wyszukiwarka dotacji dla firm

Wzór na konkurencję

PO PW 1.4

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: I nabór (II etap): 30 maja 2019 - 31 lipca 2020 (nabór jest podzielony na miesięczne rundy); II nabór (I etap): 3 czerwca 2019 - 31 lipca 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach PO PW 1.4 przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.4

Celem działania jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost jego wykorzystywania (wdrożenie nowych produktów na rynek). Działanie przewiduje kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej (rozumianej jako rekomendacje dalszych działań), na podstawie której wdrożona zostanie innowacja.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 3 000 000 PLN
Refundacja do 70% kosztów projektu
Zaliczka do 40% wartości dofinansowania
Budżet konkursu 205 000 000 PLN (I nabór - II etap: 200 mln PLN; II nabór - I etap: 5 mln PLN)

Dla kogo?

Region lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z PO PW 1.4?

Etapy konkursu:

1) I etap: audyt wzorniczy – diagnoza sytuacji w firmie i ustalenie rekomendacji (strategia wzornicza).

W ramach etapu zostaną przeprowadzone audyty wzornicze w firmach. Audytorzy dokonają diagnozy firmy i wspólnie z nią zdefiniują działania rekomendowane do wdrożenia. Audyt obejmować będzie m.in.:

 • analizę wzorniczą beneficjenta oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych,
 • analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem,
 • analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta.

Następnie na podstawie przeprowadzonego audytu opracowana zostanie strategia wzornicza rozumiana jako raport z audytu zawierający rekomendacje odnośnie dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie.

Koszty kwalifikowalne obejmują koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.


2) II etap: wdrożenie strategii wzorniczej – realizacja usług w zakresie wzornictwa (projektowanie wzornicze oraz zakup urządzeń, maszyn i licencji).

W ramach drugiego etapu dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące realizację działań rekomendowanych do wdrożenia w ramach strategii wzorniczej, opracowanej w Etapie I działania tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy, którzy prawidłowo wykorzystali pomoc finansową otrzymaną w ramach Etapu I tzn. zrealizowali zakres rzeczowy i finansowy projektu oraz złożyli wniosek o płatność końcową wraz ze strategią wzorniczą, które zostały zatwierdzone.


Koszty kwalifikowalne w ramach drugiego etapu obejmują:

1) Koszty usług doradczych niezbędne do realizacji projektu wzorniczego, świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu.

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.

2) Koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:

 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż nieruchomości (np. urządzenia i maszyny),
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Maksymalna intensywność dofinansowania inwestycji początkowej określa się zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

3) Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP.

Maksymalna intensywność dofinansowania na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki, dla projektów, w których jednocześnie występuje regionalna pomoc inwestycyjna intensywność określana jest zgodnie z intensywnością regionalnej pomocy inwestycyjnej. W przypadku pozostałych projektów, maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Koszty realizacji inwestycji początkowej są kwalifikowalne jedynie w projektach, które dotyczą wdrożenia innowacji produktowej.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Priorytetowo traktowane będą projekty wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw.

 • Wsparciem zostaną objęte projekty, w których wnioskodawcy przed złożeniem wniosku dokonali konkurencyjnego wyboru wykonawcy usług doradczych w zakresie wzornictwa oraz zawarli z nim umowę warunkową. W trakcie oceny zweryfikowany zostanie potencjał i doświadczenie wskazanego wykonawcy do realizacji usług w ramach projektu.


 • Maksymalna wartość dotacji wynosi w I etapie 100 tysięcy PLN, a w II etapie 3 mln PLN w przypadku wdrażania innowacji produktowej lub 1 mln PLN w przypadku wdrażania innowacji innych niż produktowa.
 • Poziom wsparcia w I etapie wynosi do 85%, a w II etapie do 70%.
 • Maksymalny poziom dofinansowania na koszty usług doradczych wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.


O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego,
 • zamknęły przynajmniej jeden rok obrotowy trwający minimum 12 miesięcy,
 • w ostatnim roku obrotowym zatrudniały co najmniej 5 pracowników,
 • w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 tys. PLN przynajmniej w jednym roku obrotowym.
Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne

Inteligentne specjalizacje (Polska Wschodnia):


Konkursy ogłoszone w 2019 roku:
Nabór zamknięty (maj 2019):

Nabór zamknięty (grudzień 2018):

Nabór zamknięty - II etap (maj 2018):

Nabór zamknięty - I etap (listopad 2017):

Nabór zamknięty - II etap (kwiecień 2017):

Nabór zamknięty - I etap (październik 2016):Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img