wyszukiwarka dotacji dla firm

Rozwój OZE

RPO PODK 3.1

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 30 grudnia 2016 - 31 maja 2017

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO PODK 3.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 3.1

Zwiększony poziom produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w generacji rozproszonej.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 10 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 70 000 000 PLN

Dla kogo?

Region podkarpackie
Konkurs skierowany do JST, ich związki i stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, podmioty wykonujące działalność leczniczą i inne

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO PODK 3.1?

Dofinansowaniu podlegają następujące typy projektów:

Typ 1 projektów: Przedsięwzięcia dotyczące wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, biogazu i biomasy.

Inwestycje o łącznej mocy instalowanej elektrowni/jednostki poniżej:

 • energia wodna (do 5 MWe),
 • energia wiatru (do 5 MWe),
 • energia słoneczna (do 2 MWe/MWt),
 • energia geotermalna (do 2 MWt, brak limitu dla wytwarzania energii elektrycznej),
 • energia biogazu (do 1 MWe, brak limitu dla wytwarzania energii cieplnej),
 • energia biomasy (do 5 MWt/MWe).

Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych.


Typ 2 projektów: Roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji wytwarzania energii w procesach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych.

Inwestycje o mocy zainstalowanej energii elektrycznej do 1 MW.

Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych.


Typ 3 projektów: Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy sieci ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE.

Z wyłączeniem sieci ciepłowniczych z obszaru ROF.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Konkurs nie dotyczy ”projektów parasolowych”.
 • Nie przewiduje się wsparcia sieci ciepłowniczych należących do przedsiębiorstw ciepłowniczych z obszaru ROF (gminy: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn, Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów).
 • Wsparcia nie uzyskają projekty realizowane na terenie ROF przez beneficjentów działania 3.4.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 PLN.
 • Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 10 mln PLN.


Wydatki kwalifikowalne

Wydatki kwalifikowane w ramach 1 typu projektów:

 • roboty budowlane, zakup i montaż jednostek wytwarzających energię w oparciu o OZE,
 • roboty przygotowawcze bezpośrednio związane z montażem jednostek wytwarzających energię w oparciu o OZE,
 • roboty rozbiórkowe związane z demontażem dotychczasowego źródła energii,
 • instalacje, urządzenia i obiekty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danej instalacji (armatura, okablowanie, urządzenia pomiarowe i sterujące wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające, budowa i przebudowa instalacji odgromowej, obiekty techniczne, niezbędne ogrodzenie i zagospodarowanie terenu),
 • urządzenia służące do magazynowania energii wytworzonej z ww. urządzeń OZE (akumulatory, zasobniki, zbiorniki, itd.),
 • wydatki na elementy montażowe instalacji i urządzeń OZE – tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów projektu,
 • roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci dystrybucyjnych elektroenergetycznych / ciepłowniczych. Kwalifikowane są  wydatki poniesione na wykonanie przyłącza, w tym opłaty za przyłączenie na rzecz operatora sieci, których koszt ponosi wnioskodawca/partner projektu. W przypadku sieci elektroenergetycznych wydatki kwalifikowane mogą dotyczyć tylko sieci niskiego i średniego napięcia oraz urządzeń transformatorowych niezbędnych w celu przyłączenia OZE do sieci dystrybucyjnej,
 • rozruch, regulacja instalacji, przeszkolenie w zakresie obsługi urządzeń OZE,
 • wykonanie nowej, przebudowa, rozbudowa instalacji odgromowej.


Wydatki kwalifikowane w ramach 2 typu projektów:

 • wysokosprawną, kogeneracyjną jednostkę wytwarzającą energię w oparciu o OZE o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW,
 • wydatki związane z ww. instalacją i realizacją inwestycji – odpowiednio jak dla instalacji OZE wymienionych wyżej.


Wydatki kwalifikowane w ramach 3 typu projektów:

 • roboty związane z wykonaniem sieci i przyłączy ciepłowniczych,
 • wydatki poniesione na wykonanie przyłącza, w tym opłaty za przyłączenie na rzecz operatora sieci, których koszt ponosi wnioskodawca projektu,
 • węzły ciepłownicze,
 • systemy sterowania i monitorowania sieci cieplnej i węzłów cieplnych,
 • przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,
 • odtworzenie nawierzchni na trasie sieci (drogi, chodnika, terenów zielonych i in. infrastruktury towarzyszącej) w zakresie związanym z realizacją sieci ciepłowniczej, celem doprowadzenia do stanu pierwotnego.Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img