wyszukiwarka dotacji dla firm

Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

RPO ZP 1.2

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: typ 1 projektów: 1 sierpnia 2019 - 30 sierpnia 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ZP 1.2 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodnipomorskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.2

Działanie ma na celu wzmacniane możliwości przedsiębiorstw do podejmowania i prowadzenia własnej działalności badawczo-rozwojowej lub intensyfikacji współpracy przedsiębiorstwa z jednostkami naukowymi poprzez tworzenie i rozwój własnej infrastruktury B+R.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 5 000 000 PLN
Refundacja do 55% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 43 000 000 PLN

Dla kogo?

Region zachodniopomorskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ZP 1.2?

Wsparcie jest przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw zlokalizowaną w województwie zachodniopomorskim, w szczególności w wyposażenie specjalistycznych laboratoriów badawczych.

Ma ona służyć przedsiębiorstwom do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych mających na celu poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w obszarach kluczowych dla rozwoju gospodarczego regionu określonych jako inteligentne specjalizacje.

Przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R służyć ma realizacji wskazanych w projekcie badań.

Działanie jest skierowane zarówno do przedsiębiorstw rozpoczynających prowadzenie własnej działalności B+R, jak i rozwijających działalność badawczo-rozwojową.


W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia polegające na:

Typ 1 projektów - inwestycji w infrastrukturę B+R i utworzeniu lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie. Prace realizowane na wspartej infrastrukturze powinny dotyczyć opracowania innowacji produktowej lub procesowej. Dofinansowanie udzielane jest mikro, małym, średnim przedsiębiorstwom oraz dużym przedsiębiorstwom.

Typ 2 projektów - inwestycji w utworzenie lub rozwój wspólnej infrastruktury B+R dla przedsiębiorstw. Infrastruktura powinna być udostępniania przedsiębiorstwom w celu opracowania innowacji produktowej lub procesowej. Dofinansowanie udzielane jest instytucjom otoczenia biznesu.


Dofinansowaniu będą podlegały projekty obejmujące inwestycje w aparaturę badawczo-rozwojową, inne środki trwałe, zakup nieruchomości, zakup robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialne i prawne oraz usługi szkoleniowe niezbędne do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych.


Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:

a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,

b) zaawansowane wyroby metalowe,

c) produkty drzewno-meblarskie,

d) opakowania przyjazne środowisku,

e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,

f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,

g) multimodalny transport i logistyka,

h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w branżach określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego.
 • Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej.
 • Konieczne jest przedstawienie wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu opisu prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w gospodarce.

 • Preferowane będą przedsięwzięcia, które służyć będą nawiązywaniu bądź rozwijaniu współpracy badawczo-rozwojowej z innymi przedsiębiorstwami lub organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę (współpraca powinna być zobrazowana także w składanych wraz z projektem planach badawczych).

 • Wsparcie w ramach działania jest skoncentrowane na MŚP. Inwestycje dużych przedsiębiorstw są możliwe pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności badawczo-rozwojowej do regionalnej gospodarki. W przypadku dużych firm preferencją objęte będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi.

 • Wsparcie realizacji projektów polegających na tworzeniu wspólnej infrastruktury badawczo-rozwojowej dla przedsiębiorstw skoncentrowanych wokół danej inteligentnej specjalizacji będzie uwarunkowane zapotrzebowaniem przedsiębiorstw technologicznych na podobną infrastrukturę. Potrzeba realizacji tego typu przedsięwzięcia powinna wynikać z udokumentowanego rzeczywistego zapotrzebowania ze strony przedsiębiorców (np. przedsiębiorstw funkcjonujących w tej samej strefie inwestycyjnej lub klastrze czy przedsiębiorstw skoncentrowanych w danej branży).

 • Inwestycja we wspólną, niezbędną infrastrukturę B+R i jej lokalizacja w Instytucji Otoczenia Biznesu musi wiązać się z niższymi kosztami niż te, które poniosłyby poszczególne przedsiębiorstwa samodzielnie w związku z zakupem podobnej infrastruktury i dalszym prowadzeniem prac B+R.
 • Z punktu widzenia Instytucji Otoczenia Biznesu tego typu inwestycja musi stanowić uzupełnienie istniejących zasobów oraz służyć do świadczenia wysokiej jakości usług wsparcia, zgodnych z rzeczywistymi potrzebami przedsiębiorstw w tym zakresie.
 • Instytucja Otoczenia Biznesu musi zapewnić szeroki dostęp do infrastruktury na przejrzystych i niedyskryminujących zasadach przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP.


Typ 1 projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

 • w przypadku dużych przedsiębiorstw 35% całkowitych wydatków kwalifikowanych,
 • w przypadku średnich przedsiębiorstw 45% całkowitych wydatków kwalifikowanych,
 • w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw 55% całkowitych wydatków kwalifikowanych


Typ 2 projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowanych.


Typ projektu 1 i 2

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5 mln PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 tys. PLN.


Ograniczenia dotyczące wydatków kwalifikowalnych:

 • koszty związane z nabyciem nieruchomości i gruntów, w tym prawa użytkowania wieczystego mogą stanowić do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (w przypadku terenów poprzemysłowych i terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki limit ten wynosi 15%),
 • zakup robót i materiałów budowlanych może stanowić do 70%  całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych  może stanowić do 50%  całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (dotyczy dużych przedsiębiorstw),Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img