wyszukiwarka dotacji dla firm

Rozwój opieki żłobkowej w regionie

RPO PODK 7.4

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: wrzesień 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO PODK 7.4 przyjmuje Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 7.4

Działanie ma na celu zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3, tworzenie nowych miejsc w istniejących instytucjach lub pokrycie kosztów opieki.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 18 300 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 18 300 000 PLN

Dla kogo?

Region podkarpackie
Konkurs skierowany do wszystkich podmiotów – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO PODK 7.4?

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie:

1. Tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 (m.in. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce).

2. Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna.

3. Tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad dziećmi (m.in. żłobkach, żłobkach przyzakładowych, klubach dziecięcych).

4. Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie kosztów opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.


W przypadku typów projektów 1-3 przewiduje się możliwość pobierania opłat związanych z opieką nad dzieckiem do lat 3.

W typie projektu 4 przewiduje się możliwość zwolnienia z odpłatności z tytułu objęcia wsparciem dziecka do lat 3 osób, które w momencie przyjmowania dziecka do placówki korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS może być zapewnione przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
 • Wymagane jest zapewnienie trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez opiekuna dziennego przez okres, co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie o dofinansowanie.
 • Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
 • Minimalna wartość projektu wynosi 250 tys. PLN.
 • Wydatki na zakup środków trwałych mogą stanowić do 20% wartości projektu.
 • Instrumenty terytorialne - dedykowane konkursy dla obszarów funkcjonalnych 8 regionalnych biegunów wzrostu, tj. MOF Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola.

Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img