wyszukiwarka dotacji dla firm

Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

RPO PODL 1.3

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: Typ 1 projektów: październik 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO PODL 1.3 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.3

Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP obejmujące wdrożenie nowych produktów, procesów, sposobów organizacji i marketingu, obniżenie kosztów działalności gospodarczej, czemu mają służyć działania związane ze wzrostem efektywności korzystania z zasobów naturalnych oraz wykorzystaniem TIK. Interwencja podejmowana w ramach działania będzie przyczyniać się do wzrostu wydajności pracy i efektywności produkcji.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 8 400 000 PLN
Refundacja do 70% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 40 000 000 PLN

Dla kogo?

Region podlaskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO PODL 1.3?

Dofinansowaniu podlegają następujące typy projektów:

Typ 1 projektów: Wdrażanie innowacji w sektorze produkcyjnym.

Wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych wyłącznie w sektorze produkcyjnym, w tym m.in.:

 • rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych, innowacyjnych produktów,
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
 • inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu można zaliczyć m.in.:

 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (m.in. nabycie, walidacja i obrona patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej, z zakresu organizacji i zarządzania itp.),

 • koszty nabycia środków trwałych, w szczególności maszyny i sprzęt produkcyjny (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu),

 • wydatki na grunty niezabudowane i zabudowane – nabycie nieruchomości związanej z realizacją projektu (maksymalnie 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki limit ten wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu),
 • wydatki na materiały i roboty budowlane,
 • zakup technologii informacyjno-komunikacyjnych (gdy zostanie wykazany ich nierozerwalny związek z procesem produkcyjnym i niezbędność do realizacji celów projektu),
 • zakup środków transportu, gdy środek transportu nabywany jest przez przedsiębiorcę, którego przedmiotem działalności gospodarczej nie są usługi w sektorze transportu (w tym takiego, którego działalność transportowa nie jest działalnością główną), dodatkowo środek transportu musi wpisywać się w rodzaje Klasyfikacji Środków Trwałych nr 743 i 76.

Priorytetowym obszarem oddziaływania będą przedsiębiorstwa wykazujące najwyższą konkurencyjność i innowacyjność.

Wspierane będą przedsięwzięcia innowacyjne prowadzące do wzrostu eksportu i podnoszące konkurencyjność w wymiarze międzynarodowym.

Pomoc może być udzielona jedynie na inwestycję początkową.


Projekty z zakresu produkcji podstawowej produktów rolnych oraz ich pierwszego przetworzenia (w wyniku którego powstaje również produkt rolny), są wyłączone z możliwości uzyskania wsparcia w ramach przedmiotowego konkursu.Typ 2 projektów: Ekoinnowacje rozumiane jako:

 • rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców,
 • inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych,
 • przedsięwzięcia związane z „zieloną gospodarką”, „zielonymi” produktami,
 • innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji itp.,
 • inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w sektorze MŚP poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródeł punktowych oraz wsparcie działalności monitoringowej i pomiarowej,
 • działania w zakresie dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (best available technology – BAT), wsparcie inwestycji dostosowujących do wymogów ochrony środowiska,
 • działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego oraz uzyskania certyfikowanych ekoznaków, proekologicznym zarządzaniem i proekologicznym marketingiem,
 • rozwiązania informatyczne sprzyjające oszczędności energii i wspierające wdrożenie zielonej rachunkowości w przedsiębiorstwie.


Do wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis można zaliczyć m.in.:

 • wydatki na opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu (w tym niezbędna dokumentacja techniczna, niezbędne decyzje administracyjne np. w związku z oceną oddziaływania na środowisko, mapy lub szkice sytuujące projekt,
 • wydatki związane z energetyką odnawialną (mogą stanowić maksymalnie 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu).


Do wydatków kwalifikowalnych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej można zaliczyć m.in.:

 • wydatki na nadzór budowlany i autorski,
 • wydatki na materiały i roboty budowlane,
 • wydatki na grunty niezabudowane i zabudowane – nabycie nieruchomości związanej z realizacją projektu (maksymalnie 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki limit ten wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu),
 • koszty nabycia środków trwałych, w szczególności maszyny i sprzęt produkcyjny (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu),
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (m.in. nabycie, walidacja i obrona patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej, z zakresu organizacji i zarządzania itp.),
 • zakup technologii informacyjno-komunikacyjnych (gdy zostanie wykazany ich nierozerwalny związek z procesem produkcyjnym i niezbędność do realizacji celów projektu),
 • zakup środków transportu, gdy środek transportu nabywany jest przez przedsiębiorcę, którego przedmiotem działalności gospodarczej nie są usługi w sektorze transportu (w tym takiego, którego działalność transportowa nie jest działalnością główną), dodatkowo środek transportu musi wpisywać się w rodzaje Klasyfikacji Środków Trwałych nr 743 i 76.

Premiowane będą projekty dotyczące działalności wpisujących się w sekcję C (Przetwórstwo przemysłowe), E (Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją) lub F (Budownictwo) Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Zgodnie z kryteriami wyboru projektów dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie projekty, które są innowacyjne na poziomie przedsiębiorstwa i dotyczą innowacji produktowej lub procesowej.

Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie projekty, w których najpóźniej w drugim pełnym roku (lub już w pierwszym) po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu nastąpi wzrost zyskowności sprzedaży brutto w stosunku do ostatniego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie (2016).

Wsparciem objęte będą wyłącznie projekty, w wyniku realizacji których zmniejszy się zużycie energii elektrycznej, surowców i/lub materiałów w przeliczeniu na jednostkę produktu lub usługi, które dotyczą recyklingu odpadów, oczyszczania zużytej wody i ścieków, redukcji i kontroli emisji, bądź w wyniku realizacji których powstanie tzw. „czystszy produkt” lub proces.

Pomoc może być udzielona jedynie na inwestycję początkową.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Priorytetowym obszarem oddziaływania będą przedsiębiorstwa wykazujące najwyższą konkurencyjność i innowacyjność. Wspierane będą przedsięwzięcia innowacyjne prowadzące do wzrostu eksportu i podnoszące konkurencyjność w wymiarze międzynarodowym.
 • Wsparcie będą mogły uzyskać przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa podlaskiego.
 • W ramach Działania 1.3 przewiduje się system preferencji dla innowacji będących wynikiem prac B+R podejmowanych w ramach Działania 1.2.
 • Wspierana będzie produkcja masowa wyrobów innowacyjnych.


Maksymalny poziom dofinansowania projektów:

 • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 70% w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, 60% w przypadku średnich przedsiębiorstw.


Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych (typ 1 projektów):

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 12 mln PLN.


Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych (typ 2 projektów):

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 5 mln PLN.


Pomoc może być udzielona jedynie na inwestycję początkową, która oznacza:

a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z: 

 • założeniem nowego zakładu, 
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, 
 • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;

b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa. 

Inwestycją początkową nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych.

W przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych.

W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. 


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img