wyszukiwarka dotacji dla firm

Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

RPO PODL 5.1

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: Typ 5 projektów: 30 kwietnia 2019 - 28 czerwca 2019; Typ 1, 2 projektów: lipiec 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO PODL 5.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 5.1

Dotowana będzie produkcja energii ze źródeł odnawialnych odbywająca się w modelu rozproszonym – w małych zdecentralizowanych wytwórniach, które jednocześnie mogą być dodatkowym źródłem dochodów lokalnych społeczności.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 30 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 80 000 000 PLN (Typ 5 projektów: 30 mln PLN; Typ 1, 2 projektów: 50 mln PLN)

Dla kogo?

Region podlaskie
Konkurs skierowany do MŚP, duże przedsiębiorstwa dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii, producenci rolni, spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, JST itd.

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO PODL 5.1?

I nabór dotyczy:

Typ 5 projektów: Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby.

Nieprzekraczalna moc instalowanej elektrowni/jednostki:

 • energia wodna – do 5 MWe,
 • energia wiatru – do 5 MWe,
 • energia słoneczna – do 2 MWe/MWth,
 • energia geotermalna – do 2 MWth,
 • energia biogazu – do 1 MWe,
 • energia biomasy – do 5 MWth/MWe.


Do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć wyłącznie wydatki inwestycyjne związane z:
1. Zakupem i montażem/budową urządzeń produkujących energię elektryczną i/lub cieplną z Odnawialnych źródeł energii.
2. Dostosowaniem istniejących budynków/obiektów w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania urządzeń OZE.
3. Podłączeniem instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej (z wyjątkiem opłat ponoszonych w celu podłączenia instalacji do sieci – opłat przyłączeniowych).
4. Modernizacja istniejącej lub budowa nowej infrastruktury przesyłu ciepła, mająca na celu zmniejszenie strat energii cieplnej wyprodukowanej z OZE (efektywny system dystrybucji ciepła).
5. Zakupem urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE.
6. Nadzorem nad robotami budowlanymi, o ile wynika to z przepisów prawa.
7. Innymi kosztami przygotowawczymi (z wyłączeniem wydatków przygotowania wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności, biznes planu), w szczególności kosztami projektu budowlanego lub/i dokumentacji technicznej a także dokumentacji kosztorysowej.
II nabór dotyczy:

Typ 1 projektów: Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Nieprzekraczalna moc instalowanej elektrowni/jednostki:

 • energia wodna – do 5 MWe,
 • energia wiatru – do 5 MWe,
 • energia słoneczna – do 2 MWe/MWth,
 • energia geotermalna – do 2 MWth,
 • energia biogazu – do 1 MWe,
 • energia biomasy – do 5 MWth/MWe.

Typ 2 projektów: Rozwój infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw produkowanych z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego. Wytworzone biopaliwa muszą być wykorzystywane na własne potrzeby (produkcja rolna) w gospodarstwach rolnych. Powstała infrastruktura nie może służyć do produkcji biopaliw z roślin spożywczych.

Możliwe wsparcie produkcji biopaliw wytwarzanych m.in. z roślin oleistych uprawianych współrzędnie, pod warunkiem, że nie będzie prowadzić do konkurencji o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz przyczyni się istotnie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy bezpieczeństwa energetycznego i polepszenia warunków ekonomicznych w regionie.Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje - typ 1 i 2 projektów

 • W przypadku MŚP (realizacja projektu typ 1 i 2) produkcja energii na sprzedaż musi być dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia finansowane w ramach projektu.


Dodatkowe informacje - typ 5 projektów

 • W przypadku wnioskodawców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – kwota dofinansowania musi być wyższa niż 1 mln PLN.
 • Wspierane będą projekty, w których założono, że przeważająca ilość energii wyprodukowanej w urządzeniach OZE będzie wykorzystana przez wnioskodawcę na potrzeby własne.
 • W przypadku energii cieplnej (np. pompy ciepła, geotermia) możliwe wsparcie efektywnej dystrybucji ciepła z OZE.
 • Inwestycje w zakresie biogazowni łącznie z zagospodarowaniem ciepła. Wytworzona energia cieplna może być wykorzystana na potrzeby własne prowadzonej działalności gospodarczej lub/i działalności rolniczej, w ramach której Wnioskodawca ubiega się o wsparcie. Pozyskanie lub produkcja biomasy nie może prowadzić do konkurowania o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz oddziaływać negatywnie na różnorodność biologiczną.
 • Inwestycje powinny zmierzać do zagospodarowania odpadów pochodzących z rolnictwa i hodowli.
 • W przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, preferowane będą projekty, w których wykorzystywane surowce są produkowane lokalnie, w niewielkich odległościach w stosunku do miejsca wytwarzania energii.
 • Nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem.
 • W przypadku produkcji energii z biomasy, preferowane będą projekty zakładające efektywne wykorzystanie pofermentu.
 • W przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, nie mogą być wspierane instalacje wykorzystujące pełnowartościowe drewno i zboże do produkcji energii.
 • Istotnym aspektem w instalacjach, wytwarzających energię elektryczną i cieplną w kogeneracji (z wyłączeniem wysokosprawnej kogeneracji, o której mowa w art. 2 pkt 107 Rozporządzenia 651/2014) z OZE, jest kompleksowość koncepcji zagospodarowania ciepła,
  projekty małych elektrowni wodnych muszą być zgodne z dyrektywą 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej oraz dokumentami strategicznymi. Inwestycje mogą być prowadzone wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej.
 • Projekty muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego 15% udziału OZE w konsumpcji energii ogółem w 2020 oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji).
 • Lokalizacja inwestycji OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz potencjalny wpływ projektów na środowisko (np. oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo i gatunki chronione).
 • Projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2, różnorodność biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM) oraz efekty społeczno-gospodarcze (wzrost zatrudnienia, zwiększenie dostępnych zasobów kapitału w celu powiększenia produkcji i wydajności pracy w regionie).
 • Preferowane będą mikroinstalacje służące do produkcji energii z biogazu oraz instalacje wykorzystujące energię słoneczną.
 • Projekty powinny mieć na celu wytwarzanie i sprzedawanie energii elektrycznej i cieplnej wytworzonej w urządzeniach produkujących energię ze źródeł odnawialnych. Rezultatem projektów w ramach tego typu nie może być sprzedaż urządzeń do produkcji energii z OZE.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img