wyszukiwarka dotacji dla firm

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

RPO PODL 3.1.1

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: I nabór: zamknięty; II nabór: październik 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO PODL 3.1.1 przyjmuje Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 3.1.1

Dotacja na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach, w szczególności na obszarach wiejskich. Wspierane będą także projekty zakładające podniesienie jakości i atrakcyjności oferty w ramach prowadzonych placówek.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 18 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 36 000 000 PLN (I nabór: 18 mln PLN; II nabór: 18 mln PLN)

Dla kogo?

Region podlaskie
Konkurs skierowany do wszystkie podmioty prowadzące lub planujące założyć publiczne i niepubliczne przedszkola w woj. podlaskim

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO PODL 3.1.1?

W ramach I i II naboru możliwa jest realizacja następujących typów projektów:

1) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną wyłącznie dla dzieci 3-4 letnich i /lub dzieci niepełnosprawnych.

2) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

3) Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:

 • specjalistyczne zajęcia psychologiczno-pedagogiczne: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
 • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna.

4) Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego.

5) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Typy projektów 3, 4 i 5 mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie 1 i 2.


Dodatkowo w ramach II naboru możliwa jest realizacja następujących typów projektów:
6) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w OWP70, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów.


7) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności uniwersalnych (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa).

Typ projektu nr 7 może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie 6.Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Koszty kwalifikowalne w ramach projektu to m. in.

 • dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń,
 • organizacja placu zabaw,
 • usprawnienia dla dzieci z niepełnosprawnościami,
 • bieżące funkcjonowanie miejsca opieki,
 • pomoce dydaktyczne,
 • zakup sprzętu TIK z oprogramowaniem,
 • oprogramowanie,
 • zajęcia dodatkowe,
 • wycieczki/wyjazdy edukacyjne,
 • wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego,
 • staże i praktyki dla nauczycieli,
 • koszty współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • koszty doskonalenia nauczycieli,
 • koszty pośrednie.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img