wyszukiwarka dotacji dla firm

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

RPO ZP 1.1

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: I nabór (typ 1 projektów): 2 maja 2019 - 31 grudnia 2019 (nabór jest podzielony na rundy); II Nabór (typ 2 projektów): 3 czerwca 2019 - 29 listopada 2019 (nabór jest podzielony na rundy)

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ZP 1.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodnipomorskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.1

Działanie obejmuje projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 7 650 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 54 200 000 PLN (I nabór - typ 1 projektów: 7,8 mln PLN; II nabór - typ 2 projektów: 46,4 mln PLN)

Dla kogo?

Region zachodniopomorskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz (w przypadku 2 typu projektów) partnerstw naukowo-przemysłowych, w których liderem jest przedsiębiorstwo, a partnerem jest jednostka naukowa

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ZP 1.1?

Typ projektów podlegające dofinansowaniu:

Typ 1 projektów: Małe projekty B+R.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące zakup usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu/usługi/technologii produkcji/projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowanie.

Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:

a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,

b) zaawansowane wyroby metalowe,

c) produkty drzewno-meblarskie,

d) opakowania przyjazne środowisku,

e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,

f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,

g) multimodalny transport i logistyka,

h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.


Wydatkiem  kwalifikowalnym  jest  zakup  usługi  badawczo-rozwojowej  związanej  z  opracowaniem nowego  lub  ulepszonego  produktu/usługi/technologii produkcji/projektu  wzorniczego  bądź  jego/jej przetestowaniem, obejmującej w szczególności:

 • wydatki na budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych,
 • wydatki na opracowanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania,
 • wydatki na opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy  prototyp  lub  projekt  pilotażowy  stanowi  produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie  do  celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna,
 • wydatki w zakresie walidacji produktów oraz uruchomienia pierwszej produkcji,  rozumianej jako pierwsze wdrożenie przemysłowe   odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub  działalność  handlowa, z zastrzeżeniem   etap pierwszej produkcji nie może być wyłącznym wydatkiem w ramach usługi badawczo-rozwojowej,

 • wydatki na opracowanie bądź  przetestowanie projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych,  użytkowych lub estetycznych danego produktu, w celu wprowadzenia do działalności rynkowej.Typ 2 projektów: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Wsparcie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w branżach wskazanych w regulaminie konkursu lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości, realizowane na rzecz wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (projekt przewiduje prace B+R co najmniej od II poziomu gotowości technologicznej) albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt przewiduje prace B+R co najmniej od VII poziomu gotowości technologicznej).

Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:

a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,

b) zaawansowane wyroby metalowe,

c) produkty drzewno-meblarskie,

d) opakowania przyjazne środowisku,

e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,

f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,

g) multimodalny transport i logistyka,

h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Działalność, której dotyczy projekt musi zawierać się w katalogu podklas PKD zamieszczonym w regulaminie konkursu lub być bezpośrednio z nimi powiązana w ramach globalnych łańcuchów wartości.

Elementami projektu dotyczącego prac B+R mogą być prace demonstracyjne i tworzenie prototypów, działania w zakresie walidacji produktów oraz uruchomienia pierwszej produkcji (nie produkcja masowa lub działalność handlowa), działania w obszarze wzornictwa oraz uzyskanie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. Ponadto możliwy będzie także zakup przez przedsiębiorstwa wyników prac B+R w celu ich dalszego rozwinięcia i dostosowania do specyfiki przedsiębiorstwa.Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Wsparcie w ramach działania będzie ukierunkowane wyłącznie na przedsięwzięcia zgodne z regionalną strategią na rzecz inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego.
 • Wnioskodawca musi być zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzić działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego, co znajduje potwierdzenie w jego dokumentach rejestrowych, tj. siedziba, oddział lub miejsce prowadzenia działalności musi znajdować się na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 • Przedmiot projektu musi dotyczyć działalności gospodarczej prowadzonej na terenie województwa zachodniopomorskiego, tzn. usługa badawczo – rozwojowa świadczona w ramach projektu związana jest z produktem/usługą, będącą przedmiotem działalności prowadzonej na terenie województwa lub planowanej do podjęcia.Dodatkowe informacje - 1 typ projektów

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 200 tys. PLN.


Przedmiot projektu powinien wynikać z potrzeb wnioskodawcy i być możliwy do osiągnięcia z punktu widzenia stanu nauki, potencjału  badawczego i merytorycznego wykonawcy usługi, a rezultat usługi powinien być możliwy do wdrożenia przez wnioskodawcę.


Rezultat projektu (wyrób, usługa, technologia produkcji, projekt  wzorniczy, który zostanie opracowany bądź przetestowany w ramach projektu) powinien charakteryzować się nowością, oryginalnością, bądź znaczącym ulepszeniem, które będzie zastosowane po raz pierwszy w działalności przedsiębiorstwa lub na docelowym rynku, tj. powinien być innowacją produktową lub procesową.


Wnioskodawca  jest  zobowiązany  przeanalizować  aspekt  ochrony  własności  intelektualnej, tj. dysponować  prawami  własności  intelektualnej  dotyczącymi  realizowanego  przedsięwzięcia (udokumentowane  posiadanie  praw)  lub  w  związku  z  planowanym  wprowadzeniem  nowego produktu  przewidzieć  sposób  i  zakres  ewentualnej  ochrony  własności  intelektualnej  albo wykazać, że ochrona własności intelektualnej nie jest w projekcie konieczna/zasadna


W przypadku gdy wnioskodawca uzyskał dofinansowanie innych projektów w ramach  typu projektu 1 lub ubiega się o dofinansowanie  większej liczby projektów w aktualnym naborze, poszczególne projekty B+R finansowane w  ramach typu projektu 1 powinny dotyczyć odrębnych prac badawczo-rozwojowych oraz zakładać osiągniecie efektów, wyników bezpośrednio powiązanych i wynikających z przedmiotu projektu.


Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być:

 • podmiot  tworzący system szkolnictwa wyższego i nauki,
 • Centrum Transferu Technologii,
 • Spółka celowa,
 • niezależna jednostka stanowiąca akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadające siedzibę na terytorium RP,
 • przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego posiadający siedzibę na terytorium RP.Dodatkowe informacje - 2 typ projektów

 • Premiowane będą  projekty, których  wdrożenie będzie polegało na  wprowadzeniu  wyników prac  B+R  do  własnej  działalności  gospodarczej  wnioskodawcy  prowadzonej  na  terenie województwa zachodniopomorskiego.
 • Projekty, w których nie przewidziano przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania.
 • W przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oprócz komponentu B+R projekt może obejmować także komponent wdrożeniowy.
 • Komponent wdrożeniowy obejmuje  inwestycje  w  maszyny  i  urządzenia,  linie  produkcyjne,  wartości niematerialne  i  prawne,  budynki,  budowle  i  grunty – niezbędne do wdrożenia do działalności własnej  przedsiębiorstwa  wyników  prac  B+R  powstałych  na  skutek  realizacji  komponentu B+R.
 • Wynikiem  projektu  powinna  być  innowacja  produktowa  lub  procesowa,  co  najmniej  na poziomie  regionalnym,  zgodnie  z  definicjami  innowacji  określonymi  w  publikacji  OECD Podręcznik Oslo.
 • Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych projektu.


Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

a) w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 60%,
 • duże przedsiębiorstwa – 50%.

b) w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 35%,
 • duże przedsiębiorstwa – 25%,

c) w przypadku pomocy de minimis na koszty pośrednie:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%,
 • duże przedsiębiorstwa – 50%.

d) w przypadku pomocy publicznej na koszty dotyczące uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%.

Poziom dofinansowania w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15% do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

a) projekt zakłada efektywną współpracę między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę (będącą jednostką naukową zgodnie z zapisami regulaminu konkursu), jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań.

b) wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.


Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 9 mln PLN z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych komponentu B+R wynosi 5 mln PLN. Kwota wydatków kwalifikowanych większa niż 5 mln PLN jest możliwa wyłącznie w projekcie, w ramach którego przewidziano wydatki kwalifikowalne na komponent wdrożeniowy. Komponent  wdrożeniowy może stanowić uzupełnienie projektu, tzn. wartość wydatków  kwalifikowanych komponentu wdrożeniowego musi stanowić mniej niż 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img