wyszukiwarka dotacji dla firm

Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB

RPO MP 3.2

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: I nabór: zamknięty; II nabór: grudzień 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO MP 3.2 przyjmuje Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 3.2

Celem działań podejmowanych w ramach wspieranych projektów będzie zapewnienie wyspecjalizowanych usług wspierających małopolskie MŚP we wczesnej fazie rozwoju, upowszechnianie wśród nich nowych modeli biznesowych (rozumianych jako wprowadzanie przez MŚP zmian w dotychczasowym modelu biznesowym lub wejście w nowy model biznesowy) oraz zwiększanie ich skłonności do poszerzania skali działalności i podejmowania działań rozwojowych, a także promowanie postaw przedsiębiorczych.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 34 900 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 69 200 000 PLN (I nabór: 34,3 mln PLN; II nabór: 34,9 mln PLN)

Dla kogo?

Region małopolskie
Konkurs skierowany do typ A projektów: podmioty prowadzące ośrodki przedsiębiorczości akademickie lub instytucje otoczenia biznesu (inkubatory przedsiębiorczości), JST, ich związki i stowarzyszenia; typ B projektów: instytucje otoczenia biznesu

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO MP 3.2?

Dofinansowaniu podlegają następujące typy projektów:

Typ A: promocja postaw przedsiębiorczych.

Działania realizowane w ramach projektów skierowane będą na wsparcie firm z sektora małopolskich MŚP we wczesnej fazie rozwoju - dalej także jako: nowych MŚP, tj. takich, które funkcjonują na rynku nie dłużej niż 36 miesięcy licząc na moment uruchomienia projektu objętego wsparciem.

Celem działań podejmowanych w ramach projektów wspieranych w typie A jest:

 • zapewnienie wyspecjalizowanych usług wspierających małopolskie MŚP we wczesnej fazie rozwoju,
 • upowszechnianie wśród małopolskich MŚP nowych modeli biznesowych (rozumianych jako wprowadzanie przez MŚP zmian w dotychczasowym  modelu biznesowym lub wejście w nowy model biznesowy),
 • zwiększanie skłonności małopolskich MŚP do poszerzania skali działalności i podejmowania działań rozwojowych,
 • promowanie postaw przedsiębiorczych.


Projekty w ramach typu A  będą obejmowały następujące elementy:
1. Działania (usługi):

 • z zakresu specjalistycznego doradztwa,
 • szkoleniowe, coachingowe (tj. metody, których głównym celem jest wzmocnienie podopiecznego oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonych zmian, w oparciu jego własnych zasobów, odkryć, potencjałów),
 • mentoringowe (tj. metody wspomagające rozwój i odkrywanie potencjału tkwiącego w podmiocie objętym tego typu wsparciem, stanowiące efekt relacji pomiędzy stronami zaangażowanymi w proces odkrywania i rozwijania potencjału podopiecznego, tj. mentor - podopieczny),
 • akceleracyjne (tj. programy, dzięki którym objęte nimi MŚP mogą przyspieszyć swój rozwój, dzięki  pomocy doświadczonych mentorów i ekspertów oraz potencjalnych inwestorów dysponujących doświadczeniem biznesowym oraz siecią kontaktów),
 • inne specjalistyczne usługi inkubacyjne dla nowych MŚP (tj.: koszty udziału w wydarzeniach branżowych (np. warsztaty, konferencje), udostępnianie wyników badań rynku, udostępnianie baz danych, testowanie produktów/usług),

2. Udostępnianie nowym MŚP infrastruktury living-labs, centrów co-working lub innej infrastruktury.

3. Organizację wydarzeń promujących przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze – wyłącznie jako uzupełniający (niedominujący) element projektu, co oznacza, że ten komponent może stanowić nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.Typ B projektów: profesjonalizacja usług doradczych IOB.

Celem działań podejmowanych w ramach projektów wspieranych w typie B jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości, specjalistycznych, dostosowanych do potrzeb ostatecznych odbiorców (MŚP) usług doradczych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu.


Wsparcie udzielane w ramach typu projektu B dotyczy projektów z zakresu podnoszenia kwalifikacji merytorycznych personelu IOB lub opracowywania założeń dotyczących wdrażania nowych lub znacząco ulepszonych specjalistycznych usług IOB dla MŚP. Świadczenie tych usług przez IOB na rzecz MŚP nie jest objęte dofinansowaniem.Nie ma możliwości łączenia wymienionych typów projektów.

Jeśli wnioskodawca zamierza realizować projekt w typie A i B powinien złożyć odrębne wnioski o dofinansowanie na każdy z typów projektów.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Beneficjentem mogą być instytucje otoczenia biznesu (IOB) – wyłącznie prowadzące inkubatory przedsiębiorczości lub zamierzające prowadzić inkubator przedsiębiorczości w ramach realizowanego projektu.

Beneficjentem mogą być podmioty prowadzące ośrodki przedsiębiorczości akademickiej tj. akademickie inkubatory przedsiębiorczości lub zamierzające prowadzić taki inkubator  w ramach realizowanego projektu – uczelnie wyższe.


Wsparcie infrastruktury i budowy nowych obiektów IOB – ośrodków przedsiębiorczości (w tym np. inkubatorów przedsiębiorczości / technologicznych oraz istniejących przy uczelniach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz Centrów Transferu Technologii) będzie możliwe tylko pod warunkiem spełnienia następujących zasad:

 • działalność IOB – ośrodków przedsiębiorczości wpisuje się w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji,
 • beneficjent dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury planowanej do realizacji w ramach przedsięwzięcia, w tym strategią świadczenia usług,
 • działalność IOB – ośrodków przedsiębiorczości opiera się o zidentyfikowane potrzeby,
 • przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB – ośrodków przedsiębiorczości o podobnym profilu zlokalizowanej w danym subregionie, chyba że limit dostępnej oferty został wyczerpany.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img