wyszukiwarka dotacji dla firm

Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej

RPO ŚW 7.2

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 30 grudnia 2016 - 30 marca 2017

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ŚW 7.2 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 7.2

Dotacje ukierunkowane będą na umożliwienie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego. Przewidziane jest wsparcie dla terenów, które tracą swój dotychczasowy charakter społeczno-gospodarczy czy też niewystarczająco został wykorzystany i dlatego konieczne jest nadanie im nowych funkcji, zmierzających do pobudzenia gospodarczego tych obszarów oraz tworzących sprzyjające warunki do wykreowania nowych miejsc pracy.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 8 658 600 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 55 500 000 PLN

Dla kogo?

Region świętokrzyskie
Konkurs skierowany do MŚP, duże przedsiębiorstwa oraz JST z województwa świętokrzyskiego

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ŚW 7.2?

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące:

 • budowy, rozbudowy, modernizacji i wyposażenia infrastruktury turystycznej, w tym obiektów noclegowych, gastronomicznych, rekreacyjnych i innej infrastruktury turystycznej, w tym ścieżek, tras i szlaków turystycznych (np. pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich) w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo, kulturowo i turystycznie wraz z infrastrukturą dodatkową (np. systemy oznakowania i miejsca postoju),
 • tworzenia nowych produktów turystycznych w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego, przemysłowego i naturalnego w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i pobudzenia rozwoju gospodarczego,
 • realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robotami budowlanymi prowadzonymi przy zabytkach nieruchomych wraz z ich otoczeniem wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub też wpisanych do ewidencji innej niż rejestr Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 • prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich oraz zabezpieczających przed zniszczeniem, prowadzonych przy zabytkach ruchomych wpisanych do rejestru zabytków ruchomych województwa świętokrzyskiego,
 • konserwacji, renowacji, zachowania, modernizacji, adaptacji obiektów historycznych, zabytkowych oraz poprzemysłowych wraz z otoczeniem i ich przystosowaniem na cele turystyczne,
 • prac konserwatorskich, prac restauratorskich, prac rekonstrukcyjnych i adaptacji budynków i budowli o znaczeniu historycznym z możliwością nadania im nowych funkcji oraz budowy nowych, rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów funkcjonalnie z nimi powiązanych,
 • projektów inwestycyjnych realizowanych na obszarach o wysokim stopniu atrakcyjności turystycznej (cenne obiekty zabytkowe oraz walory przyrodnicze i kulturowe),
 • rozwoju i modernizacji infrastruktury informacyjnej i promocyjnej, w tym centrami i punktami informacji inwestycyjnej i turystycznej, oznakowaniem obszarów atrakcyjnych inwestycyjnie i turystycznie.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Wymagana jest zgodność projektu z planem działań przygotowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego, zatwierdzonym przez jej organ wykonawczy lub przyjętym uchwałą właściwej rady. Dopuszczą się możliwość złożenia na I etapie konkursu planu działań zatwierdzonego przez organ wykonawczy, jednakże na II etapie konkursu obligatoryjnie ww. dokument musi być przyjęty uchwałą właściwej rady.


Wydatki kwalifikowalne dla projektów objętych pomocą publiczną:

 • inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe,
 • wartości niematerialne i prawne, pod warunkiem iż nie dotyczą zakupu oprogramowania dedykowanego, opracowywanego pod konkretne potrzeby (zamówienie) podmiotu (maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych nie może przekraczać 100 000 PLN dla projektu),
 • roboty budowlane do wysokości 30% kosztów kwalifikowalnych (w tym limicie mieszczą się również zakupy materiałów budowlanych i/lub zakup nieruchomości (z zastrzeżeniem, iż zakup nieruchomości nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowalnych projektu),
 • leasing finansowy. 


Wydatki kwalifikowalne dla projektów nie objętych pomocą publiczną:

 • opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i Biznes Planu/Studium Wykonalności,
 • inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe,
 • wartości niematerialne i prawne, pod warunkiem iż nie dotyczą zakupu oprogramowania dedykowanego, opracowywanego pod konkretne potrzeby (zamówienie) podmiotu (maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych nie może przekraczać 100 000 PLN dla projektu),
 • roboty budowlane,
 • zakup nieruchomości,
 • leasing finansowy,
 • nadzór inwestorski do 2% kosztów kwalifikowalnych,
 • koszty poniesione na informację i promocję projektu do wysokości 50 000 PLN.Maksymalna intensywność dofinansowania udzielona na podstawie regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi:

 • do 55% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw,
 • do 45% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu dla średnich przedsiębiorstw,
 • do 35 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu dla dużych przedsiębiorstw.

Maksymalna intensywność dofinansowania udzielona na podstawie pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego:

 • do 80% wydatków kwalifikowalnych.

W przypadku braku występowania pomocy publicznej maksymalna wartość dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img