wyszukiwarka dotacji dla firm

Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu: wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw

RPO MAZ 3.1.2

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 30 czerwca 2017 - 15 października 2017

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO MAZ 3.1.2 przyjmuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 3.1.2

Wsparcie podmiotów gospodarczych znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, przede wszystkim za pośrednictwem inkubatorów przedsiębiorczości. Stworzenie kompleksowej oferty wsparcia początkowej fazy rozwoju MŚP (pomysł, preinkubacja oraz inkubacja), kiedy to istnieje najwyższe ryzyko upadku firm. Wsparcia MŚP koncentrować się będzie na doradztwie m. in. w zakresie zakładania działalności gospodarczej, opracowania strategii, monitorowania biznesu, transferu technologii i prognozowania.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 2 500 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 12 700 000 PLN

Dla kogo?

Region mazowieckie
Konkurs skierowany do Instytucji Otoczenia Biznesu

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO MAZ 3.1.2?

W ramach konkursu zaplanowano podniesienie konkurencyjności sektora MŚP poprzez:

 • wsparcie dla MŚP, które będzie udzielone za pośrednictwem IOB. Beneficjentem będą IOB natomiast grupą docelową będą MŚP,
 • wsparcie udzielane przez IOB posiadające doświadczenie w świadczeniu usług przedsiębiorstwom posiadającym potencjał technologiczny, których założeniem jest wdrożenie innowacji technologicznych, we wczesnej fazie rozwoju tj. do 24 miesięcy od momentu rejestracji,

 • wsparcie obejmujące przedsięwzięcia polegające na pomocy dla podmiotów gospodarczych znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, za pośrednictwem IOB posiadających doświadczenie w inkubacji i akceleracji przedsiębiorstw.


Do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć:

1. Opracowanie analizy potrzeb, z której wynika realne zapotrzebowanie przedsiębiorstw na usługi inkubacyjne i akceleracyjne znajdujące się w ofercie wnioskodawcy, w szczególności:

 • zakup usług związanych z opracowaniem dokumentu, 
 • wynagrodzenie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie dokumentu, jedynie w przypadku opracowania analizy rynku samodzielnie przez wnioskodawcę.

2. Koszty świadczenia usług inkubacji i akceleracji, w szczególności:

 • koszty usług doradczych i eksperckich bezpośrednio świadczonych MŚP (w tym zakup zewnętrznych usług doradczych i eksperckich, wynagrodzenie personelu),
 • koszty organizacji spotkań, warsztatów, sesji doradczych,
 • wynagrodzenie personelu zaangażowanego w obsługę działań inkubacyjnych i akceleracyjnych np. rekrutacja MŚP, dostosowanie strony internetowej do potrzeb projektu, organizacja spotkań, itd.,
 • tłumaczenie, druk materiałów,
 • koszty badania (ewaluacji) poziomu jakości usług świadczonych w ramach projektów inkubacyjnych i akceleracyjnych, i satysfakcji korzystających z tych usług, prowadzone przez podmiot zewnętrzny w około połowie okresu trwania projektu,
 • koszty nabycia nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz, raportów badawczych itp.,
 • w przypadku wynagrodzenia personelu: wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, FGŚP. oraz wydatki ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny,

3. Koszty administracyjne, w szczególności:

 • koszty amortyzacji sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu – wyłącznie proporcjonalnie do zakresu związanego bezpośrednio z realizacją projektu,
 • koszty związane z użytkowaniem budynków, w tym koszty wynajmu, utrzymania, mediów – wyłącznie proporcjonalnie do zakresu związanego bezpośrednio z realizacją projektu.

4. Koszty ogólne:

 • wkład niepieniężny,
 • wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi wynikającymi z umowy o dofinansowanie dotyczące promocji środków unijnych do 2% wydatków kwalifikowalnych dla projektów o wartości poniżej 500 000 PLN wydatków kwalifikowalnych lub 1% dla projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych powyżej 500 000 PLN.Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Wsparcie udzielane będzie MŚP za pośrednictwem IOB tj. beneficjentem będą IOB natomiast grupą docelową będą MŚP.
 • W konkursie mogą startować podmioty nieposiadające akredytacji.
 • Wsparcie nie będzie dotyczyło bieżącej działalności MŚP.
 • Wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych na analogicznych stanowiskach. Dotyczy to również pozostałych składników wynagrodzenia personelu.
 • Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt wynosi – 2,5 mln PLN.
 • Maksymalny poziom dofinansowania na wsparcie jednego MŚP przez IOB wynosi 100 000 PLN.


Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie mogą być jedynie Instytucje Otoczenia Biznesu spełniające łącznie następujące warunki:

 • posiadają system monitoringu świadczenia różnych usług i przeprowadzają badania satysfakcji klientów w celu oceny swoich wyników oraz przygotowują lepsze oparte o dane statystyczne prognozy ich skuteczności,
 • posiadają system ewaluacji skuteczności udzielanego wsparcia w trakcie trwania projektu oraz do zakończenia okresu trwałości,
 • stosują istniejące standardy w zakresie dostarczania usług opracowane na poziomie krajowym/europejskim/międzynarodowym,
 • posiadają roczny plan działalności zawierający: indykatywną listę projektów/usług, które planuje udzielić/dostarczyć, dostępne zasoby, niezbędne szkolenia, wymagany budżet oraz źródła finansowania (projekty planowane do wsparcia z EFRR, powinny być wyraźnie przedstawione w planie prac),
 • posiadają strategię biznesową, wskazującą różne źródła jej przychodów i potwierdzającej zdolność wnioskodawcy do działania w warunkach rynkowych oraz samodzielność finansową w zakresie prowadzenia działalności (lub zdolność do stopniowego uzyskania owej samodzielności do końca okresu kwalifikowalności).

Spełnienie powyższych warunków będzie weryfikowane na podstawie zapisów w strategii biznesowej. Dokumentami potwierdzającymi wdrożenie standardu świadczenia usług mogą być wszelkie certyfikaty, zaświadczenia wydane w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, z których wynika między innymi, że wnioskodawca ma wprowadzony odpowiedni system do obsługi określonego rodzaju klientów, że posługuje się jednolitymi wzorami dokumentów i że jest w stanie za każdym razem przeprowadzić usługę w taki sam sposób.


Ponadto wnioskodawca będzie zobligowany:

 • przedstawić, na podstawie posiadanej strategii biznesowej, analizę rynku, z której będzie wynikać zapotrzebowanie przedsiębiorstw na usługi inkubacyjne i akceleracyjne znajdujące się w ofercie wnioskodawcy (analiza rynku musi być spójna z opisem projektu),
 • wykazać doświadczenie w świadczeniu usług przedsiębiorstwom we wczesnej fazie rozwoju, posiadającym potencjał technologiczny poprzez załączenie do wniosku o dofinansowanie np. umów, faktur lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie usługi,
 • przedstawić na podstawie posiadanej strategii biznesowej metodologię oszacowania kosztów zarządzania, która potwierdzi ich prawidłowe oszacowanie w stosunku do zakresu realizacji projektu.Kategoria dotacji


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img