wyszukiwarka dotacji dla firm

Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

RPO ŚW 2.5

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: I nabór (regionalna pomoc inwestycyjna): 29 kwietnia 2019 - 24 czerwca 2019; II nabór (pomoc de minimis): 29 kwietnia 2019 - 1 lipca 2019; III nabór (pomoc de minimis): 29 kwietnia 2019 - 29 lipca 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ŚW 2.5 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 2.5

Celem działania jest wsparcie projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia. Projekty realizowane przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych i/lub organizacyjnych.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 50 000 000 PLN
Refundacja do 100% kosztów projektu
Zaliczka do 85% wartości projektu
Budżet konkursu 90 000 000 PLN (I nabór - regionalna pomoc inwestycyjna: 50 mln PLN; II nabór - pomoc de minimis: 20 mln PLN; III nabór - pomoc de minimis: 20 mln PLN)

Dla kogo?

Region świętokrzyskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ŚW 2.5?

W ramach działania przewiduje się następujące rodzaje projektów:

1. Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą.

2. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.


Wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia. Projekty realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych i/lub organizacyjnych.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Preferencjami będą objęte projekty zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami oraz zakładające znaczący wzrost zatrudnienia.
 • Wnioskodawca prowadzi  działalność  gospodarczą  w  sposób zorganizowany i ciągły, generują przychody  oraz wykazują zatrudnienie  (w  przypadku osób fizycznych do zatrudnienia wlicza się samozatrudnienie) przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia rozpoczęcia naboru.  W tym okresie działalność wnioskodawcy nie może podlegać zawieszeniu.


Dodatkowe informacje - I nabór

 • Pomoc udzielana w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.
 • Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 55% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, do 45% dla średnich przedsiębiorstw.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 tys. PLN.
 • Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania dla jednego projektu nie może przekroczyć dostępnej w konkursie alokacji.
 • W wyniku realizacji projektu musi nastąpić wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o skali co najmniej regionalnej, tj. stosowanej w województwie nie dłużej niż 3 lata.

Dodatkowe informacje - II nabór

 • Pomoc udzielana w ramach pomocy de minimis do 200 tys. EUR.
 • Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 300 tys. PLN.
 • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys. PLN pod warunkiem, iż wnioskowana kwota dofinansowania wraz z otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy   kwoty 200 tys. EUR dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w  sektorze   transportu drogowego towarów 100 tys. EUR.
 • W   wyniku realizacji projektu musi nastąpić wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o skali co najmniej ponadlokalnej, tj.  stosowanej w danym powiecie nie dłużej niż 3  lata.


Dodatkowe informacje - III nabór

 • Pomoc udzielana w ramach pomocy de minimis do 200 tys. PLN.
 • Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 tys. PLN.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 200 tys. PLN.
 • W   wyniku realizacji projektu musi nastąpić wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o skali co najmniej ponadlokalnej, tj.  stosowanej w danym powiecie nie dłużej niż 3  lata.


Wydatki kwalifikowalne

 • Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe.  Zakupione aktywa mogą być używane pod warunkiem, że na dzień zakupu nie są starsze niż 3 lata.

 • Zakup środków transportu (za kwalifikowalne uznaje się wyłącznie samochody specjalistyczne ujęte w dziale 743 Klasyfikacji Środków Trwałych).
 • Koszty nabycia nieruchomości zarówno zabudowanych  jak i niezabudowanych przy czym koszty te nie mogą przekraczać 10%  całkowitych wydatków  kwalifikowalnych  projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%.
 • Wartości niematerialne i prawne, pod warunkiem iż nie dotyczą zakupu oprogramowania dedykowanego, opracowywanego pod konkretne potrzeby (zamówienie) podmiotu.
 • Roboty budowlane.
 • Leasing finansowy.Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzneNabór zamknięty (październik 2017):

Nabór zamknięty (styczeń 2017):

Nabór zamknięty (kwiecień 2016):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img