wyszukiwarka dotacji dla firm

Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia: prace B+R

RPO PODK 1.2

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2019 - 14 sierpnia 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO PODK 1.2 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.2

Wsparcie ukierunkowane jest na projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Projekty polegające wyłącznie na wdrożeniu prac B+R nie będą przedmiotem wsparcia.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 60 000 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 60 000 000 PLN

Dla kogo?

Region podkarpackie
Konkurs skierowany do przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO PODK 1.2?

Dofinansowaniu podlegają projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące fazę badań  przemysłowych oraz prac rozwojowych, w tym    opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów,  procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony.


Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne etapy po uruchomieniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie produkcję masową, ani działalność handlową.


Badania przemysłowe oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.


Eksperymentalne prace rozwojowe oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.

Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet, jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty realizujące zapisy ,,Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego     2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)’’ oraz  wpisujące się w zakres tematyczny opisany w  „Planach działań na lata 2014-2020”  dla poszczególnych regionalnych inteligentnych specjalizacji.

 • Projekty B+R powinny obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe.
 • Wsparcie uzyskają wyłącznie projekty, które przyczyniają się do rozwoju województwa podkarpackiego. Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania bezpośredniego, pozytywnego wpływu projektu na rozwój gospodarczy województwa podkarpackiego.
 • Wsparcie  uzyskają  projekty  realizowane  na  terenie  województwa  podkarpackiego.  Nie wyklucza to prowadzenia części prac poza terenem województwa podkarpackiego.
 • Beneficjent  zobowiązany  jest  do  wdrożenia  wyników  badań  przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych  lub  wyłącznie  eksperymentalnych  prac rozwojowych powstałych w ramach projektu w terminie 3 lat od zakończenia projektu.
 • Zakup wyników prac B+R jest możliwy tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia uzupełniających  /  dostosowujących  technologie  do  specyfiki  przedsiębiorstwa,  prac rozwojowych.
 • W  przypadku  budowy  prototypu  wykorzystującego  już  istniejącą  na  rynku infrastrukturę/urządzenie, prace B+R nie mogą polegać jedynie na dostosowaniu ich do nowych funkcjonalności lub modyfikacji pewnej części ich konstrukcji.


Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 200 000 PLN.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 75 mln PLN.


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:

 • Maksymalny poziom dofinansowania na badania przemysłowe - 70% w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw, 60% w przypadku średnich przedsiębiorstw i 50% w przypadku dużych przedsiębiorstw.
 • Maksymalny poziom dofinansowania na badania przemysłowe po uwzględnieniu premii - 80% w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw, 75% w przypadku średnich przedsiębiorstw i 65% w przypadku dużych przedsiębiorstw.
 • Maksymalny poziom dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe - 45% w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw, 35% w przypadku średnich przedsiębiorstw i 25% w przypadku dużych przedsiębiorstw.
 • Maksymalny poziom dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe   po uwzględnieniu premii - 60% w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw, 50% w przypadku średnich przedsiębiorstw i 40% w przypadku dużych przedsiębiorstw.


Kryteria wyboru projektów: https://rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_I/2019/1_2_Prace_B_R/ZAL_nr_6_Kryteria_wyboru.pdf


Wykluczenia:

 • Wdrożenie wyników prac B+R nie jest przedmiotem wsparcia.
 • Wsparciem  nie  zostaną  objęte  projekty  polegające  lub  obejmujące  swoim  zakresem wdrożenie  wyników  prac  badawczych  w  praktyce  gospodarczej  przedsiębiorcy,  ani bieżąca działalność wnioskodawcy.Wydatki kwalifikowalne

 • Koszty  związane  z  wynagrodzeniem  osób  prowadzących  badania  (tj.  pracowników badawczych, pracowników technicznych) zatrudnionych w ramach umowy o pracę.
 • Koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania (np. raty kapitałowe z tytułu leasingu do wysokości wartości początkowej, wynajem, dzierżawa)  z aparatury naukowo –badawczej oraz innego sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu.
 • Koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z nieopatentowanej wiedzy technicznej, patentów lub licencji w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu.
 • Koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z nieruchomości w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu (kwalifikowalne do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu).
 • Koszty usług badawczych i eksperymentalno–rozwojowych oraz pokrewnych usług doradczych (tj. w zakresie badań oraz rozwoju).
 • Koszty  związane z nabyciem  materiałów  wykorzystywanych do prowadzenia prac badawczych i eksperymentalno–rozwojowych tj. na przykład: surowców, półproduktów, odczynników, itp..
 • Koszty związane z nabyciem drobnego sprzętu służącego do realizacji badań, który nie stanowi  środków  trwałych  zgodnie  z  ustawą  o  rachunkowości oraz z przyjętą  przez beneficjenta polityką rachunkowości.
 • Koszty zakupu usług grzewczych, energii elektrycznej, wody lub gazu związanych z realizacją projektu.Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img