wyszukiwarka dotacji dla firm

Badania celowe

RPO LUBL 1.2

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: I nabór: zamknięty; II nabór: sierpień 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO LUBL 1.2 przyjmuje Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.2

Zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości nakładów na działalność badawczo-rozwojową w regionie oraz zwiększenie skali wdrażanych innowacji przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 3 000 000 PLN
Refundacja do 60% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 63 100 000 PLN (I nabór: 20 mln PLN; II nabór: 43,1 mln PLN)

Dla kogo?

Region lubelskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO LUBL 1.2?

W ramach I naboru dofinansowane zostaną projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty:

 • aparatury, sprzętu,
 • budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu);
 • personelu zaangażowanego w projekt,
 • badań,
 • wartości niematerialnych i prawnych,
 • ekspertyz,
 • analiz.


I nabór (aktualny nabór) jest realizowany w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z NCBR.

Dofinansowaniu podlegają projekty polegające na prowadzeniu eksperymentalnych prac rozwojowych, realizowane przez przedsiębiorstwa, w zakresie innowacyjnych technologii fotonicznych wpisujące się w Agendę Badawczą Wspólnego Przedsięwzięcia Województwa Lubelskiego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. Lubelska wyżyna technologii fotonicznych.


Wsparcie mogą uzyskać jedynie projekty wpisujące się w wymienione poniżej obszary wsparcia zgodnie z Agendą Badawczą:

Obszar 1: Obszar technologii dla cyfryzacji nowej generacji.

1.1 Technologie wytwarzania dedykowanych komponentów fotonicznych i światłowodów dla systemów transmisyjnych wykorzystujących multipleksację optyczną.

1.2 Technologie wytwarzania światłowodów aktywnych do zastosowań we wzmacniaczach światłowodowych nowej generacji.

1.3 Technologie hybrydowego zasilania z użyciem fotowoltaicznych źródeł energii.

1.4 Technologie dla fotonicznych systemów komunikacyjnych o dużych przepływnościach dla transmisji sygnału optycznego w otwartej przestrzeni.

1.5 Technologie dla transceiverów światłowodowych nowej generacji.

1.6 Technologie routingu fotonicznego dla terabitowych sieci światłowodowych.


Obszar 2: Obszar technologii dedykowanych czujnikom światłowodowym.

2.1 Technologie szkieł typu high silica, specjalnych pokryć ochronnych elementów fotonicznych oraz światłowodów dla czujników pracujących w środowiskach agresywnych.

2.2 Technologie aktywnych i pasywnych powłok cienkowarstwowych dla specjalnych czujników światłowodowych.

2.3 Technologie wytwarzania światłowodów specjalnych do pomiarów wieloparametrowych lub o podwyższonej czułości lub do zastosowań w czujnikach rozłożonych.

2.4 Technologie światłowodowych struktur periodycznych dla innowacyjnych czujników światłowodowych.

2.5 Technologie inteligentnej detekcji optycznej.

2.6 Technologie zbierania i przetwarzania danych z czujników fotonicznych.

2.7 Technologie pomiarów wielkości nieelektrycznych z wykorzystaniem innowacyjnych struktur periodycznych.

2.8 Technologie wytwarzania elementów fotonicznych dla pomiarów parametrów biologicznych.

2.9 Technologie integracji światłowodowych czujników optycznych z systemami niskomocowej transmisji dalekiego zasięgu.


Obszar 3: Obszar technologii dedykowanych innowacyjnym źródłom światła.

3.1 Technologie światłowodów jednopłaszczowych, wielopłaszczowych lub wielordzeniowych oraz elementów fotonicznych dla światłowodowych źródeł światła.

3.2 Technologie światłowodów o kształtowanych charakterystykach dyspersyjnych i światłowodów nieliniowych do zastosowań w źródłach promieniowania optycznego.

3.3 Technologie wytwarzania światłowodów polimerowych oraz elementów fotonicznych dedykowanych dla innowacyjnych źródeł światła.

3.4 Technologie wytwarzania mikrostrukturalnych światłowodów domieszkowanych o podwyższonej odporności na promieniowanie jonizujące.

3.5 Technologie wytwarzania laserowych zwierciadeł światłowodowych.

3.6 Technologie integracji niskokoherentnych źródeł światła ze strukturami światłowodowymi.

3.7 Technologie wytwarzania światłowodów o małej nieliniowości i niskich stratach zgięciowych dla innowacyjnych źródeł światła.

3.8 Technologie dla specjalizowanych źródeł światła do zastosowań w komunikacji w otwartej przestrzeni.


Obszar 4: Obszar technologii horyzontalnych.

4.1 Technologie wysoce precyzyjnego wytwarzania szklanych kapilar i pręcików o kontrolowanej średnicy wewnętrznej i zewnętrznej.

4.2 Technologie wytwarzania preform do światłowodów specjalnych o dedykowanym profilu współczynnika załamania światła.

4.3 Technologie wytwarzania, na długich odcinkach, światłowodów specjalnych o kontrolowanych parametrach geometrycznych i materiałowych.

4.4 Technologie przetwarzania światłowodów specjalnych.

4.5 Technologie zdalnego zasilania z wykorzystaniem łączy optycznych.

4.6 Technologie wysokowydajnych ogniw fotowoltaicznych.


W ramach II naboru dofinansowane zostaną projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty:

 • aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu),
 • koszty personelu zaangażowanego w projekt,
 • koszty badań,
 • koszty wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz, usług doradczych świadczonych wyłącznie na potrzeby projektu.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.
 • Projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020.
 • Wsparcie nie obejmuje wdrożenia wyników badań do masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.


Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych:

Eksperymentalne prace rozwojowe:

 • mikro-, małe przedsiębiorstwa: 60%,
 • średnie przedsiębiorstwa: 50%,
 • duże przedsiębiorstwa: 40%.


Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 80 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 5 mln PLN.


Minimalna kwota wsparcia: 20 000 PLN.

Maksymalna kwota wsparcia: 3 mln PLN.


Ograniczenia dotyczące kosztów kwalifikowalnych:

 • Łączna kwota kosztów zakupu usług doradczych, ujęta w kosztach kwalifikowanych, nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowanych w projekcie.
 • Maksymalna wartość dodatkowych kosztów ogólnych i innych kosztów operacyjnych, ujęta w kosztach kwalifikowalnych, nie może przekroczyć 35% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Maksymalna wartość kosztów pośrednich, ujęta w kosztach kwalifikowanych, nie może przekroczyć 17% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (kwiecień 2019):


Nabór zamknięty (sierpień 2018):


Nabór zamknięty (sierpień 2017):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img