wyszukiwarka dotacji dla firm

Działalność B+R: Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych

RPO MAZ 1.2

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: I, II nabór: zamknięty

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO MAZ 1.2 przyjmuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.2

Dotacja na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w obszarach innych niż inteligentne specjalizacje regionu, z wyłączeniem przedsięwzięć mających na celu rozwój istniejącej technologii.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 1 000 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu
Zaliczka do 95% przyznanego dofinansowania
Budżet konkursu 26 900 000 PLN (I nabór: 21,3 mln PLN; II nabór: 5,6 mln PLN)

Dla kogo?

Region mazowieckie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych przedsiębiorstw i powiązań kooperacyjnych

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO MAZ 1.2?

Wsparcie obejmować będzie projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w obszarach innych niż inteligentne specjalizacje regionu, z wyłączeniem przedsięwzięć mających na celu rozwój istniejącej technologii. Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych. Projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.


Do kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu zaliczyć można m.in.:

 • koszty przygotowawcze, w tym koszty przygotowania biznes planu (nie mogą przekroczyć kwoty 5 tys. PLN).

 • koszty wynagrodzeń (wynagrodzenia badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych technicznych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie),
 • koszty podwykonawstwa (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta; można je zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę;nie mogą przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowanych),

 • koszty aparatury naukowo-badawczej (koszty amortyzacji aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej),
 • koszty środków trwałych innych niż aparatura naukowo-badawcza, niezbędnych do realizacji projektu,
 • koszty wynajmu powierzchni laboratoryjnej,

 • koszty wartości niematerialnych i prawnych (kwalifikowalne są koszty wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych, tj. wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych),
 • koszty ogólne, inne koszty operacyjne (m.in. materiały i surowce, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, koszty promocji projektu),
 • koszty pośrednie (nie mogą przekroczyć 10% wartości kosztów kwalifikowalnych).


Zapraszamy do odsłuchania podcastu: https://www.youtube.com/watch?v=FS9KeTSe-aw&feature=youtu.beSzczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Nie ma wymogu zgodności z inteligentnymi specjalizacjami regionu.

 • Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 250 tys. PLN.

 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN.

 • Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorstwom, które posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego lub co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych ponoszone będzie na terenie województwa mazowieckiego.Informacje dla dużych przedsiębiorstw:

 • Wsparcie skoncentrowane będzie na sektorze MŚP, jednakże przewiduje się inwestycje dużych przedsiębiorstw w ramach projektów pod warunkiem zapewnienia, że w wyniku realizacji projektu wystąpią konkretne efekty dyfuzji działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej do polskiej gospodarki, m.in. poprzez planowaną współpracę z MŚP w trakcie realizacji projektu lub w ciągu 3 lat po rzeczowym zakończeniu projektu nie później niż po zakończeniu okresu trwałości.

 • W przypadku wsparcia udzielonego dużemu przedsiębiorcy należy wykazać, że wkład finansowy z funduszy europejskich, udzielony w przypadku wyboru projektu do dofinansowania, nie spowoduje – pośrednio lub bezpośrednio, znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach Wnioskodawcy na terytorium Unii Europejskiej.Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img