wyszukiwarka dotacji dla firm

Badania na rynek

PO IR 3.2.1

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: I, II, III nabór: zamknięty; IV, V, VI nabór: 1 października 2019 - 31 października 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach PO IR 3.2.1 przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 3.2.1

Dotacja ukierunkowana jest na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności MŚP poprzez umożliwienie im wdrożenia wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (towarów lub usług). Instrument zapewnia środki na realizację wdrożeń projektów badawczych. Program ma na celu zwiększenie efektywności wsparcia udzielanego na etap badawczy projektów, gdyż umożliwi faktyczne wdrażanie opracowanych pomysłów i wprowadzenie oferty na rynek.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 950 000 PLN
Refundacja do 70% kosztów projektu
Zaliczka do 40% całkowitej wysokości dofinansowania
Budżet konkursu 1 500 000 000 PLN (I nabór: 850 mln PLN; II nabór - konkurs dedykowany miastom średnim: 550 mln PLN: III nabór - konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności: 100 mln PLN; IV, V, VI nabór: wartość alokacji zostanie określona w późniejszym terminie)

Dla kogo?

Region cała Polska
Konkurs skierowany do mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z PO IR 3.2.1?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być:

 • wydatki inwestycyjne (zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów, zakup nieruchomości, roboty budowlane, budowa nowej linii produkcyjnej oraz hal, nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne),
 • usługi doradcze,
 • eksperymentalne prace rozwojowe.


W 2019 roku zostanie ogłoszonych sześć naborów wniosków:

 • I nabór (25 marca 2019 - 8 maja 2019). Alokacja 850 mln PLN.
 • II nabór (25 marca 2019 - 8 maja 2019) - konkurs dedykowany miastom średnim. Alokacja 550 mln PLN.
 • III nabór (25 marca 2019 - 8 maja 2019) - konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności. Alokacja 100 mln PLN.
 • IV nabór ( 1 października 2019 - 31 października 2019). Wartość alokacji zostanie określona w późniejszym terminie.
 • V nabór ( 1 października 2019 - 31 października 2019) - konkurs dedykowany miastom średnim. Wartość alokacji zostanie określona w późniejszym terminie.
 • VI nabór ( 1 października 2019 - 31 października 2019) - konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności. Wartość alokacji zostanie określona w późniejszym terminie.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Wskaźnikiem projektu będą m.in. przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów, liczba wdrożonych wyników prac B+R, liczba wprowadzonych innowacji oraz wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach.
 • Preferowane będą projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację.

 • Premiowane będą projekty o innowacyjności przekraczającej skalę kraju, z dużym potencjałem rozwojowym z punktu widzenia branży i rynku oraz projekty z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie i wiedzochłonnych usług (zgodnie z klasyfikacją Eurostat).


Konkurs jest przeznaczony dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy:

 • zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy złotych (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców) lub nie mniejsze niż 1 mln złotych (dotyczy średnich przedsiębiorców).Minimalna i maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 1 mln PLN.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość  50 mln EUR.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na prace rozwojowe wynosi 1 mln PLN.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na usługi doradcze wynosi 1 mln PLN.


Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 PLN,
 • na usługi doradcze: 500 000 PLN.


Maksymalną intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne określa się zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Maksymalna intensywność pomocy na prace rozwojowe wynosi:

 • 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,
 • 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorców.

Maksymalna intensywność pomocy na usługi doradcze wynosi 50 % kosztów kwalifikowalnych.
Koszty kwalifikowalne

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się m.in. koszty:

 • nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych,
 • nabycia albo wytworzenia środków trwałych,
 • nabycia robót i materiałów budowlanych,
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Wydatki dotyczące nieruchomości oraz gruntów mogą stanowić do 10% kosztów kwalifikowalnych.

Koszty związane z nabyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości oraz nabyciem robót i materiałów budowlanych oraz raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych mogą wynieść do 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, jednak nie więcej niż 5 mln PLN.


W zakresie prac rozwojowych dofinansowanie obejmuje następujące koszty kwalifikowalne:

1) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,

2) badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu,

3) operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.


Kosztami kwalifikowalnymi w zakresie usług doradczych są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzneNabory zamknięte (maj 2019):


Nabory zamknięte (grudzień 2018):

III nabór (ogólny):


IV nabór (dedykowany projektom zlokalizowanym w miastach średnich):


Nabory zamknięte (luty 2018):

I nabór (ogólny):

II nabór (dedykowany projektom zlokalizowanym w miastach średnich):


Nabory zamknięte (kwiecień 2017):

I nabór 2017 (ogólny):

II Nabór 2017 (dedykowany elektromobilności):


Nabór zamknięty (wrzesień 2016):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img