wyszukiwarka dotacji dla firm

Działalność i infrastruktura B+R przedsiębiorstw

RPO DŚ 1.2

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: 1.2.2 ZIT WrOF (typ A projektów): nabór zamknięty; 1.2.1 konkurs horyzontalny (typ A projektów): od 19 listopada 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO DŚ 1.2 przyjmuje Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.2

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw poprzez wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R oraz tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 3 440 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 121 200 000 PLN (1.2.2 ZIT WrOF: 21,1 mln PLN; 1.2.1 konkurs horyzontalny: 100,1 mln PLN)

Dla kogo?

Region dolnośląskie
Konkurs skierowany do przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off); konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi, podmiotami leczniczymi; konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO DŚ 1.2?

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Typ A: Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R:

1.  Wydatki przedsiębiorstw w obszarze prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych) i badań przemysłowych.

Projekty badawcze przedsiębiorstw mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). 

W ramach wsparcia przewiduje się finansowanie całego procesu powstania innowacji, projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej produkcji włącznie.

Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

 • prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
 • innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii), 
 • opracowaniu linii pilotażowych, 
 • opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),
 • ocenie potencjału komercyjnego projektu itp.  

2. Zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Wdrożenie (dostosowanie) zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia, uzupełniających/ dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia. 

Beneficjent na etapie wypełniania wniosku wskazuje obszar badań (prace rozwojowe [w tym eksperymentalne], badania przemysłowe), których zakupione wyniki prac B+R oraz prawa własności intelektualnej będą dotyczyły.

Beneficjenci mogą ponosić wydatki, które wykraczają poza zakres prac B+R i które stanowią ich niezbędne uzupełnienie związane z realizowanym projektem, w zakresie:

 • tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej ,
 • ochrony własności intelektualnej, powstałej w wyniku realizacji projektu, a więc finansowanie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego do urzędów patentowych (z wyłączeniem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi),
 • wzornictwa przemysłowego,
 • rozwoju umiejętności kadr (w ramach cross financingu).


W efekcie ww. typów projektów (prowadzonych przez przedsiębiorstwa samodzielnie prac badawczych lub dzięki zakupowi wyników B+R) osiągnięty zostanie etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalający na jego urynkowienie.

W przypadku MŚP obok prac badawczo-rozwojowych elementem projektu może być wdrożenie wyników tych prac, przy czym komponent wdrożeniowy musi stanowić mniejszość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

W przypadku dużych przedsiębiorstw wsparcie dotyczyć może prac badawczo-rozwojowych do etapu pierwszej produkcji.

Projekt musi mieć charakter projektu badawczego, w którym przewidziano realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych lub projekty mogą obejmować wyłącznie prace rozwojowe. Projekty obejmujące wyłącznie badania przemysłowe wykluczone są ze wsparcia.

W naborze, który zostanie ogłoszony w 2019 roku, można składać projekty realizowane w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Na ten cel zostanie przeznaczona kwota 50 mln PLN.
Typ B: Tworzenie i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

Projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:

 • laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
 • centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry. 

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan prac B+R, które będą wykonywane dzięki infrastrukturze B+R będącej przedmiotem projektu.

Inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę powinny prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług.

Pomoc będzie przyznawana na dowolną formę inwestycji początkowej.Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia zgodne z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu w tym także oparte na kluczowych technologiach wspomagających (ang. KET). 
 • Wsparcie dla dużych firm będzie skupiać się na obszarach wysokiego ryzyka/niskiej rentowności lub projektach o wyjątkowym charakterze, które nie mogą być zrealizowane przez MŚP.
 • Wsparcia możliwa będzie także realizacja działań dotyczących nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewnia ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych.

 • W przypadku realizacji działań w obszarze energetyki oraz inwestycji w technologię energetyczną sprawdzane będzie, czy inwestycja jest zgodna z celami planu w dziedzinie technologii energetycznych (SET- SET - European Energy 2020 Strategy).
 • W przypadku działania 1.2.2 ZIT WrOF projekty muszą być realizowane na obszarze Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF: Gmina Wrocław, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Oborniki Śląskie, Miasto i Gmina Sobótka, Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Żórawina, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Wisznia Mała.


Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych

Typ projektu A:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4,3 mln PLN.

Typ projektu B:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 12 mln PLN.


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Typ projektu A:

 • w przypadku badań przemysłowych maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70% w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw, 60% w przypadku średnich przedsiębiorstw, 50% w przypadku dużych przedsiębiorstw (po spełnieniu określonych warunków intensywność pomocy można zwiększyć o 15 punktów procentowych, do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych),
 • w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych maksymalny poziom dofinansowania wynosi 45% w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw, 35% w przypadku średnich przedsiębiorstw, 25% w przypadku dużych przedsiębiorstw (po spełnieniu określonych warunków intensywność pomocy można zwiększyć o 15 punktów procentowych, do maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych),

Typ projektów B:

 • maksymalny poziom dofinansowania wynosi 45% w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw, 35% w przypadku średnich przedsiębiorstw, 25% w przypadku dużych przedsiębiorstw,
 • beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img