wyszukiwarka dotacji dla firm

Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

RPO ŚW 1.2

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: Typ 1 projektów: nabór zamknięty; Typ 2 projektów: nabór zamknięty (nabory są podzielone na rundy)

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ŚW 1.2 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.2

Wsparcie otrzymają projekty, których celem jest zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. Projekty mogą dotyczyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe) lub wdrożeniu wyników prac B+R i praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwach.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 8 000 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu
Zaliczka do 85% kwoty dofinansowania
Budżet konkursu 90 000 000 PLN (Typ 1 projektów: 30 mln PLN - 10 mln na rundę; Typ 2 projektów: 60 mln PLN - 20 mln PLN na rundę)

Dla kogo?

Region świętokrzyskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ŚW 1.2?

Wsparcie otrzymają następujące typy projektów: 

Typ 1 projektów: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach.
Wsparcie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo - rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

Możliwe będzie wsparcie obejmujące inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu  lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. W ramach tego typu projektów wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje m.in. w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Wsparcie powinno prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw służących działalności B+R.


Typ 2 projektów:  Projekty badawczo-rozwojowe.

Projekty badawcze przedsiębiorstw służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe) tj. realizowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych obejmujące dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu i jego pierwszej produkcji (pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa). Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające – prace rozwojowe, fazę demonstracyjną i walidację. Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

 • prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
 • prace rozwojowe,
 • opracowaniu linii pilotażowych,
 • opracowaniu demonstracyjnych prototypów,
 • walidacja danego rozwiązania,
 • uruchomienie pierwszej produkcji (eksperymentalnej i niekomercyjnej).

Realizacja przez przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych odbywać się będzie samodzielnie, przy wykorzystaniu własnych zasobów lub na wyraźne zlecenie wykonania takich prac na rzecz beneficjenta.


Zakup wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technologicznej jest możliwy jedynie w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac rozwojowych (o wartości nie mniejszej niż 10% wartości zakupu wyników prac B+R), które zakładają uzupełnienie lub dostosowanie zakupionych technologii do specyfiki przedsiębiorstwa. W wyniku realizacji projektów może zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) mogący pozwolić na jego pierwszą produkcję.

Wsparciem nie będą objęte projekty:

 • w których nie przewidziano prac rozwojowych,
 • polegające wyłącznie na wdrożeniu wyników badań do masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.


Jeśli w wyniku prowadzonych prac i usług B+R osiągnięty zostanie etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalający na jego urynkowienie możliwe jest, wyłącznie w przypadku beneficjentów należących do kategorii małych lub średnich przedsiębiorstw,  dofinansowanie kosztów wdrożenia  (komercjalizacji) wyników tych prac. W takim przypadku kwalifikowane koszty wdrożenia powinny stanowić mniejszość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Część wdrożeniowa projektu może być realizowana w ramach tzw. regionalnej pomocy inwestycyjnej  albo  pomocy de minimis. Wnioskodawca w dokumentacji projektowej określa jaki rodzaj pomocy ma mieć zastosowanie w przypadku jego projektu. W ramach projektu, we wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca musi przypisać poszczególnym kosztom właściwy rodzaj pomocy.


Do projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego zaliczyć można projekty pociągające za sobą postęp naukowy lub techniczny lub mają na celu wyeliminowanie niepewności o charakterze technicznym.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Inwestycja musi wpisywać się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego.
 • Duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki regionu oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.
 • Wsparcie wszystkich inwestycji dotyczących infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach będzie uzależnione od przedstawienia agendy B+R/planu prac badawczo-rozwojowych przewidzianych do prowadzenia na wspieranej infrastrukturze (obejmującej okres realizacji projektu i jego trwałość).


Dodatkowe informacje - typ 1 projektów

Dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na realizację inwestycji początkowych.


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 55% wydatków kwalifikowalnych,
 • dla średniego przedsiębiorstwa – 45% wydatków kwalifikowalnych,
 • dla dużego przedsiębiorstwa – 35% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis wynosi do 75% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 750 tys. PLN pod warunkiem, iż wnioskowana kwota dofinansowania wraz z otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 tys. euro dla jednego przedsiębiorcy.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 10 mln PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 300 tys. PLN.


Ograniczenia dotyczące wydatków kwalifikowalnych:

 • wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do wsparcia pod warunkiem iż nie dotyczą zakupu oprogramowania dedykowanego, opracowywanego pod konkretne potrzeby (zamówienie) podmiotu (maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla wartości niematerialnych i prawnych nie może przekraczać 300 tys. PLN dla projektu,

 • nabywane rzeczowe aktywa trwałe mogą być używane (dotyczy wyłącznie sektora MŚP), jednak w momencie zakupu nie mogą być starsze niż 3 lata od daty ich produkcji (w przypadku zakupu rzeczowych aktywów trwałych przez duże przedsiębiorstwa należy mieć na uwadze, że nabywane aktywa muszą być nowe).


Dodatkowe informacje - typ projektów 2


Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty, które przed rozpoczęciem realizacji cechuje co najmniej IV poziom gotowości technologicznej TRL.

Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania.

W wyniku realizacji projektów powinien zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) mogący pozwolić na jego pierwszą produkcję. Wsparciem nie będą objęte projekty polegające wyłącznie na wdrożeniu wyników badań do masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu w przypadku badań przemysłowych:

 • mikro i małe przedsiębiorstwo - 70%,
 • średnie przedsiębiorstwo - 60%,
 • duże przedsiębiorstwo - 50%.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych:

 • mikro i mały przedsiębiorca - 45%,
 • średnie przedsiębiorstwo - 35%,
 • duże przedsiębiorstwo - 25%.

Poziom dofinansowania w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych może zostać zwiększony do maksymalnie 80% (pod warunkami określonymi w regulaminie).


Maksymalny poziom dofinansowania dla części wdrożeniowej projektu wynosi (w przypadku projektów realizowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej):

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 55% wydatków kwalifikowalnych,
 • dla średniego przedsiębiorstwa – 45% wydatków kwalifikowalnych.


W przypadku projektów realizowanych w ramach pomocy de minimis:

Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis wynosi do 75% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 750 tys. PLN pod warunkiem, iż wnioskowana kwota dofinansowania wraz z otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 tys. euro dla jednego przedsiębiorcy.


Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 10 mln PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 300 tys. PLN.


Ograniczenia dotyczące wydatków kwalifikowalnych:

 • w ramach uzupełnienia wsparcia istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na niezbędne, uzasadnione specjalistyczne szkolenia i kursy kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach - maksymalna kwota przeznaczona na szkolenia/kursy w ramach projektu nie może przekroczyć 2,5% wartości kosztów kwalifikowalnych,

 • miesięczne koszty wynagrodzenia zewnętrznego pracownika zatrudnionego celem prowadzenia prac B+R w ramach dofinansowanego projektu, nie mogą przekraczać 10 tys. PLN netto jak również nie mogą być wyższe niż 150% średniej krajowej dla danego stanowiska. Pracownik zewnętrzny zatrudniony do prowadzenia prac B+R w ramach projektu musi posiadać niezbędne kwalifikacje oraz udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia tego typu prac.
 • w przypadku pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, którzy zostali oddelegowani do prac B+R w ramach dofinansowanego projektu, koszty związane z wynagrodzeniem pracownika nie mogą miesięcznie przekroczyć kwoty 150% średniomiesięcznego wynagrodzenia tego pracownika, za ostatni zamknięty rok obrachunkowy.


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (wrzesień 2018):


Nabór zamknięty (wrzesień 2018):


Nabór zamknięty (październik 2017):

Nabór zamknięty (sierpień 2017):

Nabór zamknięty (czerwiec 2016):

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img