wyszukiwarka dotacji dla firm

Działalność B+R przedsiębiorstw: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego

RPO MAZ 1.2

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 30 września 2018 - 5 grudnia 2018

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO MAZ 1.2 przyjmuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.2

Dotacja na zakup infrastruktury badawczej przedsiębiorcy, niezbędnej do przeprowadzenia zaplanowanych prac B+R.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 10 000 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu
Zaliczka do 95% przyznanego dofinansowania
Budżet konkursu 25 700 000 PLN

Dla kogo?

Region mazowieckie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych przedsiębiorstw oraz powiązań kooperacyjnych

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO MAZ 1.2?

Wspierane będą następujące przedsięwzięcia:

 • inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług,
 • stworzenie lub rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych.


Przedsięwzięcia w ramach projektów będą mogły uzyskać wsparcie jedynie w przypadku zgodności z priorytetowymi kierunkami badań określonymi dla obszarów inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.


Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan prac badawczo - rozwojowych (agenda badawcza). Agenda badawcza musi obejmować wykorzystanie infrastruktury sfinansowanej w ramach projektu. Prace badawczo-rozwojowe zaplanowane w ramach agendy badawczej muszą dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej. Agenda badawcza powinna obejmować okres realizacji i okres trwałości projektu. Plan prac badawczo-rozwojowych musi być spójny z opisem projektu.Do kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu można zaliczyć m.in.:

 • inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
 • nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, w tym prawa użytkowania wieczystego (maksymalnie 10% kosztów kwalifikowalnych),
 • nabycie albo wytworzenie lub modernizacja środków trwałych przeznaczonych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, wraz z kosztem dostawy, instalacji i  uruchomienia (minimalnie 50% kosztów kwalifikowalnych),
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych (koszty wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych, tj. wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych; będą one stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od dnia za kończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez co najmniej 3 lata),
 • materiały budowlane i roboty budowlane polegające na budowie lub dostosowaniu budynków do wykorzystania w celach badawczo-rozwojowych,
 • koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu i opracowania agendy badawczej (do 10 tys. PLN),
 • koszty uzyskania certyfikatów istotnych z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności infrastruktury badawczo-rozwojowej,
 • koszty sprzętu laboratoryjnego,
 • koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa nie mającego charakteru ciągłego i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu (do 25 tys. PLN),
 • koszty racjonalnych usprawnień,
 • działania informacyjno-promocyjne wynikające z umowy o dofinansowanie, dotyczące promocji środków unijnych integralnie związane z jego realizacją (do 10 tys. PLN).Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Wymóg zgodności z inteligentnymi specjalizacjami regionu.
 • Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom, którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu oraz zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa mazowieckiego.
 • Warunkiem wsparcia infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwa jest przedstawienie planów dotyczących prac B+R.
 • Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 200 tys. PLN.
 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 10 mln PLN.Dofinansowanie w projekcie:

 • W ramach pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej maksymalny poziom dofinansowania wynosi 55% dla mikro- i małych przedsiębiorstw oraz 45% dla średnich przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania jest uzależniony od regionu.


Informacje dotyczące dużych przedsiębiorstw:

 • Wsparcie skoncentrowane będzie na sektorze MŚP, jednakże przewiduje się inwestycje dużych przedsiębiorstw w ramach projektów pod warunkiem zapewnienia, że w wyniku realizacji projektu wystąpią konkretne efekty dyfuzji działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej do polskiej gospodarki, m.in. poprzez planowaną współpracę z MŚP w trakcie realizacji projektu lub w ciągu 3 lat po rzeczowym zakończeniu projektu nie później niż po zakończeniu okresu trwałości. 
 • W przypadku wsparcia udzielonego dużemu przedsiębiorcy należy wykazać, że wkład finansowy z funduszy europejskich, udzielony w przypadku wyboru projektu do dofinansowania, nie spowoduje – pośrednio lub bezpośrednio, znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach Wnioskodawcy na terytorium Unii Europejskiej, przy czym znacząca utrata miejsc pracy oznacza utratę co najmniej 100 miejsc pracy.Kategoria dotacjiDlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img