wyszukiwarka dotacji dla firm

Działania na rzecz równowagi praca - życie (żłobki i kluby dziecięce)

RPO PODL 2.2

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 1 typ projektów: 29 marca 2019 - 15 października 2019 (nabór jest podzielony na rundy); 2 typ projektów: 28 czerwca 2019 - 20 sierpnia 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO PODL 2.2 przyjmuje Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 2.2

Dotacja ma na celu zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3. Priorytetem będzie tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci żłobków i klubów dziecięcych.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 30 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 34 000 000 PLN (1 typ projektów: 30 mln PLN; 2 typ projektów: 4 mln PLN)

Dla kogo?

Region podlaskie
Konkurs skierowany do JST, instytucji publicznych oraz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO PODL 2.2?

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

Typ 1 projektów: Udostępnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki w formie żłobków i/lub klubów dziecięcych i/lub opiekunów dziennych.

Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców: osoby pełniące funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 (powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudnienia).


Typ 2 projektów: Działania z zakresu aktywizacji zawodowej rodziców (lub innych opiekunów prawnych) osób z niepełnosprawnościami oraz finansowanie opieki nad osobami z niepełnosprawnościami.
Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna w ramach projektów współfinansowanych przez EFS może wystąpić przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
 • Koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 obejmujące opiekę nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym względem konkretnego dziecka i opiekuna są finansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 
 • Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość powinna być rozumiana, jako gotowość miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki. Weryfikacja spełniania powyższego warunku, następuje po upływie okresu wskazanego w umowie o dofinansowanie projektu.


W ramach 1 typu projektów do wydatków kwalifikowalnych zaliczają się m.in.:

 • dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń, w tym m.in. do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki, itp.,
 • organizacja placu zabaw, w tym m.in. wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
 • usprawnienia dla dzieci z niepełnosprawnościami, w tym m.in. zatrudnienie asystenta dziecka, dostosowanie posiłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności dziecka, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną diagnozę,
 • bieżące funkcjonowanie miejsca opieki, zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym m.in. koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci,
 • pomoce dydaktyczne, zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,
 • koszty pośrednie.


Zakup środków trwałych jest kwalifikowalny do 10% wartości projektu.W ramach 2 typu projektów do wydatków kwalifikowalnych zaliczają się m.in.:

 • wsparcie psychologiczno-doradcze, w tym m.in. koszty wynajmu sal, koszty przejazdu,
 • pośrednictwo pracy, w tym m.in.: koszty wynajmu sal, koszty przejazdu, koszty związane z przerwą kawową i obiadową przy grupowym poradnictwie zawodowym, koszty kontaktów z pracodawcami i uczestnikami projektu,
 • poradnictwo zawodowe, w tym m.in.: koszty wynajmu sal, koszty przejazdu, koszty związane z przerwą kawową i obiadową przy grupowym poradnictwie zawodowym,
 • staże m.in.: koszty badań lekarskich, stypendium, koszty przejazdu i zakwaterowania w miejscu pracy,
 • subsydiowane zatrudnienie, w tym m.in.: refundacja wydatków związanych z zatrudnianiem subsydiowanym (np. wynagrodzenia ponoszonego przez pracodawcę, który zatrudnia uczestnika projektu, nagrody, które pracodawca wypłaca uczestnikowi projektu, składki na ubezpieczenie społeczne uczestnika projektu),
 • finansowanie opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, w tym m.in.: koszty opieki nad osobami z niepełnosprawnościami,
 • szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej, w tym m.in.: koszty przejazdu, koszty wynajmu sal szkoleniowych, koszty związane z przerwą kawową i obiadową, koszty materiałów szkoleniowych,
 •  inne wydatki, niekwalifikujące się do żadnej z powyższych kategorii – należy się kierować podstawowymi zasadami kwalifikowalności, określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, w szczególności racjonalnością i efektywnością wydatków wykazywanych w ramach projektu, nie zapominając jednocześnie o konieczności zachowania zasady efektywnego zarządzania finansami nie tylko na poziomie poszczególnych wydatków, ale również usług wykazywanych w projekcie jak i na poziomie całego projektu.
Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img