wyszukiwarka dotacji dla firm

Wdrażanie innowacji przez MŚP

PO PW 1.3.1

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2019 - 14 czerwca 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach PO PW 1.3.1 przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.3.1

Dofinansowaniu podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów (wyrobów lub usług) poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 20 000 000 PLN
Refundacja do 70% kosztów projektu
Zaliczka do 40% dofinansowania
Budżet konkursu 170 000 000 PLN (w tym 100 mln PLN przeznaczone na inwestycje realizowane w miastach średnich)

Dla kogo?

Region lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw będących członkiem ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (minimum 5 przedsiębiorców)

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z PO PW 1.3.1?

Projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów lub opracowania innowacyjnych procesów technologicznych w szczególności poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności zalicza się koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji (przygotowanie projektów technicznych, dokumentacji wdrożeniowej, analiz w zakresie niezbędnych prac dostosowawczych) oraz inne, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Projekt musi być zlokalizowany na terenie Polski Wschodniej.
 • Minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł.
 • Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć równowartości 50 mln EUR.
 • Maksymalna kwota dofinansowania udzielona jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 20 mln PLN.
 • Maksymalna intensywność dofinansowania projektu na pokrycie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację projektu w ramach wydatków związanych z inwestycją początkową ustalana jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej.
 • Maksymalna intensywność dofinansowania projektu na pokrycie kosztów kwalifikowalnych dotyczących uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz zakupu usług doradczych związanych z inwestycjąw zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji wynosi50%kwoty kosztów kwalifikowanych, przy czym intensywność pomocy na koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji może zostać zwiększona do 85%pod warunkiem, że całkowita kwota pomocy na te usługi nie przekracza 200 000 EUR na przedsiębiorcę w dowolnym trzyletnim okresie.
 • Maksymalna intensywność dofinansowania projektu na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki, dla projektów, w których jednocześnie występuje regionalna pomoc inwestycyjna intensywność określana jest zgodnie z intensywnością regionalnej pomocy inwestycyjnej.


O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy:

1) zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz

2) przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o dofinansowanie osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy PLN oraz

3) należą od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które spełnia łącznie następujące warunki:

 • do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców,
 • przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach lub prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów (wyrobów lub usług) o komplementarnym charakterze,
 • działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski,
 • w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z terenu makroregionu Polski Wschodniej,
 • na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne

Polska Wschodnia - regionalne inteligentne specjalizacje:

Ogłoszenie o konkursie: https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/29/ogloszenie-1.3.1-www-28.03.2019_20190328.pdf

Dokumentacja konkursu: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wdrazanie-innowacji-przez-mspNabór zamknięty (lipiec 2018):

Ogłoszenie o konkursie: http://popw.parp.gov.pl/attachments/article/39906/Ogloszenie%201.3.1%2020.04.2018.pdf

Dokumentacja konkursu: http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-1-3-1-popw-rok-2018


Nabór zamknięty (lipiec 2017):

Ogłoszenie o konkursie: http://popw.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-do-poddzialania-1-3-1-popw-w-2017-roku

Dokumentacja konkursu: http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-1-3-1-popw-rok-2017


Nabór zamknięty (sierpień 2016):

Ogłoszenie o konkursie: http://popw.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-do-poddzialania-1-3-1-popw-w-2016-roku

Dokumentacja konkursu: http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-dzialania-1-3-1-wdrozenie-innowacji-przez-msp-2016-rDlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img