wyszukiwarka dotacji dla firm

Tereny inwestycyjne

RPO W-M 1.3.4

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 28 lutego 2019 - 29 marca 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO W-M 1.3.4 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.3.4

Dotacja na utworzenie i/lub dostosowanie terenów inwestycyjnych dla celów rozwoju gospodarczego. Wsparciem będą objęte również tereny powojskowe, poprzemysłowe, pokolejowe i popegeerowskie.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 29 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 29 000 000 PLN

Dla kogo?

Region warmińsko-mazurskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, JST, specjalnych stref ekonomicznych (pod warunkiem przygotowania terenów na potrzeby MŚP)

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO W-M 1.3.4?

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

1. Utworzenie nowych lub dostosowanie istniejących terenów na rzecz rozwoju gospodarczego.

2. Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych.

3. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza), budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa).


Wśród terenów objętych działaniem będą także obszary powojskowe – nie pozostające w zasobach Agencji Mienia Wojskowego ani żadnej innej instytucji zarządzającej terenami wojskowymi – a także tereny poprzemysłowe, pokolejowe i popegeerowskie.

Powyższym działaniom towarzyszyć będą mogły działania promocyjne służące upowszechnieniu wiedzy o dostępności infrastruktury (wyłącznie jako komponent projektu inwestycyjnego).

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Warunkiem  ubiegania  się  o  wsparcie jest  uregulowane  prawo własności do terenów objętych projektem (własność lub użytkowanie wieczyste).
 • Preferencja dla projektów z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa.
 • Preferowane będą projekty przedsiębiorstw oraz przedsięwzięcia wynikające z lokalnych/ponadlokalnych planów rewitalizacji miast i komplementarne do realizowanych w ramach osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji oraz działań finansowanych przy udziale Europejskiego Funduszu Społecznego..
 • W ramach projektów nie będą kwalifikowane inwestycje przeznaczone na funkcje mieszkalne lub mieszkalno-usługowe oraz inwestycje związane wyłącznie z budową infrastruktury drogowej.


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (marzec 2019):


Nabór zamknięty (maj 2018):


Nabór zamknięty (październik 2017):


Nabór zamknięty (marzec 2017):


Nabór zamknięty (lipiec 2016):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img