wyszukiwarka dotacji dla firm

Internacjonalizacja MŚP

PO PW 1.2

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 28 lutego 2019 - 3 września 2019 (nabór podzielony na rundy)

Wnioski o dofinansowanie w ramach PO PW 1.2 przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.2

Zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. Działanie ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w diagnozie potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych, co przyczyni się do wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 800 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 50 000 000 PLN

Dla kogo?

Region lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z PO PW 1.2?

Kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące działania:

1. Usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją działalności, m. in.:

 • analizę możliwości eksportowych przedsiębiorcy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa, ocenę konkurencyjnej pozycji tych produktów oraz przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych, kompleksowe zbadanie uwarunkowań działalności, w tym barier wejścia na rynki zagraniczne,
 • wskazanie rynków docelowych wraz z uzasadnieniem (kluczem) wyboru, projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych odbiorców / kontrahentów,

 • analiza dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego modelu pod kątem internacjonalizacji na wybranych rynkach zagranicznych,
 • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji gospodarczych, oszacowanie budżetu działań promocyjnych towarzyszących przygotowaniu do wdrażania nowego modelu biznesowego),
 • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),

 • opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym planem niezbędnych do przeprowadzenia działań, pogrupowanych w zadania, z przypisanymi tym zadaniom mierzalnymi celami operacyjnymi, wynikającymi z przyjętej strategii internacjonalizacji,
 • rekomendacje w zakresie zakupu oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (tam gdzie dotyczy). 

Koszty opracowania nowego modelu biznesowego uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Wartość dofinansowania na pokrycie ww. kosztów nie może przekroczyć 30 tysięcy PLN.


2. Usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych w zakresie przygotowaniem do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP w zakresie:

 • wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,
 • pozyskiwania zewnętrznego  finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.),
 • przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
 • przygotowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na rynek zagraniczny,
 • uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym,
 • przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt, na rynkach zagranicznych,
 • wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych,
 • tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek, 
 • uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych.


3. Koszty innych usług, świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych i związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP m.in.:

 • wytworzenie materiałów reklamowych i promocyjnych,
 • szkolenia,
 • dostęp do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji,
 • tłumaczenia,
 • badania i testy (techniczne, fizyczne, chemiczne lub biologiczne) produktów przeznaczonych do internacjonalizacji,
 • projektowanie procesów technologicznych lub logistycznych.

4. Koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych , obejmujące:

 • wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,
 • zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska,
 • zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji,
 • podróże służbowe trzech osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach,
 • opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w targach, wystawie lub misjach,
 • wpis do katalogu targowego,
 • opłatę rejestracyjną oraz reklamę w mediach targowych,
 • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach,
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji lub degustacji produktów podczas zagranicznych targów, wystaw lub misji.

Koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych są kwalifikowalne do 49% kosztów kwalifikowlnych projektu.


5. Zakup środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych  w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Nie kwalifikują się do wsparcia koszty zakupu i wdrożenia systemów informatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych przypisanych do kanałów dystrybucji na rynki zagraniczne.    Konkurs jest podzielony na rundy:

I runda: od 28 lutego do 6 maja 2019 roku.

II runda: od 7 maja do 15 lipca 2019 roku.

III runda: od 16 lipca do 3 września 2019 roku.
Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Dofinansowanie w ramach działania stanowi pomoc de minimis.

Projekt musi być realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.


Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • 800 tys. PLN w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii lub
 • 550 tys. PLN w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

W tym:

 • maksymalnie 30 tys. PLN dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP,
 • maksymalnie 100 tys. PLN dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności,
 • maksymalnie 100 tys. PLN na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Łączne dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności nie może przekroczyć 150 tys. PLN.


Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.


Dodatkowe wymagania wobec wnioskodawcy:

 • zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy,
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, wysokość osiągniętych przychodów netto ze sprzedaży jest nie mniejsza niż 200 tys. PLN,
 • nie mniej niż 100 tys. PLN przychodów w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, osiągnięto w wyniku sprzedaży produktu/-ów zgłoszonych w projekcie do internacjonalizacji,
 • wnioskodawca posiada co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Priorytetowo traktowane będą projekty:

 • wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej,
 • przedsiębiorców, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług,
 • przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.

Ponadto, projekt powinien być zgodny z zasadami horyzontalnymi.


Pomoc nie może zostać udzielona na realizację projektu dotyczącego:

 • działalności handlowej (handlu obcymi wyrobami lub obcymi usługami),
 • działalności wywozowej, w szczególności w odniesieniu do rynków zagranicznych, na których wnioskodawca jest już aktywny z produktami substytucyjnymi /komplementarnymi lub dostępne są produkty wnioskodawcy objęte projektem.Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzneNabór zamknięty (wrzesień 2018):


Nabór zamknięty (grudzień 2017) - II etap:


Nabór zamknięty (sierpień 2017) - I i II etap:


Nabór zamknięty (maj 2016):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img