wyszukiwarka dotacji dla firm

Wsparcie MŚP - dotacje bezpośrednie: rozwój MŚP

RPO PODK 1.4.1

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: I, II nabór: zamknięty; III nabór: październik 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO PODK 1.4.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.4.1

Wzrost udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw. Wsparcie obejmowało będzie rozwój MŚP poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 2 800 000 PLN
Refundacja do 70% kosztów projektu
Zaliczka brak zaliczek
Budżet konkursu 180 000 000 PLN (I nabór: 8 mln PLN; II nabór: 72 mln PLN; III nabór: 100 mln PLN)

Dla kogo?

Region podkarpackie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 m-cy

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO PODK 1.4.1?

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Nowe produkty to wyroby lub usługi, które różnią się znacząco swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczas wytwarzanych przez firmę.

Ulepszenie  istniejących  produktów  polega  na  zmianach  materiałów, komponentów  oraz  innych cech zapewniających lepsze działanie tych  produktów.  Zalicza się tu udoskonalenia  pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania  lub  innych  cech  funkcjonalnych. Ulepszeniem nie jest udoskonalenie polegające jedynie na rutynowych zmianach/ aktualizacji/ modernizacji czy też zmianach wynikających jedynie z naturalnego postępu technicznego bez dokonywania zmian istotnych parametrów wyrobu czy  usługi  z  punktu  widzenia  użytkowego  lub  ekonomicznego. Wprowadzona zmiana powinna być zauważalna przez odbiorcę końcowego.

W I naborze dofinansowanie udzielane jest w ramach pomocy de minimis, w II naborze dofinansowanie udzielane jest w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.Wsparcia nie otrzymają przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcie prowadzące wyłącznie do zwiększenia mocy produkcyjnych.

Dofinansowaniu nie będą podlegały projekty polegające na udoskonaleniu/zmianie sposobu oferowania/ sprzedaży produktów uprzednio oferowanych przez wnioskodawcę, zmianie/ rozszerzeniu  kanału  dystrybucji  uprzednio  oferowanych  produktów,  zmianie/rozszerzeniu rynków zbytu dla uprzednio oferowanych produktów.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są  mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 m-cy, licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. W tym okresie wnioskodawca musi osiągać przychody ze sprzedaży produktów  i usług, a jego działalność nie może podlegać zawieszeniu.
 • Wsparcie uzyskają wyłącznie projekty, które przyczyniają się do rozwoju województwa podkarpackiego. Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania  bezpośredniego, pozytywnego wpływu projektu na rozwój gospodarczy i społeczny województwa podkarpackiego.
 • Preferencje zostaną przyznane dla MŚP wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020.Informacje dotyczące I naboru - pomoc de minimis

 • Beneficjent musi mieć siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego na terenie jednej z następujących 12 gmin województwa podkarpackiego: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki  Dolne, Baligród,  Cisna,  Lesko,  Olszanica,  Solina,  Komańcza,  Tyrawa, Wołoska, Zagórz, Bircza. Oddział/siedziba/główne miejsce wykonywania działalności musi być potwierdzone wpisem we właściwym rejestrze lub ewidencji na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Infrastruktura  nabyta  lub  wytworzona  w  ramach  projektu  musi  być  zlokalizowana na terenie jednej z następujących 12 gmin województwa podkarpackiego: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki  Dolne,  Baligród,  Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza.
 • Wnioskodawca musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu. Tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością może być wyłącznie prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania, za wyjątkiem lokalizacji infrastruktury projektu na wodach Jeziora Solińskiego i Jeziora Myczkowskiego z uwzględnieniem szczegółowych przepisów.


 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 70% wydatków kwalifikowanych.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 mln PLN.
Informacje dotyczące II naboru - regionalna pomoc inwestycyjna

 • Beneficjent musi posiadać siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo główne/stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku  osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego.
 • Wsparcie uzyskają wyłącznie projekty, w wyniku realizacji których wdrożony produkt lub usługa  będą  charakteryzowały  się innowacyjnością  minimum  na  poziomie  regionu (województwo podkarpackie).
 • Dofinansowanie  może  być  udzielone  wyłącznie  na  realizację  inwestycji  początkowej.
 • Infrastruktura  nabyta  lub  wytworzona  w  ramach  projektu  musi  być  zlokalizowana w  województwie  podkarpackim.
  Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu. Tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością może być wyłącznie prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania.


 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 70% wydatków kwalifikowanych dla mikro- i małego przedsiębiorcy, 50% wydatków kwalifikowalnych dla średniego przedsiębiorcy.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 PLN.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 mln PLN.

Wydatki kwalifikowalne

Kwalifikowalne są wydatki mające charakter inwestycyjny poniesione na:

 • roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane,
 • nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego nowych środków trwałych do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich,
 • nabycie środków transportu z grupy KŚT nr 743 i 76.


W ramach pomocy de minimis kwalifikowalne są wydatki mające charakter inwestycyjny poniesione na:

 • nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości, o ile środek trwały nie jest: gruntem (nr 0 według Klasyfikacji Środków Trwałych); budynkiem i lokalem, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczym prawem do lokalu niemieszkalnego (nr 1 według Klasyfikacji Środków Trwałych); środkiem transportu (nr 7 według Klasyfikacji Środków Trwałych); wyposażeniem, aparatem i sprzętem medycznym (nr 802 według Klasyfikacji Środków Trwałych); wyposażeniem technicznym dla prac biurowych (nr 803 według Klasyfikacji Środków Trwałych); narzędziem, przyrządem, ruchomością i wyposażeniem pozostałym (nr 808 według Klasyfikacji Środków Trwałych),

 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich, pod warunkiem, że będą: wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę; podlegać amortyzacji; nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych; stanowiły majątek Beneficjenta, zostanie zachowany okres trwałości,
 • spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego nowych środków trwałych do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu,
 • koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img