wyszukiwarka dotacji dla firm

Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach Natura 2000

RPO PODL 1.5

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 29 marca 2019 - 23 kwietnia 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO PODL 1.5 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.5

Gminy objęte siecią Natura 2000 stanowią tzw. obszar strategicznej interwencji (OSI). Podwyższony reżim inwestycyjny oraz trudniejsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 powodują, iż na tych obszarach wspierana będzie każda działalność gospodarcza wpisująca się w koncepcję „zielonej gospodarki”, która będzie tworzyć miejsca pracy i powiększać dochód lokalnej społeczności.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 1 400 000 PLN
Refundacja do 70% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 11 000 000 PLN

Dla kogo?

Region podlaskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które realizują projekty na obszarach Natura 2000 w ramach woj. podlaskiego

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO PODL 1.5?

Wsparciem będą objęte projekty dotyczące działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, realizowane na terenie gmin województwa podlaskiego, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 – rozumianych jako gminy inne niż miejskie, tj. gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej gminy jest wyższy od średniej dla EU (18,04%). Zestawienie udziału powierzchni obszarów Natura 2000 (obszarów specjalnej ochrony ptaków i specjalnych obszarów ochrony siedlisk) w poszczególnych gminach województwa podlaskiego stanowi załącznik nr 6b do regulaminu konkursu.


Realizowane przedsięwzięcia powinny wpisywać się w lokalne strategie rozwoju (LSR) lub inne programy opracowane lokalnie, celem wyeliminowania wspierania projektów jednorazowych i odosobnionych. Inwestycje otrzymujące wsparcie w ramach działania powinny zapewniać zrównoważone korzyści społeczno-ekonomiczne i charakteryzować się tworzeniem trwałych miejsc pracy. Ponadto powinny być zrównoważone finansowo, obok elementów takich jak analiza ekonomiczna, analiza finansowa czy analiza ryzyka muszą wykazać zapotrzebowanie na dany projekt. W przypadku projektów realizowanych przez firmy z sektora turystycznego promowana będzie współpraca w zakresie rozwoju istniejących wspólnych produktów turystycznych.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • W przypadku projektów realizowanych przez firmy z sektora turystycznego promowana będzie współpraca w zakresie rozwoju istniejących wspólnych produktów turystycznych.
 • Dzięki dotacji region ma szansę wykorzystać właściwie swoją „zieloność” i potencjał, m.in. w dziedzinie turystyki kwalifikowanej, rozproszoną energetykę opartą na źródłach odnawialnych oraz business & biodiversity.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 2 mln PLN.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną wynosi dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis wynosi dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.


Koszty kwalifikowalne

 • Wydatki  na  opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu, w tym niezbędna dokumentacja techniczna, niezbędne decyzje administracyjne (np. w związku z oceną oddziaływania na środowisko), mapy lub szkice sytuujące projekt. Wydatki te stanowią pomoc de minimis.
 • Wydatki na nadzór budowlany i autorski: inwestorski, w tym inwestora zastępczego, oraz nadzór autorski, pod warunkiem, że stanowią integralną część wydatków ponoszonych na nabycie  prawa własności  lub  wieczystego  użytkowania  nieruchomości,  lub  środków trwałych w ramach projektu objętego pomocą.
 • Wydatki na materiały i roboty budowlane (wydatki na materiały i roboty budowlane są kwalifikowalne pod warunkiem, iż dotyczą budynku wykorzystywanego tylko do celów działalności  gospodarczej  objętej  wnioskiem  o  dofinansowanie  projektu).
 • Koszty nabycia środków trwałych, w szczególności maszyny i urządzenia (w  tym  m.in.: koszty  zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania,  rozładunku,  koszty  sprawdzenia  i  przystosowania  nabytego  sprzętu)  pod
  warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego środka trwałego w ewidencji  środków  trwałych  beneficjenta.
 • Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (patenty, oprogramowanie, licencje itp.).

 • Wydatki na grunty niezabudowane i zabudowane – nabycie nieruchomości związanej z realizacją projektu mogą stanowić maksymalnie 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki limit ten wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
 • Wydatki związane z energetyką odnawialną, mogą stanowić maksymalnie 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu (w ramach pomocy de minimis).
 • Zakup środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych.
 • Koszt  podatku VAT, jeśli wnioskodawca nie ma prawnej możliwości jego odzyskania.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img