1.2 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.2

Oferowane wsparcie przyczyni się do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstwa służących działalności B+R. Udzielane będzie także wsparcie na powstawanie lub rozwój infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych, dzierżawa lub najem infrastruktury lub aparatury naukowo-badawczej).

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 21 000 000 PLN
Refundacja do 70% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 40 000 000 PLN

Dla kogo?

Region podkarpackie
Konkurs skierowany do przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, sieci/grup przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO PODK 1.2?

Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie projektów polegających na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. W ramach tego typu projektów wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Wsparcie powinno prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw służących działalności B+R. 

Wsparcie dla przedsiębiorstw będzie udzielane pod warunkiem przedstawienia wiarygodnego planu prac B+R.


Instytucje otoczenia biznesu mogą ubiegać się o wsparcie projektów polegających na stworzeniu lub rozwoju infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych, a także udostępnianiu infrastruktury B+R w formie dzierżawy lub najmu).


Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu będzie udzielane pod warunkiem, że:

 • inwestycja  w  infrastrukturę  jest  ukierunkowana  na  świadczenie  usług  B+R  dla przedsiębiorstw,
 • inwestycja  ta  stanowić  będzie  uzupełnienie  istniejących  zasobów  i  wynika z zapotrzebowania firm technologicznych na podobną infrastrukturę B+R,
 • inwestycja  we  wspólną,  niezbędną  infrastrukturę  B+R  i  jej  lokalizacja  w IOB przyczyni się do redukcji kosztów poszczególnych przedsiębiorstw związanych z zakupem podobnej infrastruktury, inkubacji firm i dalszego prowadzenia prac B + R i jest niezbędna do realizacji wysokiej jakości usług proinnowacyjnych,
 • infrastruktura będzie udostępniona na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach wszystkim zainteresowanym podmiotom(określono sposób jej udostępniania).


Kwalifikowalne są wydatki poniesione na:

 • nabycie nowych środków trwałych, na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości,

 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji oprogramowania ściśle związanego z realizacją projektu i nabytymi środkami trwałymi (w przypadku dużych przedsiębiorstw koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych),
 • roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane,
 • spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego nowych środków trwałych do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu,
 • nabycie środków transportu z podgrupy nr 76 i 78 KŚT.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Warunkiem otrzymania wsparcia będzie zgodność przedmiotu projektu z Regionalną Strategię Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3).
 • Wsparcie dla przedsiębiorstw będzie udzielane pod warunkiem przedstawienia wiarygodnego planu prac B+R.
 • Dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym, tj. projektom o dokładnie określonej lokalizacji na terenie województwa podkarpackiego. Infrastruktura nabyta w ramach projektu musi być zlokalizowana w województwie podkarpackim.
 • Dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na realizację inwestycji początkowych.
 • Wsparcia nie otrzymają przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcie prowadzące wyłącznie do zwiększenia zdolności produkcyjnych.
 • Wykluczone są projekty polegające na zakupie infrastruktury wykorzystywanej do celów innych niż prace B+R.W przypadku dużych przedsiębiorstw wsparcie będzie uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków tj.:

a) warunku dyfuzji innowacji albo współpracy dużego przedsiębiorstwa z MŚP, jednostką naukową lub organizacją pozarządową lub instytucję badawczą,

b) zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium UE.Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu będzie udzielane pod warunkiem, że:

 • inwestycja  w  infrastrukturę  jest  ukierunkowana  na  świadczenie  usług  B+R  dla przedsiębiorstw,
 • inwestycja  ta  stanowić  będzie  uzupełnienie  istniejących  zasobów  i  wynika z zapotrzebowania firm technologicznych na podobną infrastrukturę B+R,
 • inwestycja  we  wspólną,  niezbędną  infrastrukturę  B+R  i  jej  lokalizacja  w IOB przyczyni się do redukcji kosztów poszczególnych przedsiębiorstw związanych z zakupem podobnej infrastruktury, inkubacji firm i dalszego prowadzenia prac B + R i jest niezbędna do realizacji wysokiej jakości usług proinnowacyjnych,
 • infrastruktura będzie udostępniona na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach wszystkim zainteresowanym podmiotom(określono sposób jej udostępniania).

Instytucja otoczenia biznesu jest zobowiązana złożyć plan wykorzystania infrastruktury potwierdzający m.in. spełnienie wyżej wymienionych warunków.Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 200 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 30 mln PLN.


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych,
 • dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych,
 • dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowanych.Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img