wyszukiwarka dotacji dla firm

Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy (żłobki)

RPO WLKP 6.4.1

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 31 maja 2019 - 28 czerwca 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WLKP 6.4.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 6.4.1

Działanie ma na celu wzrost zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 m.in. poprzez tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach lub klubach dziecięcych.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 26 000 000 PLN
Refundacja do 95% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 26 000 000 PLN

Dla kogo?

Region wielkopolskie
Konkurs skierowany do wszystkich podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO WLKP 6.4.1?

Typy projektów podlegające dofinansowaniu w ramach działania 6.4.1:

1. Tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach lub klubach dziecięcych, (w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń, na miejsca opieki nad dzieckiem) i dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 miesięcy.

2. Wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

3. Wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań i/lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych tylko i wyłącznie w przypadku, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostepnia lokal w celu zapewnienia opieki dziennego opiekuna.

4. Nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 3).

5. Aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3 (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 3), z wyłączeniem dotacji/pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.

6. Wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym, w tym opracowanie strategii w zakresie stosowania elastycznych form i czasu pracy, wdrażanie konkretnych form organizacji pracy (np. telepraca), zakup niezbędnego wyposażenia (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 3).

7. Aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad osobą z niepełnosprawnościami.

8. Poprawa dostępu do usług opieki nad osobami z niepełnosprawnościami (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt 7).


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Projekty są skierowane do osób z obszaru województwa wielkopolskiego.
 • Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniając uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
 • Zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opieką może zostać objęte również dziecko do 4 roku życia.
 • Aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3 skierowana jest do osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat.
 • Projektodawca zapewnia, iż wydatki na zakup odpowiedniej infrastruktury na potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3 nie są możliwe w inny sposób (niż z dofinansowania w ramach projektu).
 • W projektach dotyczących tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 wymagane będzie zachowanie trwałości utworzonego miejsca. W związku z powyższym Projektodawca będzie zobligowany zapewnić trwałość funkcjonowania utworzonych miejsc opieki nad dziećmi, po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu.
 • Projekty z zakresu aktywizacji zawodowej uwzględnią efektywność zatrudnieniową określoną w wytycznych horyzontalnych (typ projektu 5).


Premiowane będą projekty:

 • zakładające utworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w gminie, w której odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką w żłobkach w 2017 roku był niższy od średniej dla kraju w roku 2017 (tj. 8,6%),
 • realizowane przez jednostki administracji publicznej/podmioty ekonomii społecznej lub w partnerstwie z minimum jednym z ww. podmiotów,
 • zakładające aktywizację zawodową minimum 50% uczestników projektu.
Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (czerwiec 2018):

Nabór zamknięty (maj 2018):

Nabór zamknięty (marzec 2017):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img