wyszukiwarka dotacji dla firm

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

PO PW 1.3.2

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 28 lutego 2019 - 29 sierpnia 2019 (nabór jest podzielony na rundy)

Wnioski o dofinansowanie w ramach PO PW 1.3.2 przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.3.2

Wsparcie przeznaczone jest dla konsorcjów małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą stworzyć sieciowe i innowacyjne produkty wykorzystujące istniejący w makroregionie potencjał. Produkty sieciowe pozwolą na stworzenie oferty małych i średnich przedsiębiorstw wokół określonych obszarów tematycznych takich jak np. historia, kulinaria, edukacja.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 150 000 000 PLN
Refundacja do 70% kosztów projektu
Zaliczka do 40% dofinansowania
Budżet konkursu 250 000 000 PLN (w tym 100 mln PLN na projekty zlokalizowane w regionach Mazur i Bieszczad)

Dla kogo?

Region lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
Konkurs skierowany do MŚP albo konsorcja MŚP (minimum 3 MŚP w konsorcjum)

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z PO PW 1.3.2?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie konsorcjów MŚP w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Wspierane będą sieciowe i innowacyjne produkty o ponadregionalnym oddziaływaniu mające charakter gotowych do sprzedaży spakietyzowanych ofert, opierających się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik (markę) produktu.


Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego. Każdy projekt obejmuje łącznie.

 • inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych,
 • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.


Nabór jest podzielony na rundy (runda obejmuje nabór projektów w okresach dwumiesięcznych, ocenę spełniania kryteriów wyboru projektów i rozstrzygnięcie oraz opublikowanie listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania:

I runda: 28 lutego do 30 kwietnia 2019 roku.

II runda: 1 maja do 30 czerwca 2019 roku.

III runda: 1 lipca do 29 sierpnia 2019 roku.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Dofinansowaniu będą podlegały projekty wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.
 • W  przypadku  projektu realizowanego samodzielnie przez wnioskodawcę, prowadzi on działalność gospodarczą co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazując przychody z działalności gospodarczej, w wysokości nie mniejszej niż 10% szacowanych  wydatków  kwalifikowalnych, przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym minimum 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o dofinansowanie w konkursie.
 • W przypadku  projektu realizowanego w  ramach konsorcjum, minimum 70% członków konsorcjum (w tym wnioskodawca) prowadzi  działalność gospodarczą co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazując przychody z działalności gospodarczej, w wysokości nie mniejszej niż 10% szacowanych wydatków  kwalifikowalnych  przypadających  na  danego  członka  konsorcjum, przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym minimum 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających  rok, w którym złożono wniosek o dofinansowanie w konkursie.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 5 mln PLN.
 • Minimalny udział wydatków inwestycyjnych w wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych wynosi 80%.
 • Minimalny udział wydatków inwestycyjnych związanych z maksymalnie 3 głównymi atrakcjami/elementami pakietu/składowymi, będącymi przedmiotem wsparcia w ramach projektu to 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych.
 • Maksymalny udział wydatków inwestycyjnych związanych z miejscami noclegowymi nie może przekroczyć 35% wszystkich kosztów kwalifikowalnych. Wydatki te mogą być przedmiotem dofinansowania tylko w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.Poziom intensywności wsparcia:

 • Koszty realizacji inwestycji początkowej - maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020.
 • W ramach  pomocy  na infrastrukturę  sportową  i  wielofunkcyjną  infrastrukturę rekreacyjną maksymalna intensywność  pomocy wynosi 80% łącznych kosztów  kwalifikowalnych (do 2 mln euro).
 • W przypadku udzielenia pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP - 50% kosztów kwalifikowalnych.
 • W przypadku pomocy szkoleniowej - 50% kosztów kwalifikowalnych, które zwiększa się o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy lub o 10 punktów procentowych w przypadku usług szkoleniowych dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracowników niepełnosprawnych, przy czym łącznie intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych.
 • W przypadku pomocy de minimis - 70% kosztów kwalifikowalnych.Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:

1) W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej: nabycie nieruchomości (do 10% kosztów kwalifikowalnych w ramach tej kategorii pomocy), nabycie środków trwałych, nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.


2) W ramach pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną: nabycie nieruchomości (do 10% kosztów kwalifikowalnych w ramach tej kategorii pomocy), nabycie środków trwałych, nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.


3) Koszty działań promocyjno-informacyjnych dotyczących produktu sieciowego.


4) Opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.


5) Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie określonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP).Priorytetowo będą traktowane projekty:

 • mające pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju,
 • sprzyjające transformacji struktury gospodarczej na obszarach wiejskich poprzez tworzenie miejsc pracy poza sektorem rolnym,
 • zlokalizowane na obszarach wiejskich,
 • angażujące MŚP mające siedzibę na terenie obszarów wiejskich,
 • dla których uzyskano niezbędne do realizacji przedsięwzięcia dokumenty, uzgodnienia, pozwolenia itp.

Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (styczeń 2019):


Nabór zamknięty (grudzień 2017):


Nabór zamknięty (listopad 2016):


Nabór zamknięty (czerwiec 2016):Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img