wyszukiwarka dotacji dla firm

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa: IOB

RPO PODL 1.4.1

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: Schemat A: 29 marca 2019 - 31 grudnia 2019 (nabór jest podzielony na rundy); schemat C: nabór zamknięty

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO PODL 1.4.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.4.1

Podniesienie poziomu świadczonych usług funkcjonujących w regionie instytucji otoczenia biznesu oraz profesjonalizacja istniejących IOB w celu wsparcia promocji przedsiębiorczości, preinkubacji i inkubacji

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 5 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 12 000 000 PLN (schemat A: 8 mln PLN; schemat C: 5 mln PLN)

Dla kogo?

Region podlaskie
Konkurs skierowany do schemat A: MŚP; schemat C: instytucje otoczenia biznesu (np. inkubatory technologiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowe, centra transferu technologii, ośrodki wspierające przedsiębiorczość akademicką, inkubatory przedsiębiorczości), JST

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO PODL 1.4.1?

Typy projektów podlegające dofinansowaniu: 

Schemat A: Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

Wsparciem będą objęte projekty dotyczące realizacji / zakupu prorozwojowych i proinnowacyjnych usług doradczych świadczonych przez IOB na rzecz MŚP, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa lub wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji.

Wsparciem mogą zostać objęte specjalistyczne usługi doradcze ujęte w Katalogu usług (lub zgłoszone do ujęcia w Katalogu usług), świadczone przez podmioty ujęte na Liście kwalifikowanych dostawców usług.

Zgłoszenie dostawcy usługi i/lub usługi powinno nastąpić nie później niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie przez MŚP. Natomiast wpis usługi do Katalogu usług powinien nastąpić przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie na maksymalnie 2 specjalistyczne usługi doradcze (tj. prorozwojowe i/lub proinnowacyjne). 

Schemat C: Pilotażowe projekty polegające na tworzeniu oraz rozwoju infrastruktury biznesowej, w tym inkubatorów przedsiębiorczości, przewidujące komponent oferowania przez inkubatory wystandaryzowanych usług (np. księgowych, doradztwa prawnego).

Projekty przyczynią się do stworzenie skutecznej oferty wsparcia początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstwa oraz profesjonalizacja, czyli podniesienie jakości i rozszerzenie usług inkubatorów. Wsparcie w tym zakresie dotyczy szeroko pojętych inicjatyw edukacyjnych, informacyjnych i upowszechniających ideę przedsiębiorczości, co stanowi uzupełnienie planowanych w zakresie EFS działań związanych z rozwojem kreatywności, inicjatywności, przedsiębiorczości na wszystkich etapach edukacji.

Projekty będą prowadziły do poszerzania, w wymiarze jakościowym jak i ilościowym, oferty świadczonych przedsiębiorcom usług, w tym wprowadzenie nowych lub znacząco ulepszonych usług.


Tworzenie nowej infrastruktury IOB powinno być uzasadnione wynikami analizy finansowo-ekonomicznej inwestycji obejmującej także jej funkcjonowanie po okresie realizacji. Przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury IOB wspierane będą przy spełnieniu następujących warunków:

 •  działalność IOB wpisuje się w krajową lub regionalną strategię inteligentnej specjalizacji,
 •  IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury planowanej do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia,
 • przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych,
 • przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym regionie, chyba, że limit dostępnej oferty został wyczerpany.Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje - schemat A

 • Maksymalna wartość wydatków  kwalifikowanych  wynosi do  50 tys. PLN  dla  prorozwojowej  usługi doradczej oraz do 100 tys. PLN dla proinnowacyjnej usługi doradczej.
 • Maksymalna ani minimalna wartość projektu nie została określona.
 • Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie na maksymalnie 2 specjalistyczne usługi doradcze (tj. prorozwojowe i/lub proinnowacyjne).
 • Maksymalny poziom dofinansowania dla wydatków objętych pomocą de minimis wynosi do 85% wydatków kwalifikujących  się do objęcia wsparciem dla  mikro-  i  małych przedsiębiorstw oraz do 75% wydatków  kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla średnich przedsiębiorstw.
 • Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów objętych pomocą na usługi doradcze dla MŚP wynosi do 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, niezależnie od wielkości przedsiębiorcy.


Dodatkowe informacje - schemat C

Warunki wsparcia IOB:

 • IOB posiada strategię biznesową, która wyraźnie wskazuje różne źródła jej przychodów i potwierdza jej zdolność do działania w warunkach rynkowych i samodzielność finansową w zakresie prowadzenia działalności (lub zdolność do stopniowego uzyskania owej samodzielności do końca okresu kwalifikowalności),
 • IOB posiada roczny plan działalności zawierający: indykatywną listę projektów/usług, które planuje udzielić/dostarczyć, dostępne zasoby, niezbędne szkolenia, wymagany budżet oraz źródła finansowania. Projekty planowane do wsparcia z EFRR, powinny być wyraźnie przedstawione w planie prac,
 • IOB może wykazać, że będzie stosować istniejące standardy w zakresie dostarczania usług opracowane na poziomie krajowym / europejskim / międzynarodowym,
 • w ocenie projektu uwzględnione zostaną wyniki osiągane w przeszłości przez daną IOB w zakresie doradztwa/wsparcia przedsiębiorców w rozwoju działalności (jak np. badania zadowolenia klientów, liczba świadczonych usług, follow-up itp),
 • IOB monitoruje świadczenie różnych usług i przeprowadza badania satysfakcji klientów w celu oceny swoich wyników oraz przygotowania lepszych opartych o dane statystyczne prognoz ich skuteczności i zapewnienia lepszych prognoz opartych na statystyce,
 • wsparcie infrastruktury IOB możliwe będzie tylko w uzasadnionych przypadkach, musi być związane ze świadczeniem specjalistycznych usług ukierunkowanych na podniesieniu innowacyjności przedsiębiorstw i każdorazowo być poparte szczegółową analizą pod kątem zasadności i zapewnienia efektywności wsparcia.
Informacje dotyczące naboru przeprowadzonego w 2017 roku

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

1. Podniesienie poziomu świadczonych usług funkcjonujących w regionie instytucji otoczenia biznesu (takich jak inkubatory technologiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowe, centra transferu technologii itp.), w szczególności usług specjalistycznych, służące podniesieniu innowacyjności przedsiębiorstw. Wsparcie obejmuje również usługi doradcze i szkoleniowe dla kadr podmiotów zarządzających IOB. Przewiduje się projekty pilotażowe adresowane bezpośrednio do MŚP w modelu popytowym.

2. Profesjonalizacja istniejących IOB w celu wsparcia promocji przedsiębiorczości, preinkubacji i inkubacji obejmująca takie działania jak: projekty związane z rozwojem inkubatorów przedsiębiorczości, ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką, oferowaniem przez inkubatory wystandaryzowanych usług (np. księgowych, doradztwa prawnego).

Wsparciem objęte zostaną również usługi świadczone drogą elektroniczną. Uzupełnieniem interwencji są działania mające na celu poprawę dostępności informacyjnej usług IOB wśród przedsiębiorców (działania upowszechniające).  


Przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury IOB wspierane będą w bardzo ograniczonym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:

 • działalność IOB wpisuje się w krajową lub regionalną strategię inteligentnej specjalizacji,
 • IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury planowanej do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia,
 • przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych,
 • przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym regionie, chyba, że limit dostępnej oferty został wyczerpany.Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img